Ventspils pilsētas domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2020.gada budžets. Ventspils pilsētas pašvaldības kopējie finanšu resursi 2020. gadā plānoti 85,1 milj.eiro apmērā.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, t.sk. iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2020. gadā paredzēti 76,8 milj.eiro apmērā. Tādējādi 2020. gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 8,4 milj.eiro apmērā.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko 2020. gada budžetā plānots saņemt 32,9 milj.eiro apmērā jeb 49% no pašvaldības kopbudžeta ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi:ziedojumi un dāvinājumi.

Nodokļu ieņēmumos lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, ko 2020. gadā plānots saņemt 28,2 milj. eiro apmērā. Otrs lielākais nodokļu ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kas plānoti 4,5 milj. eiro apmērā. Šī nodokļa ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido nodoklis par ēkām un būvēm - 51%, savukārt, nodoklis par zemi - 42%, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi - 7%. Nodokļa likmes 2020.gadā saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2020. gadā nemainās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Līdzšinējā apmērā tiek saglabāti arī visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, t.sk., trūcīgām un maznodrošinātām personām atvieglojumi attiecīgi 90 % un 70 % apmērā, bet nodokļa maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 50 % apmērā par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi.

Ņemot vērā no 2018. gada īstenotās nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem, veidojot vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam un valsts budžetu 2018. gadam tika panākta vienošanās par ieņēmumu kompensāciju pašvaldībām - 2018., 2019. un 2020. gadā pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu kopā ar valsts budžeta kompensāciju, īpatsvars kopbudžeta nodokļu ieņēmumos (neskaitot VSAOI veselības apdrošināšanai) būs 19,6% apmērā.

Lai izpildītu minēto nosacījumu un pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos valsts budžeta ieņēmumos veidotu 19,6% , valstij 2020. gadā visām pašvaldībām kopā būtu bijis jānovirza 226,3 milj.eiro, tomēr pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, tika piešķirta speciālā dotācija 148,1 milj.eiro jeb par 78,2 milj.eiro mazāk.

Šī dotācija piešķirta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam un tās sadale veikta pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas principiem. Speciālās dotācijas īpatsvars pašvaldību nodokļu ieņēmumos ir palielinājies no 1,3% 2018. gadā līdz 8,2% 2020. gadā. Minēto izmaiņu rezultātā Ventspils pilsētas pašvaldība 2020. gadā saņems dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 0,8 milj.euro apmērā.

Jāatzīmē, ja valsts budžeta speciālā dotācija pašvaldībām būtu piešķirta likumā noteiktajā apmērā jeb 226,3 milj.eiro, Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020. gadā pēc finanšu izlīdzināšanas būtu par 1,23 milj.eiro lielāki, nekā plānots šobrīd.

Pašvaldībai ir būtiski sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātākajiem pilsētas iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Sociālās nozares izdevumi 2020. gadā plānoti 6,1 milj.eiro apmērā, t.sk. 2 milj.eiro paredzēti sociālo pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai. 2020. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

2020. gadā tiks realizēts projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, kā ietvaros ir plānots izveidot dienas aprūpes centru Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, kurā tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī divus dzīvokļus Vītolu ielā 21, Ventspilī, katru astoņu bērnu ārpusģimenes aprūpei.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 21,2 milj.eiro jeb 28% no kopējiem budžeta izdevumiem.

2020. gadā plānots turpināt Rīcības programmu mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās. Programma paredzēta, lai sniegtu atbalstu skolotājiem kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanai skolās, sekotu katras skolas progresam - skolēnu sniegumam, mācīšanas darba kvalitātei un skolas vadības darba kvalitātei, attīstot skolēnu kompetences mācību procesā. Pedagogu motivācijas programmas ietvaros katru gadu paredzēts materiāli stimulēt līdz 56 skolu, Mākslas skolas, Jaunrades nama un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā

Pārventas pamatskolā paredzēts atjaunot skolas sporta laukuma mākslīgo segumu, paredzēts veikt grupu telpu remontu Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs “Margrietiņa” un “Varavīksne”, tiks atjaunots grīdas klājums 1. pamatskolas sporta zālē un Jaunrades nama skatuvei, kā arī grīdas klājums Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” aktu zālēs, kā arī tiks veikti citi remontdarbi saskaņā ar apstiprināto plānu.

Tiks turpināta projekta “Ventspils pilsētas izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” realizācija. 2020. gadā projekta ietvaros 1.pamatskolā, 2.pamatskolā, 2.vidusskolā, 4.vidusskolā, Pārventas pamatskolā un 6. vidusskolā kopumā plānoti 50 mācību telpu remonti. 1. pamatskolā, Pārventas pamatskolā un 2. vidusskolā tiks veikti elektroapgādes sistēmu atjaunošanas būvdarbi, jaunu ugunsgrēka automātisko atklāšanas sistēmu izbūve un balss apziņošanas sistēmas izbūve. Mācību procesa uzlabošanai atsevišķi mācību kabineti tiks aprīkoti ar jauniem projektoriem.

Digitālais centrs arī 2020.gadā turpinās realizēt Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēniem, kuras ietvaros katram skolēnam atbilstoši vecumam un prasmēm tiek piedāvāta iespēja apgūt digitālā foto un video pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājas lapu izveidi, digitālās mājturības prasmes, ļoti plašu programmēšanas kursu klāstu u.c. interešu izglītības kursus. Interešu izglītības nodarbībās iesaistīto dalībnieku skaits ir palielinājies no gandrīz 300 dalībniekiem 2015./2016.mācību gadā līdz 754 dalībniekiem 2019./2020. mācību gadā.

Pilsētvides uzlabošanas pasākumiem un pilsētas uzturēšanas darbiem 2020. gadā plānots finansējums kopumā 22,8 milj.eiro apmērā. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils pilsētas teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un pilsētvides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Šajā gadā uzsvars tiks likts, lai turpinātu realizēt jau iesāktos investīciju projektus ar piesaistīto finansējumu. Kā būtiskākie darbi 2020.gadā minami Zinātnes un inovāciju centra projekta īstenošana, kā ietvaros plānots labiekārtot un sakārtot publisko infrastruktūru, izveidot tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūru, kas iemājos 6270 m2 plašā un mūsdienīgās arhitektūras stila ēkā, kura atradīsies Rūpniecības ielā 2. Jaunajā Zinātnes un inovāciju centrā kopā plānots radīt aptuveni 120 jaunas darba vietas Ventspilī, t.sk.Inovāciju centrā paredzētas nomas telpas jaunajiem uzņēmējiem ar 90 jaunām darbavietām, bet interešu izglītības jeb Zinātnes centrā būs ap 30 jaunām darba vietām un kopumā 93 eksponātiem. Savukārt vecpilsētas ēkām Pils ielā 45 un Pils ielā 47 veiks vēsturisko fasāžu atjaunošanu, izveidojot tajā infrastruktūru komercdarbības attīstībai un veicinot vismaz 37 jaunu darbavietu izveidi.

Plānots turpināt dažādus pilsētas sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Bērzu ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai, Bangu ielas seguma atjaunošana, iekšpagalmu Celtnieku ielā un P.Stradiņa ielā labiekārtošana, gājēju pāreju izgaismošanu Sarkanmuižas dambja un Lauku ielas krustojumā, apgaismojuma uzlabošanas darbi Krievlaukos un Annas un Pils ielā, Reņķa dārza trenažieru atjaunošana un tiltiņa remonts, Piedzīvojumu parka attīstība, veloturētāju izbūve pilsētas pludmalē, u.c. Tiks turpināti projektēšanas darbi bērnu atpūtas un aktivitāšu centra izveidei.

Pašvaldības būtiskākais uzdevums sporta jomā ir sekmēt pilsētas sporta attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu ikdienā amatieru un profesionālā līmenī, veicināt pilsētas sporta bāžu tālāku attīstību un pieejamību, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu sportam.

Pašvaldības finansējums visu 1200 sporta klubu audzēkņu un 1181 sporta skolas “Spars” audzēkņu sporta aktivitātēm 2020. gadā paredzēts līdzšinējā apmērā. Kopumā sporta attīstībai plānots finansējums 3,4 milj.eiro apmērā.

Kultūras jomai 2020.gadā plānots finansējums 9,2 milj.eiro.

2019. gada jūlijā savas durvis vēra Ventspils Mūzikas vidusskola un akustiskā koncertzāle “Latvija”. Ēkā atrodas Ventspils Mūzikas vidusskola, tādējādi vairāk kā 500 skolas audzēkņiem ir iespēja pēc vairāku gadu pārtraukuma mācīties vienotās telpās. Koncertzāles “Latvija” ēkā atrodas arī Mūzikas bibliotēka, savukārt lielajā zālē ar 600 apmeklētāju vietām un mazajā zālē ar 200 vietām būs iespēja baudīt 2020. gada repertuāru, ko veidos Latvijas labāko mūziķu priekšnesumi, kā arī ekskluzīvi un pirmreizīgi ārvalstu mākslinieku koncerti. Muzikālo piedāvājumu īpašu padarīs divu pasaules mērogā unikālu mūzikas instrumentu izmantojums. Koncertzālē “Latvija” skanēs gan Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmuma “Johannes Klais Orgelbau” stabuļu ērģeles, gan pasaulē lielākās latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa radītās klavieres.

Savukārt teātra nams “Jūras vārti” apmeklētājiem piedāvās augstvērtīgu profesionālo skatuves mākslu - Latvijas profesionālo teātru izrādes, operas un baleta uzvedumus, dažādu žanru mūzikas koncertus un vizuālās mākslas izstādes.

Tiks organizēti tradicionālie svētki un pasākumi, piemēram, Ventspils pilsētas svētki, Jūras svētki, Pārventas svētki, Bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, pasākumi „Piektdienas vakara pastaiga”, Latvijas Proklamēšanas gadadiena, Jaunā gada sagaidīšana un citi.

Turpināsies projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” realizācija. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu, izbūvējot jaunu bibliotēkas infrastruktūru Kuldīgas ielā 138, kas vienlaikus būs tūrisma objekts, sabiedriskais un kultūras centrs. Līdzās bibliotēkas pamatpakalpojumiem tas piedāvās dažādus izstāžu un koncertu ciklus, interešu klubus, kā arī jaunus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības aizsardzību un attīstību tādās jomās kā ventiņu valodas un folkloras izzināšana, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana. Tāpat tiks nodrošināta pieeja teritorijā esošiem vērtīgiem dižkokiem un veicināta interese par Ziemeļkurzemes dabas mantojuma daudzveidību.

Ventspils muzejs kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2020. gadā turpinās darbu pie daudzfunkcionālās ēkas projekta izstrādes un celtniecības uzsākšanas, kā arī jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros. Projekta aktīva realizācija paredzēta 2021. gadā, to pabeidzot 2022. gadā. Tāpat tiks turpināta projektu “Laivu nojume Piejūras brīvdabas muzejā” un “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija” īstenošana.

Īstenojot projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils pilsētas pašvaldība 2020. gadā plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu komersantiem – būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darbavietas pašvaldības iedzīvotājiem.

Lasi vēl

Komentāri (9)

 • 0
  Pilsēta 27.01.2020, 16:17:36

  Ļoti labi. Arī mums ir sava stabilitāte. Strādāju pašvaldībā jau 12 gadu un turpināšu arī šogad saņemt savus 500 eirikus un būšu dziļi pateicīgs, ka vispār ir darbs un noteikti apzināšos un sapratīšu, ka ja nepatīk varēšu iet prom jo uz manu vietu vesela rinda ar gribētājiem.

 • -1
  Egils Liepins 29.01.2020, 02:17:07

  Vienlaicīgi pašvaldībā ir tādi, kas pierakstīti 2-3 vietās. Parādās darbā divreiz nedēļā, 700-1000 eiro uz rokas. Puzes regulatora noteikumos teikts, kuri tā var darīt un kuri nē.

 • 0
  Pipars 29.01.2020, 08:44:18

  Tā viš i!
  Un ne tikai pašvaldibā.

 • -8
  Katja 29.01.2020, 13:47:00

  Kur tad i tās darba vietas un tie cilvēki? Es arī gribu zināt. Varbūt, ka var kaut ko sarunāt.

 • -3
  Nah Nahs VIII 27.01.2020, 17:50:13

  Šeit par to pašu tēmu.Tikai tuvāk īstenībai.
  http://www.ventspilnieks.lv/zinas/nenemot-vera-sankcijas-ventspils-dome-apstiprina-lemberga-vadiba-tapuso-pilsetas-budzetu/

 • -10
  Pipars 28.01.2020, 08:13:35

  Biškin maldinošs šis apgalvojums-"Vien pāris dienas pirms sēdes tika publicēts īss teksts par to, ka šāds jautājums tiks izskatīts"
  Budžeta projekts jau bija pieejams -https://www.ventspils.lv/lat/parvalde/183673-notiks-ventspils-pilsetas-domes-sede
  A tas ka valdošie neieklausās opozīcijā ir jau tāda prakse gan Ventspilī ,gan Saeimā!

 • -13
  keda 28.01.2020, 09:03:26

  Nav pirmā reize, kad anonīmie taisnības cīnītāji apzināti melo. Galvenais tikai radīt pareizo fonu, bet labas lietas vārdā var arī samelot, ne? Sevišķi, ja netrūkst tādu, kas gatavi to visu kāri uzlasīt.

 • -9
  Arnis Junge 29.01.2020, 08:34:22

  Tikko klausījos kā Ķekavā dod vaļā ar budžetu - nu vēl trakāk nekā mums. Bet tas ir jau "normāli", koalīcija realizē savus mērķus (bieži vien tie ir solījumu vēlētājiem (un, protams, ne tikai)), bet opozīcija vienmēr tiem iebilst. Tas par budžetu. Bet par mūsu opozicionāriem - skumji. Redzēju te viendien Kristovski - nu sašļucis aiz savas negācijas pret Lembergu. Man jau vienalga kādas attiecības (vai neattiecības) viņiem tur, bet tas ir diez gan loģiski, ka cilvēkā vizuāli var redzēt negatīvas pārmaiņas, ja viņš visu laiku tikai domā, ko pilsētā atrast par ko piesieties, kā ieriebt koalīcijai, ko sliktu par viņiem pateikt. Tāpat ir ar pārējiem opozīcijā esošajiem. Kāpēc viņi nevarētu beidzot sākt runāt par iespējām pilsētā? Kas labs izdarīts, kas vēl jāizdara. Viss, ko no viņu puses var dzirdēt ir gauža žēlošanās par Lembergu. Bet viņi taču strādā ventspilnieku labā - kāpēc ieciklējušies uz tādu negatīvismu.

 • -1
  Krima 27.01.2020, 19:53:07

  500 - tas Latvijā tāds īpašs cipars. Ko tik nesolīja pirms vēlēšanām! Kas no tā iznācis, redzam. Ja periodiski izvērtètu dažādu nelietderīgu it kā nodarbinātību, tad sanāktu vairāk par 500.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: