Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām, kuras darbojas sociālajā jomā. 2021. gadā 18 Ventspils pilsētas nevalstiskās organizācijas saņem līdzfinansējumu no pilsētas budžeta savu darbības mērķu sasniegšanai un dažādu iedzīvotāju grupu interešu pārstāvēšanai.

Pašvaldības finansējuma saņēmēji:
1. Biedrība ''Pensionāru biedrība ''Ventspils liedags'''' - tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes pensijas vecuma personām;
2. Biedrība ''Ventspils novada politiski represēto apvienība'' - Ventspils represēto biedru sociālekonomisko tiesību un interešu pārstāvēšana;
3. Biedrība ''Latvijas Neredzīgo biedrība'' - biedrībā apvieno personas ar redzes invaliditāti, viņu domubiedrus un atbalstītājus;
4. Biedrība ''Latvijas Nedzirdīgo Savienība'' - sekmē personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā;
5. Biedrība ''Ventspils invalīdu biedrība'' - veicina personu ar invaliditāti integrēšanos sabiedrībā;
6. Biedrība ''Ventspils pilsētas veterānu biedrība ''LAKCA'''' - apvienot, materiāli un morāli atbalstīt II pasaules kara dalībniekus, Ļeņigradas blokādes aizstāvjus un iesdzīvotājus u.c;
7. Biedrība ''Diakonijas centrs Ventspilī'', nodrošina drēbju apmaiņas istabas punktu, kā arī sniedz palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām, pēc Sociālā dienesta izziņas;
8. Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība''- nodrošina šļirču apmaiņas punkta darbību Fabrikas ielā 2a;
9. Nodibinājums ''Ventspils lībiešu apvienība ''RĀNDA''''- veicina lībiešu valodas, kultūras un tradīciju saglabāšanu;
10. Biedrība ''Piecas izaugsmes formulas'' - nodrošina atbalstu audžuģimenēm, adoptētāju un aizbildņu ģimenēm, sniedz konsultācijas, psiholoģisko, pedagoģisko, atbalstu;
11. Biedrība ''Integrācijas inkubators''- iedzīvotāju sociāla iekļaušana, veicinot dažādu sociālo grupu dzīves kvalitātes paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā;
12. Biedrība ''Pērļu pasaule'' - nodrošina sieviešu apmācību, īpaši personu ar invaliditāti visādu veidu rokdarbiem: šūšanas, pērļošana, dekupāža u.c;
13. Biedrība ''Latvijas Sarkanais Krusts'' - sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Biedrībām un nodibinājumiem ik gadu tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta telpu nomas maksai, komunālo izdevumu, transporta pakalpojumu apmaksai, pasākumu organizēšanai, kā arī citu izdevumu segšanai organizāciju darbības nodrošināšanai.

Tāpat Ventspils pilsētas Sociālais dienests sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu sociālo palīdzību un pakalpojumus, kā, piemēram:
- Nodibinājums ''Atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām ''Cimdiņš'''' - nodrošina pieejamību sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm;
- Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' - sadarbība, kur tiek iegādāts pakalpojums ''Drošības poga'', Nakts patversmes pakalpojums pieaugušajiem;
- Biedrība ''Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ''Paspārne'''' - atbalsta un palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem un sievietēm u.c;
- Nodibinājums ''Sociālā atbalsta un izglītības fonds'' - nodrošina asistenta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem u.c;
- Biedrība Integrācijas centrs ''Atvērtās durvis'' - zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšana, finanšu līdzekļu piesaiste labdarības projektu īstenošanai u.c.

Ventspils pilsētas pašvaldība šogad nevalstiskajām organizācijām un dažāda veida sociālo pakalpojumu sniedzējiem paredzējusi teju 520 tūkst. budžeta līdzekļu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: