No 1. decembra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem mainās norēķinu kārtība ar pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts (VLK) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Iepriekšējo pastāvīgo maksājumu vietā jaunie atkritumu izvešanas rēķini būs atkarīgi no izvestā atkritumu apjoma.

Katrai mājai – savi konteineri

Lielākajā daļā Latvijas pašvaldību tāda norēķinu kārtība par atkritumu apsaimniekošanu pastāv jau vairākus gadus. No 1. decembra tā tiek ieviesta arī Ventspilī. Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām jāpārslēdz līgumi ar VLK par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldības SIA Ventspils nekustamajiem īpašumi (VNĪ) šobrīd apsaimnieko 162 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspilī un jau ir izsūtījuši saviem klientiem informatīvos paziņojumus par jauno norēķinu kārtību ar VLK.

Līdz šim katra dzīvokļa iedzīvotāji maksāja par atkritumu izvešanu vienādu summu pēc noteiktas normas – 1,54 eiro mēnesī par katru deklarēto personu. Tagad rēķini par atkritumiem katru mēnesi var atšķirties – atkarībā no uzskaitītā nešķiroto atkritumu apjoma. Jo uzskaitīto atkritumu apjoms lielāks, jo lielāki rēķini; jo atkritumu apjoms mazāks – arī rēķini mazāki. Aktuāls kļūst jautājums par atkritumu uzskaiti. Ja laukumu ar atkritumu konteineriem izmanto vairākas mājas, tad no šī laukuma izvesto atkritumu apjoms tiek dalīts uz visiem šajās mājās deklarētajiem iedzīvotājiem.

Pilnīgi loģiski, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem turpmāk aktuālas būs rūpes par to, lai uzskaitīto atkritumu apjoms būtu atbilstošs faktiskajam daudzumam, proti – lai iedzīvotājiem nevajadzētu maksāt par pustukšu konteineru kā par pilnu. Tāpat jādomā, kā nepieļaut, lai atkritumus viņu konteineros nemet svešu māju iedzīvotāji.

No savas puses, VNĪ jau informējuši iedzīvotājus par to, kurām mājām piesaistītas konkrētās atkritumu savākšanas vietas jeb laukumi. Dzīvokļu īpašniekiem kopā ar savu pārvaldnieku, iespējams, vajadzēs pieņemt lēmumu par videonovērošanas kameru uzstādīšanu, lai kaut cik spētu kontrolēt atkritumu konteineru lietotājus, ja būs sūdzības. Attiecīgi tas prasīs izvērtēt nepieciešamās investīcijas un uzturēšanas izmaksas.

Nākamais solis – apzināt reāli nepieciešamo konteineru skaitu un atkritumu izvešanas biežumu.

Pilni vai pustukši

Līdz šim iedzīvotājus pārāk neuztrauca, vai izved pilnus vai pustukšus konteinerus. Turpmāk tas būs svarīgi, jo maksājums par kārtējo mēnesi būs atkarīgs no izvestā atkritumu apjoma, kas tiek aprēķināts no konteinera tilpuma, nevis pēc atkritumu svara. Attiecīgi dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekam jau tagad jādomā, kā sekot līdzi tam, lai konteineri tiek izvesti pilni, nevis pustukši. Ja konteinerus nepagūs piepildīt, tad, iespējams, tos vajadzēs izvest retāk vai samazināt konteineru skaitu. VNĪ sētniekiem ir jau uzdots sekot līdzi konteineru piepildījumam, lai iegūtu reālo informāciju. Iespējams, reālā aina atšķirsies katru mēnesi. Piemēram, lokdauna laikā vai garu brīvdienu gadījumā, kad cilvēki vairāk laika pavada mājās, atkritumu konteineri piepildās ātrāk. Un otrādi – vasarā, atvaļinājumu laikā, kad dzīvokļu iemītnieki mazāk uzturas mājās, attiecīgi izmet mazāku daudzumu atkritumu.

Nākamais svarīgais jautājums – kas izmet atkritumus konteineros: vai tikai pie konkrēto konteineru laukumiem piesaistīto māju iedzīvotāji? Vai pie šiem konteineriem piebrauc arī privāto māju iedzīvotāji, lai izmestu savus atkritumus? Vai konteinerus neizmanto to māju iedzīvotāji, kuriem savi atkritumi jānes citur? Jāņem vērā, cik daudz katras mājas dzīvokļos deklarēti iedzīvotāji un cik reāli tajos dzīvo. Iedzīvotājiem kļūs aktuāli informēt atkritumu apsaimniekotāju par savu prombūtni atvaļinājuma, komandējuma vai slimošanas laikā. Lai nevajadzētu maksāt par atkritumu izvešanu, kad tie faktiski netiek radīti.

Kā uzskaitīt atkritumus

Līdz šā gada 1. decembrim daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksāja VLK par atkritumu izvešanu, ņemot vērā noteiktās normas – 1,4 kubikmetri atkritumu uz vienu cilvēku mēnesī – un maksājumu sadalot pēc attiecīgajās mājās deklarēto personu skaita. Turpmāk, maksājot pēc jaunās kārtības jeb faktiski izvestā atkritumu daudzuma, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem vajadzēs lemt, vai šī uzskaites metode arī turpmāk ir pieņemama vai būtu maināma. Ministru kabineta noteikumi nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem paredz pielietot vienu no četrām metodēm pēc izvēles: 1) pēc dzīvokļu vai telpu skaita mājā; 2) pēc katram dzīvojamās mājas īpašniekam (dzīvokļa īpašniekam) piederošās domājamās daļas apmēra; 3) pēc reāli mājā dzīvojošā personu skaita; 4) pēc mājā deklarēto personu skaita.

Ja vienam cilvēkam pieder vairāki dzīvokļi, tad par atkritumu izvešanu viņš maksā tikai deklarēšanās vietā. Aktuāls kļūst jautājums par dzīvokļu īrniekiem, kuri ražo un izmet atkritumus, taču nemaksā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Tas nozīmē, ka par viņu maksā šajā mājā deklarētie iedzīvotāji. VNĪ ieskatā pareizākā izvēle ir maksāt pēc mājā faktiski dzīvojošo skaita. Šis lēmums ir jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem balsojot. Vienlaikus būs jāapņemas regulāri, vismaz reizi mēnesī, godprātīgi informēt pilnvaroto personu par izmaiņām tajā.

Atkritumu apjomu var samazināt

Jaunā norēķinu kārtība par atkritumu izvešanu būtiski aktualizē atkritumu šķirošanu, jo iedzīvotāji maksā tikai par nešķiroto atkritumu izvešanu. Tas nozīmē – jo vairāk atkritumu šķirosim, jo mazāks būs apjoms, par kuru vajadzēs maksāt. Konteineru laukumos pie vairākām daudzdzīvokļu mājām un veikaliem jau atrodas pusapaļas formas dažādu krāsu konteineri atkritumu šķirošanai: zaļie – stiklam, dzeltenie – PET, papīram un metālam. Pēc Rīgas parauga, iespējams, drīz arī Ventspilī parādīsies vēl arī brūnas krāsas konteineri – bioloģiskajiem atkritumiem. Lielgabarīta atkritumus – vecās mēbeles, sadzīves tehniku un citu – pašiem aizgādājot uz speciālajiem atkritumu šķirošanas laukumiem Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47, var tur nodot bez maksas.

Savukārt nešķirotos atkritumus, par kuru izvešanu jāmaksā, pirms iznešanas vai ievietošanas konteinerā ir ieteicams maksimāli saspiest, tādējādi samazinātu to apjomu.

Jaunā kārtība raisa daudz jautājumu

Pirmos rēķinus par atkritumu izvešanu, kas aprēķināti pēc jaunās kārtības, iedzīvotāji saņems janvārī. Tomēr daudzi jau tagad uzdod jautājumus. Iedzīvotāji apzinās atkritumu šķirošanas svarīgumu, jo īpaši pēc jaunās norēķinu kārtības ieviešanas. To daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuru pagalmos joprojām nav konteineru atkritumu šķirošanai, lūdz tos uzstādīt. VNĪ vērsīsies un iesaka arī pašiem iedzīvotājiem vērsties ar šo jautājumu VLK.

Iedzīvotājus arī uztrauc, kā tiks aprēķināts atkritumu faktiskais apjoms – pēc svara vai pēc apjoma? Kā jau iepriekš tika stāstīts – pēc apjoma, un iedzīvotājiem kopā ar pārvaldnieku vajadzēs panākt, lai konteineri vienmēr tiktu izvesti pilni. Šobrīd to var panākt, regulējot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu. Daži cilvēki vaicā: kā tiks uzskaitīts un sadalīts atkritumu apjoms no konteineriem lielajos laukumos starp daudzdzīvokļu mājām? Piemēram, ja vienā mājā ir 60 dzīvokļu, bet citā – 30, un abas mājas izmanto vienus un tos pašus konteinerus vienā laukumā. Kurš un kā kontrolēs, lai konteinerus, kas piesaistīti konkrētajām mājām, izmantotu tikai šo māju iedzīvotāji?

Skaidrs, ka atbildes uz visiem jautājumiem nav iespējams saņemt teorētiski. Būs vajadzīgs laiks, lai jaunā kārtība kļūtu par ierastu ikdienu. Taču tāpat ir skaidrs arī tas, ka saistībā ar atkritumiem iedzīvotājiem vajadzēs mainīt savus ieradumus un uzskatus, vairāk uzmanības pievēršot šķirošanai, aktīvi piedaloties visiem pieņemamu risinājumu meklēšanā.

Izmaiņas sadzīves atkritumu izvešanas norēķinos daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

Kas mainījies:

*Tiek uzskaitīts izvesto atkritumu apjoms

*Rēķins par sadzīves atkritumu izvešanu mainās atkarībā no atkritumu daudzuma

Ko dara mājas pārvaldnieks (dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona):

*Pārslēdz līgumu ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu (VLK)

*Nosaka konteineru daudzumu, kas nepieciešams konkrētajai mājai vai māju grupai

*Nosaka vietu konteineram vai konteineru laukumam

Kas ir jāzina dzīvokļa īpašniekam/īrniekam:

*Jāinformē VLK par izmaiņām, kas var ietekmēt maksājumu (prombūtne, dzīvoklī deklarēto personu vai dzīvojošo izmaiņas, kā arī īpašumtiesību izmaiņas)

Kā samazināt maksu par sadzīves atkritumu izvešanu:

*Šķirot atkritumus

*Izmantot atkritumu šķirošanas laukumus (Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47) lielgabarīta atkritumiem

*Samazināt nešķiroto atkritumu tilpumu (saspiest) pirms ievietošanas konteinerā

Lasi vēl

Komentāri (36)

 • 0
  žurka 09.12.2021, 08:49:26

  Būs čābīgi. Sargu vai kameru pie katra konteinera nolikt - nereāli. Jau tagad daļu tā, ko pa tumsiņu regulāri sanes pie konteinera, varētu šķirot, bet to diemžēl ir spiests darīt sētnieks, pašiem lielgabarīta un būvgružu atkritumu īpašniekiem slabo aizvest uz Jēkaba ielu. Un nekādi neizkontrolēs, lai melnie izīrētāji maksātu par īrnieku atkritumiem vai apkārtējo privātmāju iedzīvotāji nemestu savus atkritumus konteineros. Pārējie daudz maz, bet šķiro gan, gan stiklu, gan pet pudeles, gan kartonu, vēl derētu komposta konteiners.

 • -7
  Marta P 09.12.2021, 15:25:50

  Taisnība, sargu pie konteineriem nenoliksi. Kārtība katrai mājai būs jālemj tagad pašiem, iespēja pārskatīt un pārlemt dažādus ar konteineriem saistītus jautājumus - gan novietni, gan izvešanas biežumu, gan šķirošanas konteinerus, gan kārtību par lielgabarīta atkritumiem - vai tiek organizētas kādas izvešanas no pagalma vai ne.
  Tomēr man gribētos domāt, ka piesauktā problēma par nesašķirotajiem atkritumiem, ko reizēm dara mājas sētnieks tiks risināta ar jaunajiem noteikumiem, jo cilvēki būs ieinteresētāki šķirošanā, man tā domāt un cerēt.

 • -1
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 09.12.2021, 21:54:33

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, bioloģisko atkritumu dalīta vākšana ir jāuzsāk 01.01.2024.

 • 0
  sranskis 09.12.2021, 09:14:33

  Jautājums- reizēm pie daudzdzīvokļu mājām izlikti arī speciālie konteineri- stiklam, plastmasai, papīram. Vai šie konteineri paredzēti tikai šai mājai vai visiem pilsētas iedzīvotājiem? Piemēram, pensinārs sašķirojis atsevišķi šo visu, bet to visu nogādāt Jēkaba vai Siguldas ielā ir problemātiski.

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 09.12.2021, 21:54:05

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka katru gadu tiek paplašināta infrastruktūru atkritumu dalītai vākšanai, tādēļ aicinām izteikt priekšlikumus par vietām, kurās vēl nepieciešams uzstādīt konteinerus atkritumu šķirošanai.

  Tajā pašā laikā informējam , ka konteinerus atkritumu dalītai vākšanai var izmantot jebkurš Ventspils iedzīvotājs.

 • 0
  žurka 09.12.2021, 09:30:07

  Manuprāt, speciālos konteinerus var izmantot visi.

 • 0
  Kriska 09.12.2021, 09:48:34

  Bardaks būs. Kameras arī neko nelīdzēs. Kas tās kameras skatīsies? Mūs laukumu izmanto 5 piecstāvu mājas, t.i. apmēram 260 dzīvokļu. Vai pārvaldnieks visus iedzīvotājus vai viņu mašīnas pazīst? Daudzmaz kārtība būs tur , kur pie katrām kāpnēm stāv konteineris

 • -9
  Marta P 09.12.2021, 15:31:56

  Šis ir jautājums, kas katrai mājai/māju kopai jālemj tagad. Būs lielāka ieinteresētība arī no iedzīvotājiem - ja līdz šim jau diži neko nemainīja tas, vai kāds kādu reizi izmet kādu maisu, bet turpmāk tas ietekmēs katra iedzīvotāja rēķinu attiecīgajā mēnesī. Ja liek kameras, tad arī jāskatās kādam viņas, protams, iespējams jāvienojas par to, kurš kaimiņš to var uzņemties par kādu simbolisku pateicību no pārējiem. Ja liek norobežojumu, tad jāvienojas, ka nedalās ar atslēgu vai kodu un tamlīdzīgi. Ja atjauno stāvvadu - jāorganizē tā tīrīšana un ļoti regulāra atkritumu izvešana, lai nerastos netīrība un nevēlami iemītnieki.

 • -1
  Didzis_P 09.12.2021, 16:06:41

  Marta, cik atceros, tad jau pirms vairākiem gadiem pie dažām mājām tika demontētas šādas norobežojošās atkritumu konteineru novietnes un jaunas pašvaldība neļāva ierīkot, jo tika teikts, ka pilsētā taps videi estētiskāki - pazemes konteineri. Nedomāju, ka tagad pēkšņi ļaus māju iekškvartālos ko tādu ierīkot. Un vēl, šie ierobežojošie laukumi jau nepasargā no tā, ka citi tajos nevarēs iekļūt, jo kā zināms slēdzenes. kodu atslēgas tiek ātri salauztas. To labošanas izmaksas atkal uz māju iedzīvotāju rēķina.

 • 0
  Persona 09.12.2021, 10:01:47

  Es kaut kā loģiku nesaprotu.
  Mūsu māja ar 5 dzīvokļiem tagad šķiro-papīru/kartonu dedzinām krāsnīs, plastmasu/ stiklu nesam uz šķirošanas konteineriem, jo VLK nenodrošina mazos konteinerus mazām mājām.
  Šonedēļ, pirmo reizi mūsu konteiners tika izvest, piepildīts līdz pusei. Bet VLK saka, ka vajag pilnu. Tad jau man jāmeklē ko mest klāt, lai viņš būtu pilns, nevis pustukšs?

 • -8
  Marta P 09.12.2021, 15:34:17

  Nesaprotu sūdzības jēgu? jūs pieprasījāt lai ved pustkšu? Kāpēc? kas tur pareizi šķirotai plastmasai traucē stāvēt, līdz konteiners tiek piepildīts?

 • -1
  Persona 09.12.2021, 15:54:11

  Pirmkārt:
  Kur tu redzi sūdzību?
  Otrkārt:
  VLK liek šķirot, lai lētāk būtu atkritumu izvešana
  Treškārt:
  Pēc šīs ziņas izprotu, ka ved laukā nevis pēc svara, bet pēc tilpuma
  Ceturtkārt:
  Tad kāda jēga šķirot un tur kaut ko taupīt?
  Piespiedīšu ar lāpstu un tā pat būs labi

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 09.12.2021, 21:50:02

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek piedāvāts uzstādīt konteinerus atkritumu šķirošanai, izvērtējot iespējas šo konteineru uzstādīšanai, kā arī izvērtējot uzstādāmo konteineru tilpumu, tomēr, lai izvērtētu komentārā aprakstīto situāciju, aicinām sazināties ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” e-pastā: vlk@ventspils.lv .

 • -1
  kohs 09.12.2021, 10:17:12

  Kameras ir lieka naudas izsviešana. Pat ja tās kāds skatīsies un konstatēs ka svešais izmet atkritumus, ko viņam izdarīs? Pakratīs ar pirkstu un teiks ka tā nedrīkst?
  Tas pārkāpējs vēl ir jāatrod un cik zinu nekāds sods likumā nav paredzēts par atkritumu izmešanu konteinerā.

 • 0
  Vorwärts! 09.12.2021, 10:29:50

  Ja nevar sodīt pēc likuma,jāprovē to darīt saviem spēkiem.Un tā krietni,lai atceras ilgi.

 • -1
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 09.12.2021, 21:51:05

  Līgumā ar pilnvaroto personu tiek atrunāta katras mājas konteinera novietnes vai laukuma atrašanās vieta. Citam nekustamam īpašumam paredzētajos konteineros atkritumus izmest ir aizliegts un par šādām darbībām var tikt piemērots administratīvais sods.

  Soda apmērus nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums: https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums .

 • 0
  Lielais Kretīns 10.12.2021, 10:56:52

  Cik cilvēki vispār ir pieķerti? Kā to vispār kontrolēt? Domāju nejiespējami.

  Pieņemsim, ka kāds ir pieķerts, samaksā sodu, soda naudu iegūst pašvaldība. Bet par papildus atkritumiem jāmaksā mājas iedzīvotājiem.

  Tātad, ja nepieķer, tad mājas iedzīvotajiem jāmaksā par papildus atkritumiem -> Ieguvējs pašvaldība
  Ja tomēr pieķer, tad mājas iedzīvotajiem jāmaksā par papildus atkritumiem -> ieguvējs pašvaldība, kā arī vēl pašvaldība saņem papildus naudu, no cilvēka kurš samaksājis sodu.

  Ļoti gudra un brīnišķīga sistēma kā apčakarēt vietējos iedzīvotājus...

 • -1
  warfeis 09.12.2021, 10:20:40

  Atkal sētniekiem jāseko konteineru piepildījumam ,trubām , vadiem elektrības,kāpņu telpu stāvoklim,sniegu tīrīt,lapas grābt ,dezificēt viss sētniekam a atiecīgie dienesti tikai naudu iekasēt māk,dažam labam vel pakaļu vajadzēs lai sētnieks noslauka un tad bļauj ka celiņi netīri .

 • -8
  Marta P 09.12.2021, 15:36:41

  Manuprāt šos pienākumus sētnieks var veikt, bet mājas iedzīvotājiem tad arī atbilstoši jānovērtē sētnieka darbs, darba apjoms ar atbilstošu atalgojumu.

 • 0
  čiepa 09.12.2021, 10:50:35

  No L.Prospekts 29 konteinerus izved katru dienu,vai vini ir pilni,kas gan to kontrolē,setnieku te biežāk neredz nekā redz. pie tam te ir kādas 20 garāžas,no kurā nāk atkritumi ne pa jokam,vai tiešām mums par to visu būs jāmaksā.vispirms tā sistēma ir jasakārto,un tad var ieviest citādu samaksu.

 • -9
  Marta P 09.12.2021, 15:40:31

  Čiepa, runājiet ar apsaimniekotāju, lemiet mājas sapulcē par to, kā turpmāk šo organizēt. Par organizatorisko pusi kā to visu organizēt, cik bieži izvest, kā arī to, kā nodrošināt, ka konteineros met tikai attiecīgās mājas iedzīvotāji savus atkritumus - tas jālemj pašiem mājas iedzīvotājiem.

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 09.12.2021, 21:52:09

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (mājas pārvaldnieks) slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju visu dzīvokļu īpašnieku vārdā, līgumā tostarp norādot attiecīgajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai māju grupai paredzēto konteineru skaitu un izvešanas biežumu, kas ir pamats izvestā apjoma aprēķinam. Gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, nosakot to biežāku vai retāku, vai jāmaina konteineru skaits, pilnvarotajai personai jāvēršas pie atkritumu apsaimniekotāja ar iesniegumu, attiecīgi veicot grozījumus līgumā. Tajā pašā laikā informējam, ka garāžu kooperatīvajai sabiedrībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

  Sīkāka informācija: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/sadzives-atkritumi/

  Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt e-pastā : vlk@ventspils.lv .

 • 0
  Lielais Kretīns 09.12.2021, 11:22:12

  Interesanti kā fotogrāfs iekļuva privātīpašumā?

 • 0
  еs 09.12.2021, 11:35:08

  Kāda ir VNĪ pieredze ar kodu atslēgām konteineru novietnēm, ja dzīvokļu īpašnieku kopība piekrīt šim risinājumam?

 • 0
  warfeis 09.12.2021, 12:03:34

  tas būs tas pats kā ar ūdeku maksāsi par tiem kuri nemaksā,maksāsi par privātmāju musoru, VLK dzīvos zaļi kas ta viņiem ka tev būs jāmaksā par vienu otru kaimiņu.tā kā jāsāk vaktēt cik kurš un kad nes musoru.

 • -6
  Marta P 10.12.2021, 14:50:17

  Ja kodu atslēga vai parasta atslēga tad jau ne, kodu/atslēgu izsniedz tikai tiem, kas samaksājuši. Vīrabrālim šāda sistēma pagalmā jau gadus 3, bet tas nav Ventspilī, ne šo noteikumu dēļ, bet gan tieši nemaksātāju dēļ. Mazā pilsētā tad labi var redzēt, kurš soļo ar atkritumiem uz citu sētu, un tos tad sāk kaunināt, uzreiz labāka statistika pagalmā ar maksātājiem. Vai tas piemērota visām mājām un situācijām - jālemj pašiem.

 • -1
  ilona kaķis 10.12.2021, 20:16:01

  Pie atkritumu konteineriem, kur nesu izmest maisu no mātes dzīvokļa, jau vareni izkašķējāmies ar kādu agresīvu tanti. Māte, kā jau ļoti vecs cilvēks, tikpat kā neiet ārā. Es prombraucot pa ceļam paņemu maisu un piebraucu pie misenēm ar mašīnu.
  Nu tik vajadzēja dzirdēt.
  Manus iebildumus, ka es pati maksāju par šo atkritumu izvešanu, tante negribēja dzirdēt. Kad ņēmu talkā slāvu valodas spēka vārdus, izteiktus krietnos decibelos, tad beidzot izdevās viņu apklusināt. Taču pārliecināt, šķiet, ne. Domāju, ka viņa tagad cirkulēs apkārt pa iestādēm ar lapiņu, kur pierakstīts mans mašīnas numurs. :)

 • -1
  Kaudzītes brālis. 11.12.2021, 12:43:52

  ilonai kaķis
  Nevarējāt tai krievenei purnā iedot?
  Vai vismaz ģīmī nagus ielaist?Nagi tak Jums,kā jau kaķim,ir asi.

 • -2
  ilona kaķis 11.12.2021, 18:08:42

  Kaudzītes brālis., es pārstāvu viedokli, ka pirms uzsākt asinsizliešanu, jāmēģina konfliktu noregulēt ar pārrunām. :)

 • 0
  Vadims Kevrelis 09.12.2021, 15:40:41

  Par šķirošanu tas ir saprotams un vajadzīgs, bet kāds ir šo sašķiroto tālākais ceļš un ne jau viss pakļūst zem ''Pentuļu'' buldozera kāpurķēdēm, Varbūt VLK varētu mums izskaidrot, nu piemēram par plastmasa pudelēm, kāds ir viņu ceļš, varbūt no plastmasas pudelēm tiek nodrošināta VLK peļņa.

 • 0
  Barons (Freiherr von ...) 10.12.2021, 13:06:04

  No nākam Gad Febrār mēness bus varet nodot pa reāl Naud tō Plasmask butel,le zinat.

 • 0
  Persona 09.12.2021, 15:55:54

  VLK paši neatbild, jo kā iepriekš komentārā tika minēts, te vispirms ievieš un tad domā. Nevis izstrādā sistēmu un tad ievieš. Banānu kantoris

 • 0
  Qv 10.12.2021, 23:55:16

  Kāpēc tikai labiekārtošanas kombināts ved un apsaimnieko atkritumus Ventspilī? Nav kādi citi, iespējams, labāki varianti?!?!

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 13.12.2021, 14:27:14

  Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var nodrošināt viens atkritumu apsaimniekotājs, kas izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā , tostarp piemērojot “in-house” darījumu un ar kuru līgumu ir noslēgusi attiecīgā pašvaldība.

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona, kur par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu pašvaldībai ir noslēgts līgums ar PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

 • 0
  ventspilniece 11.12.2021, 09:23:50

  Paldies par uzstādītiem atkritumu šķirošanas konteineriem ! Domāju , tos izmantos daudzi mūsu mājas 11 kāpņu telpas iedzīvotāji . Par dabai draudzīgu vidi ! Paldies !

 • -3
  Marta P 13.12.2021, 16:38:20

  Nu re, atlika vien sakomunicēt. Var jau citreiz tās lietas cilvēcīgi uzreiz risināt, pie īstā adresāta.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: