Lai izpildītu valsts normatīvo aktu prasības, tuvākajā laikā mainīsies daudzdzīvokļu māju norēķinu kārtība par atkritumu apsaimniekošanu. Maksa par atkritumu izvešanu tiks aprēķināta pēc faktiskā atkritumu apjoma nevis agrāk noteiktajām normām.

Cik saražo, tik jāmaksā

Šobrīd pilsētā tikai daļa iedzīvotāju maksā par faktiski radīto atkritumu apjomu – vairākums daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju šobrīd maksā konstantu summu mēnesī, kas aprēķināta, ņemot vērā normu vienai deklarētai personai un spēkā esošo maksu.

Šāda norēķinu kārtība citās Latvijas pašvaldībās jau nomainīta, jo tā neatbilst pastāvošajai likumdošanai, kā arī negarantē to, ka norēķini tiek veikti atbilstoši faktiski saražotajam atkritumu daudzumam.

Viens no vides aizsardzības tiesību pamatprincipiem gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā ir princips «piesārņotājs maksā». Attiecinot šo principu tieši uz atkritumu apsaimniekošanas nozari, ar to jāsaprot, ka atkritumu radītājam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tātad, jo vairāk atkritumu tiek radīts, jo lielākas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Šobrīd Ventspilī noteiktā norma deklarētajai personai ir 1,41 kubikmetri atkritumu gadā, taču nesen veiktais neatkarīgu ekspertu pētījums liecina, ka vidējais atkritumu daudzums, ko saražo viens daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs gada laikā ir daudz lielāks, proti, 2,73 kubikmetri gadā, tātad ir liela nobīde no reālās situācijas.

Risinājums jārod kopā ar apsaimniekotājiem

Jaunā norēķinu kārtība, kura būs balstīta principā – cik atkritumu saražots, par tik arī maksā – Ventspilī pagaidām ir izstrādes stadijā, to plānots ieviest līdz šā gada beigām. Tā paredz, ka no katras daudzdzīvokļu mājas vai māju grupas, ja konteineru laukumu izmanto vairākas mājas, izvestais atkritumu apjoms tiek uzskaitīts un izmaksas par attiecīgajā mājā vai māju grupā radīto atkritumu apsaimniekošanu tiek sadalītas starp dzīvokļiem, piemērojot vienu no MK noteikumos nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem noteikto metodi, par ko vienojas attiecīgo māju dzīvokļu īpašnieki – atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, telpu skaitam; atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram; atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam; atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Līdz ar jauno kārtību mēneša maksājums par atkritumu apsaimniekošanu būs mainīgs, un, atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto atkritumu daudzuma, tas var gan pieaugt, gan samazināties.

«Mēs runāsim ar namu apsaimniekotājiem, kā būtu vislabāk šo sistēmu ieviest, jo saprotam, ka tas nebūs vienkārši,» atzīst PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts valdes priekšsēdētājs.

Kopējie atkritumu laukumi

Daudzdzīvokļu mājās, kur vienai ēkai ir savs atkritumu laukums, būs salīdzinoši vienkārši noteikt iedzīvotāju radīto atkritumu apjomu mēnesī, bet nedaudz sarežģītāk tas būs tām daudzdzīvokļu mājām, kurās atkritumu laukums tiek dalīts ar citu māju iedzīvotājiem. Ja atkritumu laukumu izmanto vairāku māju iedzīvotāji, tad risinājums jāmeklē, savstarpēji vienojoties par kopējā atkritumu laukuma lietošanas kārtību.

Kā maksāt mazāk?

Valsts jau paziņojusi, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tuvākajos gados pieaugs, jo ar katru gadu būtiski tiks palielināta dabas resursu nodokļa likme, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aplēses liecina, ka pēc pāris gadiem maksa varētu pieaugt pat divkārt. Tieši tāpēc iedzīvotājiem jeb atkritumu radītājiem ir jāmeklē veidi, kā samazināt sadzīves atkritumu daudzumu, tādējādi nepalielinot savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Samazināt radīto atkritumu daudzumu

Gan Ventspilī veiktais neatkarīgu ekspertu mērījums, gan statistikas dati Latvijā un pasaulē kopumā parāda kādu negatīvu tendenci – mēs ražojam arvien vairāk atkritumu, kas nozīmē arī lielākus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu nākotnē. Bet, mainot pat mazus ikdienas paradumus, radītais atkritumu apjoms var būtiski samazināties vai vismaz tas nepieaugs tik strauji. Līdzi paņemts iepirkumu maisiņš, pārdomāti ikdienas pirkumi, jaunu iekārtu vai lietu vietā veco labošana un citi paradumi var pieaugošo tendenci apturēt.

Iepērkoties veikalā, svarīgi padomāt par iespējamo pirkumu arī no potenciālo atkritumu viedokļa – cik daudz tam ir lieka iesaiņojuma; cik ilgi tas tiks lietots, līdz apniks, izies no modes vai salūzīs; vai to varēs pārstrādāt? Labāk iegādāties preces, kuras varēs lietot ilgstoši un pēc iespējas atteikties no no vienreizējās lietošanas precēm.

Lietas, kuras mājsaimniecībā vairs nav nepieciešamas, bet ir labā stāvoklī, nevajadzētu vienkārši izmest, bet gan gādāt par to, lai tās nonāk pie cilvēkiem, kam tās var noderēt. Piemēram, lietotus apģērbus, apavus, kā arī sadzīves elektrotehniku atdot labdarībai vai pārdot, izmantojot dažādas pārdošanas grupas sociālajos tīklos vai sludinājumu portālus.

Attieksmei pret atkritumiem būtu jābūt šādai:

 • pēc iespējas samazināt atkritumu rašanos;

 • ko iespējams izmantot otrreiz tam pašam vai citam mērķim;

 • atkritumus šķirot un pārstrādāt.

Atkritumu šķirošana

Viens no veidiem, kā samazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un līdz ar to arī savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, ir atkritumu šķirošana.

Ventspilī ir izveidoti teju 90 šķiroto atkritumu savākšanas punkti un lielākā daļa no tiem ir daudzdzīvokļu namu pagalmos. Katrā no punktiem ir uzstādīti divi konteineri, kas paredzēti stikla, plastmasas, metāla iepakojuma un makulatūras uzkrāšanai. Ventspils labiekārtošanas kombināta darbinieki plāno šos punktus papildināt ar atsevišķiem konteineriem tekstilam un bioloģiskajiem atkritumiem.

Ja līdz šim daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nebija tieši atkarīga no mēnesī saražoto atkritumu daudzuma, tad turpmāk, situācijai mainoties, iedzīvotāji, kuri šķiros atkritumus, to varēs izjust savā ikmēneša rēķinā. Jo vairāk atkritumu nonāks otrreizējai pārstrādei, jo mazāk tie tiks izvesti un apglabāti poligonā, un likumsakarīgi, ka arī maksa par atkritumu apsaimniekošanu šādās mājās saruks. Šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas. Apmēram trešā daļa no visiem sadzīves atkritumiem ir izlietotais iepakojums, kas ir piemērots atkārtotai pārstrādei. Ja atkritumi tiek šķiroti rūpīgi, tad izmaksas iespējams samazināt pat par trešdaļu, liecina SIA Zaļā josta aplēses.

Slēgtie atkritumu laukumi

Otrs veids, kā iespējams būtiski samazināt atkritumu daudzumu konteineros pie daudzdzīvokļu mājām, ir izbūvēt slēgta tipa atkritumu laukumu. Nav noslēpums, ka atkritumu laukumos, kas ir brīvi pieejami, nereti nonāk arī atkritumi, kurus nav radījuši konkrētās mājas iedzīvotāji. Līdz šim, iespējams, mājas iedzīvotājus tas tik ļoti neuztrauca, jo tieši neietekmēja atkritumu apsaimniekošanas cenu. Taču, kad maksu par atkritumu apsaimniekošanu veidos mājas iedzīvotāju reāli radīto atkritumu apjoms, situācija būtiski mainīsies. Jau likums nosaka, ka atkritumu laukuma izveide un uzturēšana kārtībā ir mājas dzīvokļu īpašnieku atbildība, tāpēc katras mājas iedzīvotājiem jābūt ieinteresētiem uzturēt savu laukumu kārtībā un nepieļaut, ka tajā nonāk svešu personu radīti atkritumi, par kuriem pēc tam rēķins tiks izrakstīts konkrētās mājas iedzīvotājiem. Visefektīvākais veids būtu tieši slēgta tipa atkritumu laukumu izveide, kas garantētu, ka sveši atkritumi konteineros nenonāk.

Pašlaik

Jaunā kārtība

Tiešie norēķini (katrs dzīvoklis veic norēķinus ar VLK)

Tiešie norēķini (katrs dzīvoklis veic norēķinus ar VLK)

Konstanta summa

 

Netiek ņemts vērā faktiski izvestais atkritumu apjoms no mājas vai māju grupas, rēķins nemainīgs.

Mainīgā summa

 

Tiek ņemts vērā faktiski izvestais atkritumu apjoms no mājas vai māju grupas, rēķins mainās atbilstoši izvestajam atkritumu apjomam.

 

Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu maksājamo daļu katram atsevišķam dzīvoklim aprēķina:

 • atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu skaitam;

 • atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram;

 • atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam;

 • atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Netiešie norēķini (pilnvarotā persona veic norēķinus ar VLK)

Netiešie norēķini (pilnvarotā persona veic norēķinus ar VLK)

Tiek ņemts vērā izvestais atkritumu apjoms no mājas, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits.

Tiek ņemts vērā izvestais atkritumu apjoms no mājas vai māju grupas, rēķins mainās atbilstoši izvestajam atkritumu apjomam.

Lasi vēl

Komentāri (23)

 • -2
  žurka Pirms 4 dienām, 21 stundas

  Cūku būšana. Tagad man būs papildus vēl jāmaksā arī par to, ko privātmāju īpašnieki no apkārtējām mājām saliek konteineros, ja? Kā arī par to regulāri salikto lielgabarīta atkritumu kaudzi, ko dažu dzīvokļu īpašnieki saliek pie konteineriem, izveicot ģenerāltīrīšanu un nemaz nedomājot aizvest nodot uz šķiroto atkritumu laukumu?

 • -2
  INESIS JESKE Pirms 4 dienām, 9 stundām

  Būs īsta zaļa apsaimniekošana pēc visiem ES standartiem,meži būs vēl vairāk piepilditi ar atkritumu maisiem

 • -1
  Lielais Kretīns Pirms 4 dienām, 20 stundām

  Galīgi nepiekritu, ka vidēji viens iedzīvotājs rada 2,73 kubikmetri gadā, lielākā daļa no tiem kubikmetriem papildus ir no privātmāju īpašniekiem, kuri atbrauc ar lielo busu un visus maisus saliek konteineros. Man nebūtu problēmu maksāt, ja tiktu novērsta šī problēma, bet takā pašvaldība jau vairākus gadus neko nedara, tad uzskatu, ka atkritumu cenu pacelt arī nevar. Nafig daudzīvokļu namu iedzīvotājiem jāmaksā par kaut kādiem biezajiem, kas dzīvo privātmājas, bet ved atkritumus uz pilsētas daudzīvokļu pagalmiem.

 • 0
  Lielais Kretīns Pirms 4 dienām, 20 stundām

  Paga, ja ar visiem mājas iedzīvotājiem sarunā, ka iet mest uz citiem konteineriem, lai neskaitītos pie mājas klāt, tad tehniski cenu var dabūt 0 eiro

 • 0
  Kàpèce Pirms 4 dienām, 20 stundām

  Kā izsekos tam daudzumam,ko regulāri piegādā privātmāju izmetēji?Pat gaišā dienas laikā nebaidās piebraukt un izgruzīt savus bagāžniekus,bet tumsai iestājoties vispār nepārtraukta svešu mašīnu plūsma ar saviem mēsliem...

 • 0
  Miesnieks Pirms 4 dienām, 20 stundām

  Bet pie tām miskastēm taču regulāri piestāj auto un izkāpušie privātmāju iemītnieki tur samet savus atkritumus, tāpēc arī reālais atkritumu daudzums ir augstāks. Kāpēc mums vēl par šiem turīgā gala ļaudīm jāpiemaksā?

 • -2
  корумпант Pirms 4 dienām, 19 stundām

  Miesniek, jāķer ciet! Pie manas mājas, spiegi (omes pie logiem) visus izķer un neviens svešais nemet savus atkritumus.

 • -2
  корумпант Pirms 4 dienām, 19 stundām

  Komentētājiem, kam šī ir problēma, iesaku uzstādīt žogu ap miskastēm un durtiņas ar kodu, bet elektronisko. Lielas sākotnējās izmaksas, bet laika gaitā atmaksāsies.

 • -2
  корумпант Pirms 4 dienām, 19 stundām

  Komentētājiem, kam šī ir problēma, iesaku uzstādīt žogu ap miskastēm un durtiņas ar kodu, bet elektronisko. Lielas sākotnējās izmaksas, bet laika gaitā atmaksāsies.

 • 0
  čiepa Pirms 4 dienām, 18 stundām

  Šis būs riktīgs sviests, kā to domā risināt, es zinu kas notiek citā pilsētā, kur mājas apsaimniekotāja cīnās ar atkritumu izmešanu un cilvēkiem jāmaksā mēnesī 30 eur, varbūt jāsāk ēst tos akritumus

 • 0
  Kàpèce Pirms 4 dienām, 18 stundām

  Omes(spiegi)arī naktīs tup pie logiem?Pie mūsu mājas,līdz ar tumsiņu, sākas tāda svešu mašīnu rotācija pie konteineru laukumiņa,ka vai turies...Un,dažs labs pat neiemet konteinerā,bet krāmē kaudzēm uz zemes,ko tur līdzēs žogs?Ja komunālie ierīko novērošanas kameras,kas fiksēs pārkāpējus,tad esmu uz mieru maksāt vairāk,bet tā-netaisos to darīt,tā jau maksāju par diviem deklarētajiem,kaut faktiski dzīvoju viena un savu Maximas piekrāto maisiņu izmetu 1 x nedēļā.

 • 0
  Covid 19-21.ventspils.lv Pirms 4 dienām, 17 stundām

  Katrai daudzdzīvokļu mājai savu konteineru ar aizslēdzamu vāku.Un 24 stundu bruņotu apsardzi,lai svešie neuzlauž slēdzeni...

 • -3
  STOPVACZISM Pirms 4 dienām, 17 stundām

  Visu laiku izdomā jaunus idiotismus.:(

 • -1
  aldisbezbardis Pirms 4 dienām, 15 stundām

  Pilnīgs stulbums. No sākuma likvidē katrā kāpņu telpā konteinerus izveidojot kopīgu laukumu, bet tagad plēsīs no mums dubulto cenu par viņu nepareizo lēmumu

 • -2
  aldisbezbardis Pirms 4 dienām, 15 stundām

  VKK un Ventspils nekustamie īpašumi.
  Jūs izveidojāt mūsu divkorpusu Ugāles ielas 32 mājai speciālu konteineru iežogojumu un tajā met atkritumus visi kam nav slinkums- gan mēbeles gan celtniecības atkritumus, gan no mašīnām izmet atkritumus. Slēdzeni likt iz bezjēdzīgi. Bija kodu slēdzene- nebija ilgi-salauzta. Tad izveidojiet atpakaļ konteinerus katrā kāpņu telpā, kā bija agrāk!!!!

 • -2
  Rabarberis Pirms 4 dienām, 12 stundām

  Kāds sakars mājas apsaimniekotājam ar atkritumu apsaimniekotāja lēmumu mainīt nosacījumus? Esmu kategoriski pret, lai kāpņu telpās vai pie tām izvietotu atkritumu konteinerus. Negribu dzīvot izgāztuvē

 • 0
  Miesnieks Pirms 4 dienām, 12 stundām

  Omes neko nelīdzēs arī gaišā dienas laikā, jo miskastes 100 m attālumā gandrīz pie pretējās ielas, cauri sportistu kopmītnēm neko nevar redzēt

 • 0
  Kriska Pirms 4 dienām, 12 stundām

  Mana pārvaldniece jau gadu atpakaļ sāk ierunāties par novērošanas kameru ierīkošanu , tā lai varētu redzēt piebraukušas auto numuru. Nav slikta doma

 • 0
  Guncis Pirms 2 dienām, 8 stundām

  tas arī nebūs risinājums, jo mašīnu var atstāt aiz stūra un mierīgi savu miseni izmest, ka pat i suns pakaļ neries!

 • -2
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" Pirms 2 dienām, 13 stundām

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka līgumā, kas tiks slēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un mājas pilnvaroto personu, tiks atrunāta attiecīgās mājas radīto atkritumu uzkrāšanai paredzētā konteinera novietne vai laukums. Tātad visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām būs konteineru novietne vai laukums, kur varēs mest tikai attiecīgo māju iedzīvotāji. Ja personas, kas izmet atkritumus šajos konteineros, nav attiecīgo māju iedzīvotāji, tās var saukt pie administratīvās atbildības.

  Tajā pašā laikā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” norāda, ka šāda norēķinu kartība pastāv visā Latvijā un, aktīvāk līdzdarbojoties visām atkritumu apsaimniekošanas procesā iesaistītajām pusēm, arī iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem, atkritumu apsaimniekošanas sistēma tiks sakārtota pilnvērtīgi.

 • 0
  Guncis Pirms 2 dienām, 8 stundām

  Ko neteiksi, cik ērti pakalpojumu sniedzējiem uzlikt uz iedzīvotājiem atkal kārtējo papildu slogu un atbildību! Beigu beigās sanāk, ka jāmaksā ne tikai par sevi, bet arī par Sašu un Pašu. Varbūt tomēr, objektīvi izvērtēt, cik tad reāli no katra dzīvojamā rajonā jau šobrīd tiek izvesti atkritumi un tad aprēķināt izmaksas par izvešanu, pārrēķinot normu uz cilvēku, bet nevis pēc situācijas, cik tad katrā reizē izvedīs. Kurš noteiks patieso izvedamo daudzumu un, kurš to kontrolēs? Šķiet, ka atkritumu apsaimniekotājiem šī sistēma būs nu ļooooooti izdevīga un peļņu nesoša! Cik zināms, tad konteineri piepildās, atkarībā no tā, kā atkritumi tur tiek samesti un bieži vien konteineru aizmugurējās daļas ir pat neaizpildītas. Savācot lielgabarīta atkritumus, kā zināms, tad tos var salikt arī tā, lai tilpums būtu aizņemts pēc iespējas vairāk. Vai kāds no VLK pie jaunās kārtības būs ieinteresēts atkritumus izvešanai "sapakot" pēc iespējas kompaktāk?

 • 0
  Kriska Pirms 2 dienām, 11 stundām

  God. "LK" - to jau esam piedzīvojuši . Pie manas mājas laukumā stāvēja četru māju konteineri ar mājas adreses uzrakstiem . Māju iedzīvotāji meta tājā konteineri, kurš ir ērtāks: vāks jau atvērts vai tukšāks vai zemāks. Ar laiku visus uzrakstus noņēma

 • 0
  šašIiks Pirms 11 stundām, 36 minūtēm

  [...] nesen veiktais neatkarīgu ekspertu pētījums liecina, ka [...].
  Lūdzu, saiti uz šo pētījumu. Savādāk tāda tukšu salmu kulšana un gaisa maisīšana. Daudz ko var pamatot ar frāzi "eksperti pierādījuši", nesniedzot nekādus avotus - arī vienkāršu cenu paaugstināšanu plikas mantkārības dēļ. Tā kā, lūdzu, protieties, un ja atsaucaties uz pētījumu, tad arī norādiet, kur tas pieejams.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: