Tēma: Audžuģimenes

 • Audžuvecāki dāvā ģimenes siltumu 4

  Valsts deinstitucionalizācijas (DI) plāns paredz atteikšanos no institucionālas sociālās aprūpes bez vecāku gādības palikušiem bērniem iestādēs, tā vietā paredzot šo bērnu ievietošanu ģimenēs vai nodrošinot dzīvošanu ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.

 • Uzsāks iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai Mātes dienā 7

  Ventspils pilsētas pašvaldība, tuvojoties Mātes dienai, aicina Ventspilī deklarētās trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenēs ievietotos un aizbildniecībā esošos bērnus, saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

 • Rūpējas un gādā par bērniem 0

  Bērni Ventspilī dzīvo ne vien bioloģiskajās ģimenēs, bet arī audžuģimenēs, pie aizbildņiem un aprūpes iestādēs. Viņu intereses aizstāv Bāriņtiesa.

 • Ventspils audžuģimenes saņems lielāku pabalstu 6

  Ventspilī audžuģimene par pirmā ģimenē pieņemtā bērna aprūpi atlīdzībā saņems 386 eiro, no kā 171 eiro veido valsts atbalsts, bet 215 eiro - pašvaldības, paredz jaunie noteikumi "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm".