Bērni Ventspilī dzīvo ne vien bioloģiskajās ģimenēs, bet arī audžuģimenēs, pie aizbildņiem un aprūpes iestādēs. Viņu intereses aizstāv Bāriņtiesa.

No vairākām pašvaldībām

Ventspilī joprojām ir nepietiekams skaits audžuģimeņu, kas daudzos gadījumos liek Bāriņtiesai meklēt audžuģimenes citās pašvaldībās visā Latvijas teritorijā. Reizēm tas ir pozitīvi, ja bērns un audžuģimene jāpasargā no bioloģisko vecāku iespējamās vardarbības, taču biežāk attālums ir liels šķērslis tam, lai bērni varētu uzturēt saikni ar radiniekiem un draugiem.

Patlaban Ventspilī ir astoņas audžuģimenes, kurās ir ievietoti 13 bērni, no tiem pieci ir no citām pašvaldībām. Kopumā 26 Ventspils bērniem nodrošināta aprūpe audžuģimenēs, tai skaitā 17 citās pašvaldībās – Burtniekos, Cēsīs, Kandavas novadā, Liepājā, Līvānos, Rīgā, Saldū, Vaiņodē, Ventspils novadā. Īpaši grūti atrast audžuģimeni ir pusaudžiem ar uzvedības problēmām un vairākiem vienas ģimenes bērniem.

Kas ir audžuģimene? Tā ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pas­tāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē. Audžuģimenē bērns dzīvo līdz brīdim, kad viņš var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Specializētās audžuģimenes

Šobrīd pastāv arī krīzes audžuģimenes, kuras ir gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī specializētās audžuģimenes, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe, piemēram, bērnam ar funkcionāliem traucējumiem. Katram no šiem audžuģimeņu veidiem ir sava finansēšanas kārtība. To, kā kļūt par audžuģimeni un kāds ir valsts noteiktais finansējums audžuģimenēm, nosaka Audžuģimeņu noteikumi. Precīzāku informāciju personas, kuras ir ieinteresētas kļūt par audžuģimeni, aicinātas saņemt Bāriņtiesā, Sarkanmuižas dambī 5. Vēlams iepriekš vienoties par tikšanās laiku, zvanot pa tālr. 63601246.

Ventspils pašvaldība rūpējas par savas pašvaldības bērniem un papildus valsts finansējumam noteikusi:

  • ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 220 eiro (ja bērna vecums ir 0–6 gadi); 258 eiro (ja bērna vecums ir 7–18 gadi);
  • pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 107 eiro. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi 12 mēnešu periodā. Izmaksas kārtība var tikt noteikta atbilstoši bērna vajadzībām, pabalsta vietā izsniedzot apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamas lietas;
  • ikmēneša atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu ir 215 eiro par pirmo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē; par katru nākamo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 107,50 eiro.

Palīdz atbalsta centri

Audžuģimeņu meklēšanā lielu atbalstu sniedz audžuģimeņu atbalsta centri. Ventspils audžuģimenes ir noslēgušas sadarbības līgumus ar atbalsta centru Plecs Ventspilī un Airi vecākiem Kuldīgā. Atbalsta centri sniedz atbalstu audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotiem bērniem. Katra jauna bērna ienākšana ģimenē rada pārdzīvojumus gan pašam bērnam, gan arī audžuvecākiem. Viņu bioloģiskajiem bērniem un citiem audžubērniem ir jāmācās pieņemt jauno ģimenes locekli. Lai šis process norisinātos sekmīgi, tiek organizētas atbalsta grupas, psihologa, sociālo darbinieku, kā arī citu speciālistu atbalsts. Katrai ģimenei un bērnam tiek izstrādāts audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plāns. 

Bērna, kurš atrodas audžuģimenē, personiskās un mantiskās tiesības pārstāv Bāriņtiesa, tādēļ bērna dzīvē svarīgus lēmumus audžuģimenei jāsaskaņo ar Bāriņtiesu.

Aizbildnis aizvieto vecākus

Otra ārpusģimenes aprūpes forma ir aizbildnība. Par aizbildni visbiežāk kļūst kāds no bērna radiniekiem (vecvecāki, tantes, tēvoči, māsas, brāļi u.c.) vai persona, kura bērnu jau agrāk pazinusi. Aizbildnis aizvieto bērnam vecākus un pats aizstāv aizbilstamā personiskās un mantiskās intereses. 15 Ventspils pašvaldības bērni atrodas aizbildnībā citviet, viņu lietas pārraudzībai tiek pārsūtītas attiecīgai bāriņtiesai. Aizbildnībā Ventspilī atrodas 69 bērni, to vecums ir dažāds – jaunākajam ir 5 mēneši, bet vecākie tūdaļ sasniegs pilngadību. Līdz ar pilngadības iestāšanos aizbildnība tiks pārtraukta un jaunietim būs iespēja saņemt sociālās garantijas pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās – gan vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, gan ikmēneša mācību pabalstu, dzīvojamo platību vai īres pabalstu (to izvērtē gan pašvaldības Dzīvokļu nodaļa, gan Sociālais dienests).

Grib palikt ierastajā vidē

Ja bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimeni vai aizbildnību, tikai šādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par bērna ievietošanu aprūpes iestādē (bērnunamā). Aprūpes iestādēs dzīvo 18 bērni. Bāriņtiesa turpina šiem bērniem piemeklēt audžuģimenes, jo katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē vai ģimeniskā vidē, tomēr, lai cik tas nebūtu paradoksāli, pieredze rāda, ka bērni, kuri dzīvo Ventspils sociālās aprūpes centrā Selga, visbiežāk nevēlas doties dzīvot audžuģimenēs. Viņiem ir svarīgi atrasties Ventspilī, kur viņi var turpināt mācības ierastajā skolā un nepārtraukt saskarsmi ar radiem un draugiem.

Atplaukst vecāki un mazulis

Nereti ikdiena Bāriņtiesā izvēršas ļoti smaga, jo nākas saskarties ar gadījumiem, kad bērni ir cietuši no smagas vardarbības (īpaši, ja no seksuālas vardarbības, bet to veicēji nereti ir bērnam tuvi cilvēki, kam bērns uzticējies) vai bijuši pamesti novārtā. Gandarījumu Bāriņtiesas darbinieki gūst tad, kad notiek adopcijas process un ir redzams, kā atplaukst vecāki, kuru ģimenē ienācis ilgi gaidītais bērns, un īpaši – kā attīstās ģimeni ieguvušais bērns, kad viņam ir nedalīta uzmanība un aprūpe, un mīļums, ko sniedz vecāki. Parasti bērna attīstība tad notiek strauji, īpaši zīdaiņa vecumā. Šogad tiesā apstiprināta piecu bērnu adopcija, attiecībā uz diviem pusaudžiem pieņemti lēmumi par adopcijas atbilstību nepilngadīgo interesēm un to nodošanu pirmsadopcijas aprūpē līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā.

Šajā gadā kopumā Bāriņtiesa pieņēmusi 141 lēmumu, no tiem divus – vienpersoniski. Bāriņtiesa lēmusi par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, par prasību sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, par aizbildnības nodibināšanu, nepilngadīgo ievietošanu audžuģimenēs, aprūpes iestādēs, par atļauju pieņemt mantojumu nepilngadīgo vārdā, sniegti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma, nodibināta aizgādnība par pieaugušām personām ar ierobežotu rīcībspēju u.c.

Telpas – pāris kvartālu tālāk

Šajā gadā Bāriņtiesa ieguvusi jaunu mājvietu izremontētās telpās Sarkanmuižas dambī 5. Līdz šim bija ierasts, ka tādas pašvaldības iestādes kā Sociālais dienests, Dzimtsarakstu nodaļa, Pašvaldības policija, Izglītības pārvalde, Administratīvā komisija un Bāriņtiesa atradās blakus ēkās. Šobrīd bāriņtiesas klientiem ir jāpaiet pāris kvartālu tālāk. Jaunajās telpās ir sēžu telpa un pārrunu telpa, tādējādi ir iespēja klientus uzklausīt, citiem nedzirdot, un personīgās dzīves problēmas pārrunāt, gūstot pārliecību, ka tiks ievērota konfidencialitāte.

Lūdzam cilvēkus, kuriem rūp bez vecāku gādības palikušo bērnu nākotne, kuri gatavi daļiņu sava sirds siltuma veltīt kādai nelaimīgai dvēselītei, atsaukties un kļūt par bērna audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju, kā arī par viesģimeni kādam bērnam no aprūpes iestādes, pie kuras bērns varētu paviesoties nedēļas nogalē vai skolas brīvlaikos.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: