Viena no Bāriņtiesas funkcijām un pienākumiem – prioritāri nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību normatīvo aktu paredzētajos gadījumos. Plašāk par to stāsta Ventspils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Ervins Alksnis.

Ventspils pilsētas Bāriņtiesa gadā izskata vidēji no 60 līdz 70 lietas, kas saistītas ar bērnu, līdz 18 gadu vecumam, vai aizgādnībā esošās personas mantisko tiesību aizsardzību. Bāriņtiesa pieņem lēmumus (lemj) gan par īpašuma iegādi uz nepilngadīga bērna vārda, gan arī par jebkādām citām darbībām, kas saistītas ar bērna īpašumu – pārdošanu, sadalīšanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām, ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 eiro. Savukārt, ja īpašuma (darījuma) vērtība pārsniedz 14 000 eiro, tad Bāriņtiesa lemj par lietderīgumu un lēmumu iesniedz tiesā izšķiršanai.

Jebkurā gadījumā, kas saistīts ar nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, ieķīlāšanu bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā, vecākam vai aizgādnim vispirms jāvēršas Bāriņtiesā. Pirms lēmuma pieņemšanas Bāriņtiesa izvērtē īpašuma pirkšanas–pārdošanas līgumu, lai pārliecinātos, ka īpašumam nav nekādu apgrūtinājumu. Ir bijis gadījums, kad vecāki zināja, ka īpašumam, ko viņi vēlējās iegādāties uz bērna vārda, noformēts ilgtermiņa nomas līgums līdz 2030. gadam par labu trešajai personai. Loģiski, ka Bāriņtiesa nedeva atļauju iegādāties tādu īpašumu uz bērna vārda, un šajā gadījumā arī tiesa secināja, ka Bāriņtiesas izvērtējums bija atbilstoši bērna interesēm.

Bāriņtiesa var pieņem lēmumu par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldīšanu, ja pārvaldīšana neatbilst bērna interesēm.

Situācijā, kad miris viens no vecākiem un atklājas, ka mirušajai personai ir kustamā manta vai nekustamais īpašums, otram vecākam jāvēršas Bāriņtiesā ar lūgumu atļaut pieņemt mantojumu vai atļaut atteikties no mantojuma pieņemšanas.

Mantojums ietver sevī ne tikai īpašumu, materiālās vērtības, bet arī kredītsaistības. Bāriņtiesa vērtē, vai ir saprātīgi un lietderīgi bērna interesēs pieņemt viņam pienākošos mantojumu. Ja kredītsaistību apmērs pārsniedz mantojamās masas vērtību un nav skaidrs, kā šīs saistības tiks dzēstas, Bāriņtiesa bērna interesēs var lemt par atteikšanos no mantojuma pieņemšanas.

Bērna vai aizgādnībā esošās personas mantisko interešu jomā mēdz būt arī citas situācijas. Piemēram, vecāki vai viens no viņiem, rūpējoties par sava bērna nākotni, atver viņam krājkontu bankā. Ja no patēriņa norēķinu konta vecāki var izņemt naudu jebkurā laikā, tad attiecībā uz krājkontu vecākam ir skaidri jāapzinās, ka ar uzkrātajiem līdzekļiem viņš nevar brīvi rīkoties. Bez Bāriņtiesas atļaujas līdzekļi, kas ir uzkrāti nepilngadīga bērna krājkontā, paliek neaizskarami. Bāriņtiesa var atļaut izmantot krājkontā esošos līdzekļus, izskatot pamatotu vecāku lūgumu. Līdzekļu izmantošanas mērķim ir jāatbilst bērna interesēm.

Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošās personas mantiskās tiesības un bērnu mantiskās tiesības audžuģimenēs, sociālās aprūpes iestādēs u.c. Šādos gadījumos audžuģimenes vai sociālās aprūpes iestādes sniedz Bāriņtiesai ikgadējas atskaites par bērna mantas pārvaldību. Bāriņtiesai ir plašas pilnvaras un tiesības saņemt nepieciešamo informāciju no bankām, Valsts ieņēmumu dienesta un citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Bāriņtiesas funkcijas attiecībā uz bērnu un aizgādnībā esošās personas mantisko tiesību interešu aizsardzību galvenokārt regulē Civillikums un Bāriņtiesu likums, protams, lēmumu pieņemšanā Bāriņtiesa ievēro arī citos normatīvajos aktos noteikto. Ventspils pilsētas Bāriņtiesa ir pateicīga Ventspils pilsētas pašvaldībai par vienotās Latvijas Bāriņtiesu informatīvas sistēmas ieviešanu, kas ilgtermiņā ievērojami atvieglos un padarīs efektīvāku iestādes darbinieku darbu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: