10. jūnijā notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Platenes purvs", kas atrodas Tārgales pagastā, dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā".

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Lībiešu sētā "Bitniekos", kas atrodas Tārgales pagastā.

"Platenes purvā" ir konstatētas Eiropas Savienībā (ES) aizsargājamas zīdītāju, bezmugurkaulnieku, augu un putnu sugas, piemēram, ziemeļu sikspārnis, divkrāsainais sikspārnis, vilks, lūsis, bebrs, četrzobu pumpurgliemezis, slaidais pumpurgliemezis, meža sīksamtenis un lapkoku samtenis, lielais skābeņu zeltainītis, ošu pļavraibenis, Lēzela lipare, gada staipeknis, kā arī rubenis, mežirbe, niedru lija, dzērve, brūnā čakste un citi.

Dabas aizsardzības plānā "Platenes purvam" izvirzītais ilgtermiņa mērķis ir bioloģiski daudzveidīgas purvu un mežu teritorijas saglabāšana, kurā atrodami izcili vērtīgi kaļķaino zāļu purvu biotopi, kas tiek apsaimniekoti dabai draudzīgā veidā un ir dzīvotne retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. "Platenes purva" teritorijai ir jābūt pieejamai apmeklētājiem.

Lai nodrošinātu "Platenes purva" aizsardzības un apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu, dabas aizsardzības plānā paredzēti sugu, biotopu un ainavas apsaimniekošanas pasākumi, tajā skaitā zāļu purva pļaušana, koku un krūmu ciršana un atmežošana kaļķainā zāļu purva teritorijā, bebru darbības ierobežošana un noteces no purva mazināšana.

Paredzēti arī dabas tūrisma veicināšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumi, piemēram, purva laipas ierīkošana, informācijas stendu un zīmju uzstādīšana un uzturēšana, digitāla bukleta sagatavošana un citi.

Lai nodrošinātu valstī izsludinātos Covid-19 izplatīšanās ierobežojumus, dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 9. jūnijam, zvanot pa tālruni 67 557 668 vai sūtot e-pastu birojs@vkb.lv.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • -1
  ventspilnieks 36,7 27.05.2020, 11:22:59

  Vilks, bebrs ... Ja Maljorkā nav sastopami, tad uzreiz aizsargājami. Eirosviests.

 • 0
  Kriska 28.05.2020, 20:30:55

  Vai mums vilku un bebru trūkst? Jau vairākus gadus pilsēta cīnās ar bebriem Vidupē un citos grāvīšos

 • 0
  DiesIrae 29.05.2020, 11:01:33

  Manuprāt, purvā tādu liegumu var taisīt. Kā tad citādi purvu var izmantot? Nav jau lauksaimniecības zeme.
  Vien interesanti kas tur ir purva zemes īpašnieki?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: