Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2022. gada budžets, kopējie finanšu resursi 2022. gadā plānoti 72,7 milj. EUR apmērā.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, t.sk. iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai 2022. gadā paredzēti 67,4 milj. EUR apmērā. Tādejādi 2022. gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 5,4 milj. EUR apmērā.

Nodokļu ieņēmumi, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Pašvaldības budžeta galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko 2022. gada budžetā plānots saņemt 29,3 milj. EUR jeb 51% apmērā no pašvaldības kopbudžeta ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un ziedojumi un dāvinājumi.

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu 24,3 milj. EUR jeb 84% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas 2022. gadā pašvaldību budžetos tiks saņemti 75% apmērā kopējiem šī nodokļa ieņēmumiem. Šī nodokļa ieņēmumos vērojams samazinājums pret iepriekšējiem gadiem, kas saistīts ar 2021. gadā veiktajām izmaiņām šī nodokļa ieņēmumu sadalē , kad pašvaldību budžetos novirzāmā nodokļa daļa tika samazināta no 80% uz 75%, attiecīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu. 2022. gadā papildus negatīvu ietekmi uz šī nodokļa ieņēmumiem atstās arī valdības un Saeimas pieņemtie lēmumi darbaspēka nodokļu jomā, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī un kuru kopējā ietekme uz pašvaldību budžetiem 2022. gadā prognozēta 80 milj. EUR apmērā. Lai daļēji kompensētu radušos negatīvo ietekmi, pašvaldībām iedalīta speciāla dotācija no valsts budžeta līdzekļiem 150,7 milj. EUR apmērā. Atbilstoši valsts normatīviem par šo līdzekļu iekļaušanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un sadales nosacījumiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 2022. gadā plānota dotācijas 3 milj. EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 4,6 milj. EUR apmērā. Šī nodokļa ieņēmumos lielāko daļu veido nodoklis par ēkām un būvēm - 2,4 milj. EUR, savukārt, nodoklis par zemi plānots 1,9 milj. EUR, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi - 0,3 milj. EUR. Nodokļa likmes 2022. gadā saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2022. gadā saglabājas līdzšinējās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Šī nodokļa atvieglojumus, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, turpinās saņemt gan trūcīgas / maznodrošinātas personas un personas ar 3 un vairāk bērniem (par mājokli un tam piekritīgo zemi), gan komersanti un ostu uzņēmumi par īpašumiem, kas tiek izmantoti to saimnieciskajā darbībā, ja tiek izpildīti pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie kritēriji.

Valsts budžeta transfertus un ārvalstu finansējumu 2022. gadā plānots saņemt 19,6 milj. EUR apmērā, kas veido 34% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās saimniecības un citām nozarēm.

Nenodokļu ieņēmumi 2022. gadā plānoti 1,9 milj. EUR apmērā un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas, kas plānoti 0,4 milj. EUR apmērā un ostu maksu atskaitījumi, kas plānoti 0,6 milj. EUR apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2022. gadā plānots saņemt 3,4 milj. EUR, ko galvenokārt veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

Ņemot vērā iespējamās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, kultūras, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, pastāv risks, ka 2022. gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā. Tāpat ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām varētu samazināties iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tikt kavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi realizēt autonomās funkcijas.

Pašvaldības budžeta izdevumi pa nozarēm.

Sociālā aizsardzība. Pašvaldībai ir būtiski sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātākajiem Ventspils iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Sociālās nozares izdevumi 2022. gadā plānoti 6,1 milj. EUR apmērā, t.sk. 2,3 milj. EUR paredzēti sociālo pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai, kas ir 38% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2022. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, taču kā jauns pakalpojums tiek plānots aprūpes pakalpojums vientuļiem pensionāriem. Kopumā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina 39 dažādus sociālo pabalstu veidus un 12 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. 

2022. gadā pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai turpinās saņemt tie iedzīvotāji, kas vairs no 2021. gada 1. jūlija nekvalificējas mājokļa pabalsta saņemšanai vai saņem to mazākā apjomā kā to saņēma pirms 2021. gada 1. jūlija.

2021. gadā projekta ''Kurzeme visiem'' ietvaros darbību uzsāk dienas aprūpes centrs ''Cimdiņš'' atjaunotajā ēkā Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, kurā tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt 2022. gadā turpināsies darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojuma sniegšanas vietas izveides, kuros tiks nodrošināta 12 ārpusģimenes bērnu aprūpe.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 22,2 milj. EUR jeb 33% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Lai Ventspils valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādēm tiktu piesaistīts augsti kvalificēts pedagoģiskais personāls, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu ''Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību''. 2022. gadā stipendija 250 EUR/mēn. paredzēta pieciem studējošiem.

No infrastruktūras uzlabošanas darbiem izglītības iestādēs minama elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve PII ''Margrietiņa'', kā arī iestādes abos korpusos plānota telpu pārbūve. 2022. gada vasarā Ventspils 2. vidusskolā plānots uzstādīt 28 ugunsdrošās durvis ar pašaizveres mehānismiem, taču pirmsskolas izglītības iestādē ''Rūķītis'' teritorijā paredzēta četru rotaļu nojumju celtniecība.

2022. gadā plānots pabeigt Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles kosmētisko remontu un tās ventilācijas sistēmas izveidi.

2022. gadā paredzēta Zinātnes un inovāciju centra atklāšana. Zinātnes centrā būs izveidotas izglītojošas interaktīvas ekspozīciju zāles, izvietots 81 interaktīvs eksponāts, apmeklētājiem būs pieejami zinātnes šovi, laboratorijas, konferenču telpas, mācību klases un tehniski radošās darbnīcas, tādejādi iepazīstinot ar fiziku, ķīmiju un citām dabaszinātnēm. Savukārt Inovāciju centrā tiks attīstītas uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes, kurā izveidotas universālas biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, 90 jaunu darba vietu radīšanai.

Ventspils vides labiekārtošanai un valstspilsētas uzturēšanas darbiem 2022. gadā plānots finansējums kopumā 10,2 milj. EUR apmērā. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils administratīvās teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un vides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, 2022. gada budžetā rezervēti līdzekļi 200 tūkst. EUR apmērā līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Plānots turpināt dažādus valstspilsētas sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, kā piemēram, Užavas ielas pārbūve, Vīgriežu ielas posma pārbūve un Tērauda ielas posma izbūve pie Medus ielas, Šķērsu ielā 1 iekšpagalma labiekārtošana, jauna pazemes tipa konteineru laukuma izbūve, gājēju pāreju izgaismošana Talsu ielā pie bērnu parka ''Fantāzija'', Jūras ielā (pie Andreja ielas) un Lidotāju ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes ''Varavīksne'', apgaismojuma uzlabošanas darbi Pils, Lidotāju un Raiņa ielās, kā arī bērnu parkā ''Fantāzija'' un iekšpagalmos.

Objektu pilnveidošanai nākamā gadā plānots veikt stāvvietu izbūvi P.Stradiņa ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes ''Margrietiņa'', Tilta dārza labiekārtošanu, Džungļu takas un bērnu rotaļu laukuma Jūrmalas parkā elementu atjaunošanu, papildus rotaļu iekārtu izvietošanu bērnu rotaļu laukumā Kalēju ielā, ūdens dzeršanas sifonu ierīkošanu Reņķa dārzā, Pludmales Akvaparka remontdarbus u.c. Ventspils vides uzlabošanas darbus. Atzīmējot Latvijas Republikas nacionālās naudas vienības lats ievešanas 100 gadus, Pilskalnā tiks izveidots vides objekts ''Lata piemiņas skulptūra''.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, 2022. gadā paredzēts pabeigt projektēšanas darbus ēku Tirgus 5 atjaunošanai, projektu realizācijai piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, kā rezultātā tiks izveidotas mūsdienīgas biroja telpas jaunu uzņēmēju piesaistei un nodrošinātu aptuveni 20 - 25 jaunu darba vietu radīšanu.

2022. gadā plānots uzsākt darbu pie projekta ''Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī'' realizācijas ar kopējo platību ap 2 400 m2 Ganību ielā 99, Ventspilī. Projekta ietvaros plānots izbūvēt ražošanas ēku un loģistikas laukumu diviem nomniekiem, tādējādi veicinot ap 45 jaunu darba vietu izveidi. Savukārt Krustkalna ielā 6, Ventspilī, projekta ietvaros plānots izbūvēt publisku auto stāvlaukumu ar 98 stāvvietām.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu Ventspils valstspilsētā, t.sk., attīstot vecpilsētu, pašvaldība ir izveidojusi īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanas konkursu, kas sniedz iespēju komersantiem saņemt līdzfinansējumu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai, kā arī plānots īres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ventspils vecpilsētā rekonstrukcijas vai pārbūves līdzfinansēšanas konkurss Ventspils vecpilsētas attīstībai.

Arī 2022. gadā iedzīvotājiem paredzēta iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem - siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai. Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils valstspilsētā, kā ietvaros tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Kultūras un sporta jomai 2022. gadā plānots finansējums 13,2 milj. EUR. Kultūras un sporta pasākumu norisi 2021. gadā būtiski ietekmēja Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi. Paredzams, ka arī 2022. gadā minētie ierobežojumi tiks saglabāti, tādējādi var tikt ietekmēta kultūras un sporta funkcijas realizācija. Tomēr 2022. gada budžeta projektā finansējums kultūras un sporta pasākumiem plānots, pieņemot, ka pasākumu norise netiks ierobežota. Tāpat līdzšinējā apmērā saglabāts atbalsts amatiermākslas kolektīvu un sporta klubu darbībai.

Ventspils muzejs 2022. gadā turpinās darbu pie daudzfunkcionālās ēkas Piejūras brīvdabas muzejā izveides un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas projektu ''Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība'' un ''Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija'' ietvaros. Plānots darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas koncepcijas un satura, kas veltīts zvejnieku un zemnieku tradicionālajam dzīvesveidam Ventspils novadā un dabai Ziemeļkurzemē.

Savukārt Ventspils bibliotēka 2022. gadā plāno pabeigt daudzfunkcionālo pakalpojuma centru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kurā tiks paplašināts un pilnveidots esošās Gāliņciema bibliotēkas pakalpojumu klāsts, kā arī tiks piedāvāti daudzveidīgi kultūrizglītojoši pasākumi – izstāžu un koncertu cikli, interešu klubi dažādām mērķa grupām u.c.

Īstenojot projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2022. gadā plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu komersantiem – būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darba vietas Ventspils iedzīvotājiem.

2022. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldība turpinās tai uzticēto funkciju un uzdevumu realizēšanu, lai ventspilniekiem nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus, sakoptu vidi un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai.

Lasi vēl

Komentāri (21)

 • 0
  Pilsēta 28.12.2021, 11:37:24

  A kur ir tie mistiskie 15, bet citu brīdi 18 miljoni kuri it kā noguldīti bankā un no kuriem pašvaldība saņemot mistiskas dividendes?
  Kristīnes tagadējais vīrs kādreiz ar to baigi lielījās. Un stāstīja, ka pilsētai esot drošības spilvens. Vai, tad nebūtu īstais laiks to izmantot nevis griezt ar lielu nazi?

 • -2
  Vpr 28.12.2021, 12:02:21

  No šī drošības spilvena (ja tas vispār kādreiz pēc trubas, respektīvi, cauruļvada, slēgšanas eksistēja) mierīgi var (ja grib, tad var!) sakaisīt divus miljonus piegulošo teritoriju kopšanai
  https://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/43400-nav-lieku-divu-miljonu-eiro

 • -3
  domāju 28.12.2021, 13:05:59

  labāk to spilvenu izmantot līdzfinansējumam kādos ESF projektos, nevis noēst...

 • -8
  Neimanis 28.12.2021, 13:31:54

  Vpr, tu saproti, ka katru gadu vajadzēs sakasīt? Vai tev nav būtiski saprast, būtiski ir apšaubīt?

 • 0
  Egils Liepins 28.12.2021, 13:32:32

  Tur bija kredīts kaut kādi 15-20 miljoni, kas pārsvarā gāja Kauseniekam uz tērešanu. Neiztērēja un tad stāvēja atlikumā.

 • -2
  Heinrich 28.12.2021, 11:52:07

  Interesanti,cik liela summa atvēlēta pasta izdevumiem?
  Visi domes dokumenti taču iziet ceļu uz Rīgas Centrālcietumu un atpakaļ?

 • -4
  ventspilnieks 36,7 28.12.2021, 12:55:05

  Stāvlaukumu pilsēta. Tur uz lidlauka pusi vajag veloceļu nevis kārtējo bruģēto pleķi.
  Kurā gadā no centra izvāks automašīnas/smirdoņu ?

 • -7
  корумпант 28.12.2021, 15:00:41

  Iesmej, ka Ventspils ir stāvlaukumu pilsēta, bet ierosini atvērt vēlvienu ?

 • -8
  Marta P 28.12.2021, 16:59:04

  Kaut kā nav nācies dzirdēt sūdzības par to, ka Ventspilī var droši un bez maksas novietot auto visus pilsētā. Tas tagad skaitās slikti?

 • -4
  Covid 19-22.ventspils.lv 28.12.2021, 17:14:34

  Kā pārliecināt cilvēkus,ka vajag ierobežot personisko automašīnu izmantošanu?
  Viens no līdzekļiem būtu maksas stāvvietas gandrīz visur pilsētā.
  Tas rosinātu apsvērt,vai izdevīgāk nav pārvietoties kājām ,ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu.

 • -2
  ventspilnieks 36,7 29.12.2021, 00:06:07

  Skaidrs, ka ir slikti. Centrs jāatbrīvo no automašīnām.
  Ak jā, piemirsu, mums centra nav. Ir pamesta vecpilsēta ar centrālo bibliotēku, tad kautkur privātmājās iespiesta mūzikas skola un kautkur zem tilta uzcelts zinātnes nams. Ar teritoriālo plānošanu mums ir superīgi, bez braukāšanas šurpu-turpu neiztikt.

 • -3
  Marta P 29.12.2021, 13:50:39

  Hmm.. Var būt valdībai ļaut izmantot sabiedrisko transportu atbilstoši tā ietilpībai, lai mazinātos riski, ka paliksi gaidot autobusu? Un var būt nesamazināt aiz vien reisus, lai ar tiem varētu ērti nokļūt kur vajag, atjaunot vilcienu satiksmi no Ventspils... Vēl būtu ierosinājums iepirkumos par sabiedriskā transporta lotēm ņemt vērā nevis tikai zemāko cenu, bet arī autobusu tehnisko stāvokli, šoferu pieredzi utt, kas garantē pasažieru drošību. Iespēju ir ļoti daudz. Maksas stāvvietas to noteikti neatrisinās, tas tikai veicinās, ka dažās vietās būs pārblīvētas stāvvietas.

 • -3
  Marta P 29.12.2021, 13:56:42

  Pamestā vecpilsētā bibliotēka? Domā to, kas ir tieši blakus Digitālajam centram, Bankas ēkai, kur darbojas arī biznesa atbalsta centrs, ap stūri dažādas kafejnīcas un tirgus, kino, un nedaudz tālāk Livonijas ordeņa pils, un citi uzņēmumi?
  Privātmāju rajonā mūzikas skola? Lielais laukums, pilsētas centrs, centrālais laukums, kur apkārt ir viss, Olimpiskais centrs, banka, veikali, kafejnīcas, viesnīcas, skeitparks, reņķa dārzs - privātmāju rajons?
  Un zem tilta...zinātnes centrs..
  Vecīt, problēmu Tev ir daudz, kā ar orientēšanos, tā ar redzi un izpratni, pat grūti ieteikt ar kādu dakteri sākt, bet nu labā ziņa - mums Ventspilī ir ļoti laba poliklīnika un slimnīca, īstie speciālisti noteikti atradīsies! Lai izdodas izārstēties!

 • -6
  žurka 28.12.2021, 18:18:10

  To Covid 19-21.ventspils.lv
  Nomierinies, velofanāt. Tā kā mikriņš bērnam no 7 gadu vecuma maksā tikpat cik pieaugušajam, kā arī sabiedriskais nekursē ārpus galvenās artērijas, tā cilvēki turpinās braukt uz darbu un vest bērnus uz skolu ar auto. Cik varam, jau ejam kājām, bet, piemēram, remonta materiālus no Kuršiem vai Pārventas Mājai un Dārzam ar velo vai kājām neatvest.

 • -4
  Cita ventspilniece. 28.12.2021, 20:50:54

  Skolniekiem mēnešbiļetes.Uz darbu ikdienā braukājot,arī vajag,ja iespējams izmantot normālos autobusus,kur mēnešbiļetes der.
  Personiskais automobilis - vēl viens apgādājamais ģimenē,par kuru turklāt nodokļu atvieglojumi nepienākas.

 • -1
  ventspilnieks 36,7 29.12.2021, 00:22:21

  Kurši ir pareizā vietā, nomalē, tur vajag auto, sliktākajā gadījumā izsaukt kravas taksi. Bet kā tev patīk: paņemt bērnu no Pļavas skolas, aizvest uz mākslas skolu, pēc tam uz zinātnes centru, tad atkal atpakaļ uz mūzikas skolu, beigās uz mājām Gāliņciemā :) Neliekas, ka visu jauno vajadzēja vienuviet celt un vecpilsētu atstāt gājējiem un kafejnīcām ? Mūzikas pili, tā lai redz pa gabalu, zinātnes pili nevis zem tilta, bet no tilta skatoties, visā krāšņumā; tur varētu uzraut arī Renāra Z Ventspils Aci, varbūt Pariša Hiltone sadūšotos uz kādu debesskrāpi :D Bet tagad - kā bija tā arī paliks kolchozs.

 • -4
  Marta P 29.12.2021, 14:01:02

  Ir pietiekoši daudz atlaides gan pēc vecuma, gan citiem kritērijiem. Tiem kam atlaides nepieciešamas, tiem tās ir pieejamas. Jebkurš pakalpojums ko maksā, tā galu galā ir ērtība - transports. Pilsēta mums ir diez gan maza, lai tajā brīvi pārvietotos kājām, ātrāk un vieglāk, protams ar sabiedrisko transportu. Un , žurka, pamēģiniet pavirzīties jebkur ārpus centra, visur kursē sabiedriskais transports, jā, retāk kā centrā, bet tas kursē atbilstoši pieprasījumam. Der atcerēties, ka tas nav taksis, bet sabiedriskais transports, tas kursē tur, kur ir pieprasījums, laikos , kad ir pieprasījums, nevis izbrauc katram pakaļ, kad tas sagribējis kurp doties.

 • -4
  Marta P 29.12.2021, 14:04:47

  Ventspilniek, neiedomājies, ka iedzīvotāji dzīvo dažādās pilsētas vietās? Kāpēc viss jābūvē pie tavām mājām? Pilsētā ir vēl arī citas skolas, bez pļavas skolas, kur ļoti ērti un ātri bērniem nokļūt uz mūzikas skolu, Digitālo centru vai nākotnē uz zinātnes centru. Ar ko tu un tavs bērns īpašāks par citiem, ar ko tava dzīvesvieta īpašāka par citām? Pilsēta

 • -2
  žurka 28.12.2021, 21:08:55

  Mēnešbiļetes ir autobusiem. Mikriņiem nav. Tagad ko, nevienam auto vairāk nedrīkst būt? Piemēram, uz laukiem vakaros un brīvdienās es vienkārši nevaru aizbraukt ar sabiedrisko transportu, jo piemērotos laikos tas nekursē, bet visu ğimeni sasēdināt savā mazlitrāžniekā- mierīgi.

 • -5
  Renars Z 28.12.2021, 21:24:42

  Nu smuki viss saplānots. Vēl varētu uzbūvēt pie jūras ko līdzīgu London Eye. :)

 • -4
  Lāsma Veckrāce 29.12.2021, 15:12:19

  Skatos, ka te vienai daļai cilvēku nekad un nekas nav labi. Kas traucē ierosināt ko labu pēc paša domām, ne tikai visu laiku domāt, kam un par ko atkal varētu uzbraukta ar savu "taisnību" un vienīgo "pareizo" viedokli.Pirms ko būvē, atjauno, ievieš ko jaunu, vienmēr izvērtē speciālisti, uzklausa iedzīvotājus.Lai mums Jaunajā gadā visiem normā veselība, galvā labas domas un labestība vienmēr blakus.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: