Pēdējā laikā Ventspils un novada iedzīvotāju uzmanības centrā nonākuši vairāki vēja elektrostaciju parku būvniecības projekti. Viens no tiem – Grīvas Popes pagastā – var tikt izveidots jau tuvākajā laikā, jo tam ir būvatļauja. Saistībā ar šo projektu paliek daudz neatbildētu jautājumu un baltu plankumu.

Runa ir par vēja elektrostaciju (VES) parku, kuru plānots izbūvēt Popes pagastā vairāku zemes īpašumu – Grīvas, Liepiņi, Velēnas, Jaunarāji –, kā arī Latvijas valsts mežu teritorijā, kuras kopējā platība ir 141,36 ha. Šajā teritorijā veikts detālplānojums 2009. gadā – Vēja elektrostaciju parka Kurzemē būvniecībai.

Detālplānojuma izstrādi vadīja Popes pagasta padomes priekšsēdētājs un Ventspils novada padomes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Libkovskis. Detālplānojuma pasūtītājs un būvniecības ierosinātājs bija SIA Gilovigi, kurai tolaik piederēja vairāku VES parku būvniecības projekts Popes un Tārgales pagastā. Vēlāk, kā izriet no ierakstiem Lursoft datubāzē, uzņēmuma nosaukums tika nomainīts pret Winergy. Šim pašam uzņēmumam pieder deviņi pašreiz darbojošies vēja ģeneratori Platenē un Kamārcītē. Uzņēmumu Winergy pārstāv Kristaps Stepanovs. Viņš ir arī uzņēmuma 4Wind un Envirsus valdes loceklis. Šie uzņēmumi iecerējuši uzbūvēt Ventspils novadā vēl vairākus pasaulē augstākos vēja ģeneratorus.

Atļāva būvēt mežā

Saskaņā ar Popes pagasta teritorijas plānojumu minētajai teritorijai ir vairāki izmantošanas veidi. Teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā īpašumu Jaunarāji un Latvijas valsts mežu teritoriju bija atļauts izmantot tikai lauksaimniecības, mežsaimniecības un koku materiālu sagatavošanas vajadzībām. Būvēt VES meža teritorijā netika atļauts. Pārējie zemes gabali – Grīvas, Liepiņi un Velēnas – teritorijas plānojumā bija atzīmētas kā lauku apbūves zonas, ko atļauts transformēt vieglai rūpnieciskajai apbūvei, toskait elektroenerģijas ražošanai.

Lai uzbūvētu visā teritorijā VES parku, Popes pagasta padome 2009. gada sākumā pieņem lēmumu par grozījumiem pagasta teritorijas plānojumā. Grozījumu gaitā bija ieviestas izmaiņas atļautās darbības veidos mežsaimniecības zonā – iekļauta VES parka būvniecība.

Ventas Balss rīcībā esošie dokumenti ļauj apgalvot, ka Popes pagasts ir centies nepiesaistīt sabiedrības uzmanību sagatavošanās darbiem VES parka būvniecībai. Lai gan, iespējams, visas formalitātes bija ievērotas. Ventas Balsī tika publicēti sludinājumi gan par detālplānojuma izstrādes sākumu minētajos zemes gabalos, gan par sabiedrisko apspriešanu jau apstiprinātajam detālplānojumam. Tomēr nevienā sludinājumā nav minēts detālplānojuma mērķis, bet kā plānotas teritorijas izmantošanas veids norādīta tikai lauku apbūve un meža saimniecības zona. Par plāniem uzbūvēt līdzās Popei VES parku tajos sludinājumos nav ne vārda. Nepārsteidz, ka sludinājumi palikuši bez plašas sabiedrības vērības.

Protams, var iebilst, ka ikviens varēja iepazīties gan ar Popes pagasta teritorijas plānojumu, gan ar minēto zemes gabalu detālplānojumu, kā tas bija piedāvāts sludinājumos. Taču aiz skopajiem formulējumiem tolaik neviens nesaskatīja plānus izbūvēt veselu grandiozu parku ar milzīgiem vēja ģeneratoriem! 2009. gada septembrī teritorijas detālplānojumu ar kopēju nosaukumu Grīvas apstiprināja Ventspils novada dome.

Cik turbīnu būvēs Grīvās

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja informāciju 2009. gadā Popes pagastā bija iecerēts uzbūvēt VES parku un veikts tā ietekmes uz apkārtējo vidi sākotnējais izvērtējums maksimālam turbīnu skaitam – 17 – un divu iespējamu alternatīvu modeļu – ar maksimālo augstumu 150 vai 191 metrs. Tālāk parādās nezināmi jautājumi, uz kuriem pagaidām nav atbilžu. Dažādos dokumentos norādīts atšķirīgs VES daudzums, kas ieplānots parkā Grīvas – 14, 17 un 22. Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums tika veikts 17 VES. Jau minētajā teritorijas Grīvas detālplānojumā runa ir par 22 vēja ģeneratoriem. Savukārt pašreizējā būvatļauja, ko izsniegusi Ventspils novada Būvvalde, paredz 14 vēja ģeneratoru būvniecību parkā Grīvas. Tā mums paziņoja Būvvaldes vadītāja Digna Gerule.

Jautājums par turbīnu skaitu nav vienīgais. Iepazīstoties ar parka Grīvas izbūves teritorijas detālplānojumu, nevarējām atrast mūs interesējošo sadaļu projekta sastāvā, proti – sabiedriskās apspriešanas materiālus. Mūs interesēja, piemēram, zemes gabalu īpašnieku, kuru īpašumi robežojas ar topošo parku Grīvas, informēšana par būvniecības ieceri. Tagadējie popiņi, kurus aptaujāja Ventas Balss, neatceras ne sabiedrisko apspriešanu, ne turbīnu uzstādīšanu saskaņošanu ar viņiem.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nebija

Lai iegūtu turpmāku skaidrojumu, Ventas Balss vērsās pie toreizējā un tagadējā Popes pagasta pārvaldnieka Libkovska, kurš personīgi vadīja teritorijas detālplānojuma izstrādi VES parka Grīvas būvniecībai. «Pagasta pārvaldē nav saglabājušies nekādi tā laika dokumenti, tie visi nodoti novada arhīvā. Ja vajadzēja būt detālplānojuma sabiedriskajai apspriešanai, tad tā ir notikusi. Tolaik ģeneratori bija nelieli, un iedzīvotāji īpaši neuztraucās par tiem. Zemes īpašnieki, kuru gabali robežojās ar vēja ģeneratoru parku teritoriju, pārdeva savu īpašumu projekta īpašniekam. Tagad projektam ir citi īpašnieki. Tuvākais īpašums, ar kuru robežojas parks Grīvas, – Latvijas valsts mežu mežs, bet namīpašuma tuvāk nekā kilometra attālumā nav,» informēja Libkovskis.

Jāatgādina, ka 2009. gadā runa bija par 191 metru augstu ģeneratoru būvniecību! Tiem laikiem tie bija patiesi milzīgi monstri! Jo visaugstākie no pašreizējiem VES Ventspils novada teritorijā ir 140–150 metru. Pēc mūsu ziņām, arī attālums no topošajām turbīnām līdz tuvākajām mājsaimniecībām būs krietni mazāks par kilometru – 500 m, 650 m, 750 m, 800 m.

Tādēļ šķiet dīvaini, ka tādam projektam nebija nozīmēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Tolaik lēmumu par plānotās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējuma veikšanu pieņēma Vides pārraudzības valsts birojs, izrietot no tā, cik šī ietekme varēja būt atzīta par būtisku. Acīmredzot birojs nesaskatīja parka Grīvas ietekmi uz apkārtējo vidi un pagasta iedzīvotājiem kā būtisku, aprobežojoties tikai ar ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. Precīzākus biroja motīvus tā laika lēmumam šobrīd ir grūti noteikt, jo 2009. gada dokumentu glabāšanas termiņš jau ir beidzies.

Vēja ģeneratoru epopejas sākums

Atceras Īrisa Dansone, kura 40 gadus vadīja Ventspils rajona un novada Būvvaldi (tagad pensijā): «Laiks bija interesants. Sīkumus neatceros, bet visiem dokumentiem ir jābūt arhīvā. Es aizgāju no amata 2009. gadā, tolaik epopeja ar vēja ģeneratoriem tikai sākās. Notika asas diskusijas. Atceros, ka tiem ģeneratoriem, kas tagad atrodas Platenē, negribēja izsniegt būvatļaujas it kā tādēļ, ka tie traucēs lidmašīnām. Es tolaik atbalstīju vēja ģeneratoru projektus, un arī tagad atbalstu, jo mūspusē vienmēr pūš vēji, bet mēs par elektroenerģiju daudz maksājam. Taču manā laikā līdz projekta saskaņošanai un reālajai būvniecībai lieta nepavirzījās. Atceros tikai, ka ģeneratorus Platenē nebija ļauts būvēt, projekts tika apturēts. Savukārt Popē jau gatavoja būvniecību (parks «Grīvas» – red. piez.). Šis projekts toreiz bija tuvāk realizācijai nekā parks Platenē. Popē ģeneratorus plānoja uzstādīt tālu no apdzīvotām vietām, mežā, tā ka nevienam tie nebūtu traucējuši. Ar šo projektu problēmu un pretenziju nevienam nebija, taču manā laikā neviens ģenerators uzstādīts netika.»

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktores vietniece Anna Adamsone atceras, ka 2009. gadā Kurzemes projektam Grīvas tika veikts ietekmes uz apkārtējo vidi sākotnējais izvērtējums. Savukārt 2010. gadā reģionālā vides pārvalde izsniedza tehniskos nosacījumus VES parka darbībai, kas bija spēkā līdz 2015. gadam. «Ja līdz tam laikam tika izsniegtas būvatļaujas, tehniskie nosacījumi saglabā spēku, ja neizsniedza, tad arī tehniskie nosacījumi zaudēja spēku,» precizēja Adamsone.

Visi dokumenti garāžā

Ventspils novada domē informēja, ka būvatļauja VES parka 5. kārtas būvniecībai Platenē, Kamārcītē, Grīvās Tārgales un Popes pagastā izsniegta 2014. gada 30. septembrī un pagarināta 2015. gada 31. martā. Vēl viena atļauja tika izsniegta 2013. gadā, pēc tam to divas reizes pagarināja. Atļaujas izsniegtas uzņēmumam SIA Winergy. To derīguma termiņš beidzas 2021. gada 1. janvārī. Būvdarbi jāpabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim. Tas norāda uz to, ka parka Grīvas būvniecībai ir jāsākas pavisam drīz.

Novada domes Būvvaldes inspektore Ingrīda Zandmane informē, ka 2017. gadā topošajām VES daļēji ierīkoja elektroapgādes kabeļus, kurus atlicis ievilkt līdz VES uzstādīšanas vietām. «Būvniecības sākuma kavēšanās, cik man zināms, saistīta ar finansējumu,» ar informāciju dalījās Zandmane.

Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa apgalvo, ka novada pašvaldībā ir jābūt saglabātiem visiem dokumentiem saistībā ar parka Grīvas projektu, ietekmes uz vides sākotnējā izvērtējuma atzinumu ieskaitot. Ventas Balsi tāpat interesē sabiedriskās apspriešanas protokols un mājsaimniecību rakstiska informēšana. Diemžēl līdz šim mēs šo informāciju neesam saņēmuši. Kā paskaidroja novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, «saistībā ar Būvvaldes telpu remontu viss tehnisko projektu arhīvs ir salikts kastēs, kas ieliktas garāžā. Atrast [VES parka Grīvas] projektu patlaban nav iespējams.» Novada vadītājs apgalvo, ka «sabiedriskā apspriešana ar līdzās esošo teritoriju iedzīvotāju informēšanu notika, visas vēstules ir pievienotas detālplānojumam, tāpat ir arī viena iedzīvotāju atbilde, reaģējot uz informatīvo vēstuli; tomēr nav sanāksmes protokola, uz kuru neieradās neviens cilvēks».

Lai kas arī būtu tajos dokumentos, kas šobrīd iekrāmēti garāžā, izskan pārliecinošs Ingunas Pļaviņas viedoklis: «Tehniskie nosacījumi, kas tika izsniegti pirms desmit gadiem, ņēma vērā konkrētu tā laika situāciju un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma atzinumu. Tagad, paejot tik daudziem gadiem, tam atzinumam nav nekādas izšķirošas nozīmes, jo situācija ir mainījusies.» Turklāt pa šiem 11 gadiem parādījušies vēl vairāki pasaulē visaugstāko ģeneratoru būvniecības projekti. Tuvākajā nākotnē šie ģeneratori varētu ieskaut blīvā aplī Popi ar tās unikālo ainavu. Vai tādā gadījumā nav jāveic atkārtots parka Grīvas ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums, ņemot vērā visu plānoto VES parku summāro ietekmi?!

Jautājumi par VES parka Grīvas projektu:
*Cik daudz un kādā augstumā vēja ģeneratorus plānots celt?
*Kā notika detālplānojuma sabiedriskā apspriešana un rakstiska iedzīvotāju informēšana par parka Grīvas celtniecības plāniem?
*Kādus viedokļus pauda iedzīvotāji saistībā ar VES parku?
*Vai var uzsākt parka Grīvas celtniecību, balstoties uz ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma atzinumam, kas tika veikts pirms 11 gadiem, neņemot vērā pašreizējo situāciju?

Lasi vēl

Komentāri (16)

 • -2
  Garrote. 06.11.2020, 15:51:44

  Vai Puzes pagastā nav plānots tos milzeņus būvēt?
  Būtu jautri,ja pie Lemberga īpašumu robežām uzslietu.

 • 0
  Kriska 06.11.2020, 16:17:14

  Cik man zināms, Tehniskie noteikumi un būvprojekta saskaņojumi derīgi divus gadus. Darbu uzsākšanas atļauju nedrīkst izsniegt ar nederīgiem šiem dokumentiem. Visa atbildība uz novada Būvvaldi.

 • 0
  Čiepiņa 06.11.2020, 18:22:35

  Īstenībā jau tā mazā deputātene, kura figurē pa tv kameru priekšu un sevi pucē kā labiņo, bet politiskos konkurentus slauka zem tepiķa, pati ir normāli sasmērējusies un pelna no šī biznesa.

 • -1
  ambīls 06.11.2020, 20:32:27

  Dīvaini,ta jau Aiviņš nav doļā,ja te šūmējas gar tiem propelleriem.

 • -1
  FerdinanTs. 07.11.2020, 07:10:45

  Kas tas Aiviņš tāds?
  Vai tas ir tas pats Ventspils domes deputāts,kurš turēts aizdomās par smagu kriminālnoziegumu veikšanu un sen jau kā atstādināts no domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas?Ir gadījies lasīt tekstus kur viņš tiek dēvēts arī par Puzes punduri.

 • -1
  yolo 07.11.2020, 12:53:51

  Jau no paša sākuma viņš bija pret vēja parku projektiem, kad tos bīdīja viņa tā laika oponenti. Toreiz murgoja, ka traucēšot lidostas darbībai

 • -2
  Lolibu 09.11.2020, 09:18:56

  Te ož pēc pretlikumīgām darbībām! Uzskatu, ka Ventspils novada domei būtu jāaptur šis Grīvu projekts un jāpārbauda vai ievērotas visas procedūras! Ja tā nenotiks, tad ir skaidrs, ka notikusi korupcija!

 • -3
  STOPVACZISM 09.11.2020, 12:15:57

  Korupcija jeb, iespējams, pat tieša kukuļdošana/ņemšana burtiski staro no šīs rotoru afēras.
  Pārāk viss tur ir aizdomīgi - gan steidzamība, gan muļķīgie aizbildinājumi.

 • -2
  peace 09.11.2020, 12:19:48

  Klimata pārmaiņas varam risināt tikai ar zaļo enerģiju, vēja ģeneratori ir lielisks zaļās enerģijas avots. Blakus teritorijām būs mazliet jāupurējas lai mēs spētu ražot atjaunojamos resursus

 • -2
  Lolibu 09.11.2020, 17:01:36

  Nevienam nav jāupurējas jūsu biznesa dēļ! Tās nav nekādas rūpes par klimata pārmaiņām, beidziet murgot! Tas ir tikai bizness!

 • -2
  Kriska 09.11.2020, 12:35:45

  Vajag, izbeidz līdzīgi papagailim, atkārtot proeiropieskos politiķus.Iet runa par naudu - OIK ,bet ne par klimata pārmaiņām. Vispār uzskatu, ka kaitīgo izmešu daudzumu jārēķina proporcionāli iedzīvotāju skaitam vai teritorijas platībai.

 • -2
  STOPVACZISM 09.11.2020, 14:45:27

  Man klimata pārmaiņas patīk.
  Zinātnieki ir izpētījuši, ka tās notiek neatkarīgi no cilvēku darbošanās.
  Ik pa brīdim vēsturē ir bijuši gan atdzišanas, gan sasilšanas periodi.
  Šarlatānu izdomājumi par cilvēku izraisītu "globālo sasilšanu" publicitāti ieguva pēc caurkritušā ASV dermokātu politiķa (atkal politiķa!) Gora uzstāšanās,
  un ideju kā potenciālu peļņu nesošu uzreiz uzķēra tās biznesa aprindas, kam grūti bija ierakstīties esošajā industriālajā ekonomikā.

 • -2
  STOPVACZISM 09.11.2020, 14:52:51

  Vēl bīstamāka par globālo sasilšanu ir to pašu politiķu aprindu apgalvojumi par planētas pārapdzīvotību,
  kuru tagad cer ietekmēt, izmantojot c-19 programmu.
  Nedz paši ķīnieši, nedz indieši nesūdzas, ka viņu ir par daudz,
  bet priecājas ka ir piedzimuši.
  Tāpat kā mēs.
  Bet kādi pārbagāti bālģīmji iedomājas, ka viņiem būtu teikšana "aplaimot" citus, īstenojot savas slepkavnieciskas idejas par cilvēku skaita samazināšanu.

 • 0
  Frīdis 09.11.2020, 21:29:07

  Valsti pārvalda lielzagļi un organizētā noziedzība, Valdību vada korumpēti frakciju vadītāji. Saeima - ir to, ar pirkstu diriģējams klaunu bars. Neviena no vadošajām partijām, nav izpildījusi nevienu, no saviem solījumiem! NEVIENU ! Jurists, kurš strādāja pie OIK atcelšanas, tiek brutāli nosists ! Arī šī VES parazīt projekta īpašnieki nebūs nekādi eņģeļi ! Tautiņa turpinās apmaksāt OIK , turpinās apmaksāt šo parazītekonomiku ! Korupcija turpina rullēt ! Šī saeima strādā vēl sliktāk par iepriekšējo !

 • 0
  Pornieks 12.11.2020, 16:33:25

  Mani šad tad izbrīna ka vēja un tekošā ūdens enerģija netiek savākta vietās kur tā agrākos laikos tikusi laista lietā. Bez tam arī saules kolektoriem piemērotas jumtu slīpnes dienvidu pusē ir daudzām ēkām. Par mūsdienīgām vēja turbīnām kādreiz sarakstījos ar pazīstamo bezdarbnieku Ingmāru Līdaku un viņš vēstīja ka modernāk esot celt tos propellerus kādu kilometru jūras selgā. Zivis tāpat jau izsmeltas, kā smejies...
  Tas ir kā tēlniecības objekti pilsētā, uztaisa to plenēru un izliek ielu stūros un parkos - beigu beigās īsti ar mākslu tam tāds nosacīts sakars bija, vairāk mākslinieku baļļuks, kā man, protams pagalam subjektīvi, šķietas.

 • 0
  Pornieks 08.11.2021, 14:00:37

  Turklāt arī izbrīna nezināmais, nu kuriem Černobiļas laikiem Ventspilī saradies tik daudz kodolenerģijas atbalstītāju...

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: