Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2023. gada budžets. Pašvaldības kopējie finanšu resursi 2023. gadā plānoti 86,8 milj. eiro apmērā, tai skaitā kārtējā gada ieņēmumi 63,1 milj. eiro un līdzekļu atlikums gada sākumā 20,6 milj. eiro.

Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, t.sk. iestāžu uzturēšanai, pilsētas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai 2023. gadā paredzēti 82,9 milj. eiro apmērā. Tādejādi 2023. gada beigās paredzams naudas līdzekļu atlikums 3,9 milj. eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Pašvaldības budžeta galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi, ko 2023. gada budžetā plānots saņemt 32 milj. eiro jeb 51% apmērā no pašvaldības kopbudžeta kārtējā gada ieņēmumiem. Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta un ārvalstu finansējums, pašvaldības iestāžu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi.

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu 27,3 milj. eiro apmērā jeb 85% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kurus 2023. gadā plānots saņemt 75% apmērā kopējiem šī nodokļa ieņēmumiem. Šī nodokļa ieņēmumus kopš 2021. gada negatīvi ietekmē veiktās izmaiņas šī nodokļa ieņēmumu sadalē – samazinot pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļa daļu no 80% uz 75% un attiecīgi, palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu no 20% uz 25%.

No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2023. gadā plānots saņemt dotāciju 3,5 milj. eiro apmērā. Dotācijas apmērs prognozēts paredzot, ka 2023. gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta tiek novirzīta speciāla dotācija 45,2 milj. eiro. Tā tiek sadalīta pēc finanšu izlīdzināšanas principiem visām pašvaldībām un paredzēta, lai daļēji kompensētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu saistībā ar izmaiņām darbaspēka nodokļos.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2023. gadā plānoti 4,7 milj. eiro apmērā. Šī nodokļa ieņēmumos lielāko daļu veido nodoklis par ēkām un būvēm 2,4 milj. eiro, savukārt, nodoklis par zemi plānots 1,9 milj. eiro, bet mājokļa nodokļa ieņēmumi – 0,4 milj. eiro. Nodokļa likmes 2023. gadā saglabātas esošajā apmērā, kā arī 2023. gadā saglabājas līdzšinējās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. Šī nodokļa atvieglojumus, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, turpinās saņemt gan trūcīgas / maznodrošinātas personas un personas ar trīs un vairāk bērniem (par mājokli un tam piekritīgo zemi), gan komersanti un ostu uzņēmumi par īpašumiem, kas tiek izmantoti to saimnieciskajā darbībā, ja tiek izpildīti pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie kritēriji.

Valsts budžeta transfertus un ārvalstu finansējumu 2023. gadā plānots saņemt 20,8 milj. eiro apmērā, kas veido 33% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās saimniecības un citām nozarēm.

Nenodokļu ieņēmumi 2023. gadā plānoti 2,4 milj. eiro apmērā un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas, kas plānoti 0,86 milj. eiro apmērā un ostu maksu atskaitījumi, kas plānoti 0,66 milj. eiro apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2023. gadā plānots saņemt 4,2 milj. eiro, ko galvenokārt veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

Pašvaldības budžeta izdevumi pa nozarēm.

Sociālā aizsardzība. Pašvaldībai ir būtiski sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātākajiem Ventspils iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Sociālās nozares izdevumi 2023. gadā plānoti 8,8 milj. eiro apmērā. 2023. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī turpinās darbs pie aprūpes mājās pakalpojuma ieviešanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kopumā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina 39 dažādus sociālo pabalstu veidus un 15 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. 

2023. gadā projekta "Kurzeme visiem" ietvaros 13 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem plānots izveidot jaunu mājvietu Skrodera ielā 13 un 13A, Ventspilī.

Savukārt 2023.gadā Sociālais dienests paredz turpināt sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem saskaņā ar valstī noteikto regulējumu, kā arī nodrošināt atbalsta sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem energokrīzes pārvarēšanā.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 25,3 milj. eiro jeb 30% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Lai Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm tiktu piesaistīts augsti kvalificēts pedagoģiskais personāls, norit darbs, lai 2023. gadā ieviesu rīcības programmu cilvēkresursu piesaistei Ventspils pašvaldības izglītības iestādēs.

No infrastruktūras uzlabošanas darbiem minams divu pirmsskolas izglītības iestāžu “Margrietiņa” un “Saulīte” grupiņu remonts, savukārt pirmsskolas izglītības iestādē “Eglītē” paredzēta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve. Ventspils 1. pamatskolā paredzēta konstrukciju stiprināšana, kā arī garderobju remonts. Taču, lai uzlabotu mācību vidi Ventspils 2. vidusskolas sporta zālē, paredzēts veikt akustiskos uzlabojumus, savukārt Ventspils 4. vidusskolā tiks pabeigta apgaismojuma atjaunošana skolas teritorijā. Jauniešu mājā Kuldīgas ielā 13, Ventspilī, paredzēta siltumapgādes sistēmas izbūve.

Ventspils vides labiekārtošanai un valstspilsētas uzturēšanas darbiem 2023. gadā plānots finansējums kopumā 17,1 milj. eiro apmērā. Līdzekļus paredzēts izlietot Ventspils administratīvās teritorijas sakopšanai un uzturēšanai, investīciju projektiem, infrastruktūras atjaunošanai un vides sakārtošanai, kā arī jaunu objektu izveidei.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, 2023. gada budžetā rezervēti līdzekļi 80 tūkst. eiro apmērā līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Plānots turpināt dažādus sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Kuldīgas ielas no Lielā prospekta līdz Pāvila ielai un Vīgriežu ielas seguma pārbūve, Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, pazemes tipa konteineru laukuma izbūve iekšpagalmā Katoļu ielā 34A, apgaismojuma uzlabojumi Pils ielā un Sarkanmuižas dambī, kā arī iekšpagalmos un pilsētā apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem.

Ventspils objektu pilnveidošanai un aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai nākamajā gadā plānots izveidot veloparku Reņķa dārzā, atjaunot džungļu takas Pārventas mežaparkā un Jūrmalas parkā, veikt remontdarbus Pludmales akvaparkā un citus pilsētvides uzlabošanas darbus, kā arī plānota jaunas skulptūras izveide Ostas ielas promenādē par godu pirmajam latviešu tautības admirālim, Jūras krastu aizsardzības eskadras komandierim Teodoram Spādem.

Investīciju projekta “Jauna tūrisma pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā” ietvaros 2023. gada 1. ceturksnī plānots nodot ekspluatācija rodeļu trasi, savukārt investīciju projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros paredzēts nomainīt 601 ielu gaismekļus uz energoefektīviem LED gaismekļiem, būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumā.

2023. gadā plānots turpināt darbu pie projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī” realizācijas Ganību ielā 99, Ventspilī. Projekta ietvaros plānots izbūvēt ražošanas ēku un publisku auto stāvlaukumu.

Lai risinātu mājokļu pieejamības problēmu Ventspils valstspilsētā, t.sk., attīstot vecpilsētu, pašvaldība ir izveidojusi Īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanas konkursu un Ēku atjaunošanas vai pārbūves, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspils pašvaldības teritorijā līdzfinansēšanas konkursu, kas sniedz iespēju komersantiem saņemt līdzfinansējumu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai vai atjaunošanai.

Arī 2023. gadā iedzīvotājiem paredzēta iespēja saņemt līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – siltināšanas un citiem darbiem, lai uzlabotu energoefektivitāti un dokumentācijas izstrādei minēto darbu plānošanai. Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība paredzējusi atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils valstspilsētā, kā ietvaros tiek pieņemti iesniegumi finansējuma piešķiršanai Ventspils esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai.

Kultūras un sporta jomai 2023. gadā plānots finansējums 15,2 milj. eiro. Bez jau tradicionāliem kultūras pasākumiem un atbalsta amatiermākslas kolektīviem, paredzēta arī profesionālo izrāžu un koncertu norise t/n “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija”. Koncertzāles “Latvija” repertuāru 2023. gadā veidos Latvijas labāko mūziķu un kolektīvu priekšnesumi, kā arī notiks ārvalstu mākslinieku koncerti. Kā nozīmīgs notikums 2023. gadā minama plānotā amatiermākslas kolektīvu dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Ventspils muzejs kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2023. gadā paredz Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanu Piejūras brīvdabas muzejā. Turpināsies darbs pie daudzfunkcionālās ēkas projekta īstenošanas un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā. Tāpat plānots darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas koncepcijas un satura, kas veltīts zvejnieku un zemnieku tradicionālajam dzīvesveidam Ventspils novadā un dabai Ziemeļkurzemē.

Savukārt Ventspils bibliotēka 2023. gadā plāno pabeigt daudzfunkcionālo pakalpojuma centru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kurā tiks paplašināts un pilnveidots esošās Gāliņciema bibliotēkas pakalpojumu klāsts, kā arī tiks piedāvāti daudzveidīgi kultūrizglītojoši pasākumi – izstāžu un koncertu cikli, interešu klubi dažādām mērķa grupām u.c.

Sporta jomā 2023. gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi: Ventspils maratons, D.Kūlas kausa izcīņa, Latvijas čempionāta posma sacensības 3x3 basketbolā, sadarbībā ar Latvijas sporta federācijām plānoti Latvijas čempionāti taekvondo, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā, un citos sporta veidos. Plānotas arī starptautiskas sacensības, no tām nozīmīgākās – starptautiskais ielu kultūras, sporta un mūzikas festivāls „Ghetto Games festivāls Ventspilī”, starptautiskas sacensības virves vilkšanā, tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, daiļslidošanā un citos sporta veidos.

Īstenojot projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu palīdzību, Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2023. gadā plāno nodrošināt būtisku pasūtījumu komersantiem – būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darba vietas Ventspils iedzīvotājiem.

2023. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldība turpinās tai uzticēto funkciju un uzdevumu realizēšanu, lai ventspilniekiem nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus, sakoptu vidi un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: