Vēja ģeneratoru projektam, ko Popē paredzējusi īstenot SIA 4 WIND, Vides pārraudzības valsts birojs lēmis piemērot detālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

To, kāpēc šāds lēmums pieņemts, sarunā ar Ventas Balsi skaidro Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējumu daļas vadītāja Iveta Jēgere.

SIA 4 WIND iecerei Popē būvēt vēja elektrostacijas būs jāveic gan ietekmes uz vidi novērtējums, gan stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Kāpēc pieņemts šāds lēmums, un kāda ir galvenā atšķirība starp šīm procedūrām?

– Garais stāsts ir, ka tās ir divas direktīvas, kas pārņemtas, un katra no tām nosaka prasību maksimāli ātri, plānošanas un projektēšanas stadijā integrēt arī vides apsvērumus. Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts paredzētajai darbībai. Tai ir jābūt konkrētai darbībai, ko kāds grib veikt. Piemēram, es gribu būvēt vēja vai hidroelektrostacijas, vai ātrgaitas vilciena līnijas. Pirms es būvēju, man ir jānovērtē. Es vērtēju ietekmi uz gaisu, ūdeni, zemi, cilvēkiem, ainavu, klimatu, troksni, drošību. Virkne jomu, kuras izvērtē, un tad mēģina pateikt, kurā vietā, attālinoties no dabas vērtībām, tuvāk vai tālāk no mājām, piemēram, jauno dzelzceļa līniju var ielikt.

Otrs grozs novērtēšanai ir vides apsvērumu integrēšana pēc iespējas agrākā plānošanas stadijā, kad tiek pieņemti plānošanas lēmumi. Tad tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Tiek vērtēts kaut kas drusku cits, nevis konkrēta darbība, bet – vai šajā vietā vispār paredzēt rūpniecisko teritoriju. Piemēram, vai tas ir loģiski – konkrētajā lauksaimniecības zemē paredzēt šādus apbūves veidus. Ietekme uz vidi tiek vērtēta plānošanas laikā.

Konkrētais gadījums ir diezgan netipisks. Jo stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir piemērots viena konkrēta īpašuma izzonēšanai vienam konkrētam mērķim, ieplānot uz uzbūvēt tur vēja elektrostacijas, kas pēc savas būtības ļoti atgādina paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu. Bet atbrīvot viņus no pienākuma veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu mūsu iestāde vienkārši nedrīkstēja, jo paredzētā darbība atbilst kritērijiem, kad šāds novērtējums ir jāveic. Tāpēc šāda situācija ir radusies. Principā šie novērtējumi diezgan dublēsies, bet šis ir tas gadījums, kad tas jādara.

Paralēli būs sabiedrisko apspriešanu procedūras – gan attiecībā uz plānošanas dokumentu, tātad detālplānojuma izstrādi, gan arī pašu darbības ietekmes uz vidi novērtējumu. Es ceru, ka sabiedrības pārstāvji neapjuks, jo apspriešanu varētu būt kopskaitā daudz, un varētu būt sarežģīti saprast, kurš kurā brīdī un ko apspriež.

Popes iedzīvotāji pauduši bažas par to, ka solīto četru vēja elektrostaciju vietā 4 WIND patiesībā varētu uzbūvēt vairāk. Kad Popē notika projekta prezentācija un apspriešana, tajā tika demonstrēta shēma ar astoņām elektrostacijām, nevis tikai četrām. Uzņēmums skaidroja, ka tas ir tāpēc, lai būtu variācijas iespējas, ja kādā no iezīmētajām vietām neļautu, tad būtu jau paredzēta cita. Turklāt 4 WIND gatavotais detālplānojums tiek dalīts 10 zemes vienībās. Vai šis detālplānojums paver iespējas 4 WIND patiesībā uzbūvēt vairāk nekā četras vēja elektrostacijas?

– Tas, ko jūs jautājat, kaut kādā mērā arī ir tas, uz ko mēs vērsām uzmanību lēmumā. Zemes vienības kopumā, gan tas, ka novērtējuma laikā ir paredzēts vērtēt vairākas alternatīvas, kuros no gabaliem būs stacijas. Tas viss ir tikai vēl jāvērtē un sabiedrībai jāapspriež. Tāpēc šobrīd izstrādāt un apstiprināt detālplānojumu, ar kuru pateiks, kur būs stacijas, ir pāragri, to nevar tagad darīt.

Tas, kāpēc viņi no savas puses saka, ka četras un ne vairāk, iespējams, skaidrojams ar to, ka, sākot no piecām elektrostacijām, jau skaitās vēja parks. Vēja parkiem ir vairāk ierobežojumu, cik tālu tiem jāatrodas no mājām, ciemiem u.c.

Taču ir zināms, ka patlaban notiek diskusija par šo normu grozīšanu. Nav izslēgts, ka vairs šo ierobežojumu nebūs. Un, ja šo ierobežojumu nebūs, tad es ticu, ka komersants varētu gribēt būvēt arī vairāk staciju nekā četras. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc pagaidām ir atstātas diskusiju iespējas. Es domāju, ka tas nodoms varētu būt tur saskatāms – ka gadījumā, ja grozītu šos noteikumus, komersants varētu mēģināt vērtēt vairāku staciju būvi. Tas gan ir tikai mans pieņēmums. Un tas noteikti nav iespējams bez ietekmes uz vidi novērtējuma, nosakot, cik, kur un kurās vietās. Par katru no stacijām un to kopējo skaitu būs jāvērtē, vai ietekmes uz vidi līmenis ir pieņemams vai ne.

Vai Vides pārraudzības valsts birojs saņēma daudz vēstuļu no Popes iedzīvotājiem saistībā ar šo projektu? Kādi ir viņu galvenie argumenti, bažas? Vai jūsu iestāde ņem vērā arī viņu viedokli?

– Pēc sabiedriskās apspriešanas, kas Popē jau notika, mēs saņēmām ap 10 iesniegumu gan no privātām, gan juridiskām personām. Var redzēt, ka cilvēkus satrauc tas, cik lielas šīs stacijas būs un kā tās ietekmēs ainavu. Vai nebūs tā, ka uzbūvēs, pirms tam nenoskaidrojot, kāda būs ietekme uz vidi.

Kādam būtu jābūt attālumam līdz tuvākajai mājai?

– Pirms ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāta neko citu nevaru pateikt, kā tikai to, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Atbilstoši normatīvajiem aktiem nevienu vēja elektrostaciju nevar uzbūvēt tuvāk mājai par 500 metriem. Tas ir attālums, kādā jābūvē stacija, neatkarīgi no tās augstuma. Ja elektrostacijas ir piecas un vairāk, proti, ja tas ir vēja parks, tad attālumi ir noteikti lielāki.

Vai, vērtējot ietekmi uz vidi, iespējams izdarīt secinājumus, ka vēja elektrostacijas šajā vietā nemaz nedrīkst būvēt?

– Hipotētiski šāda iespēja pastāv vienmēr. Jo, pirms vēl neviens nav ķēries pie novērtēšanas, nevar jau zināt. Iespējams, atklāsies, ka tā ir svarīga putnu pulcēšanās vieta vai kādi citi apsvērumi. Ir arī citur bijuši ietekmes uz vidi novērtējumi vēja elektrostaciju iecerēm, un tās ir vismaz uz brīdi noteikti nobremzējušās, jo, veicot ornitoloģisko izpēti, eksperti secinājuši, ka šī ir ļoti nepiemērota vieta vēja elektrostacijām un ka no dažām vajag atteikties, un tad jau parks arī ekonomiski nesniedz tos rādītājus, ko komersants grib. Tā arī var būt.

Cik spēcīgs ir arguments par to, ka vēja ģeneratori sabojās Popes ainavu? Proti, ja nav citu negatīvu faktoru, vai ar to pietiek kā argumentu, lai nebūvētu?

– Ainava ir svarīga, par to nav šaubu. Katram no ietekmes uz vidi veidiem ir radīta sava sistēma, kā tas tiek vērtēts un aizsargāts. Ir valstī veidotās aizsargājamās ainavu teritorijas. Un vēl ir īpašās, specifiskās teritorijas, ko pašvaldības veido savai ainavai, un ar teritorijas apbūves noteikumiem noregulē, ko var un ko nevar darīt. Ja nav tāda kritērija, pret kuru vērtēt, ka šī ainava būtu īpaši aizsargājama, tad aizlieguma nav. Tā ir pašvaldības izšķiršanās. Pati pašvaldība pieņem lēmumu par to, cik šī ainava ir vai nav nozīmīga un ar kādiem instrumentiem tā tiek aizsargāta. Tie kritēriji, pēc kuriem mēs vērtēsim šajā procesā. Noteikti nozīme ir tam, kāds statuss ir tai teritorijai, vai tur ir aizsargātas kādas ainavas struktūras un komponentes. Lielākā loma tur ir pašvaldībai.

Ventspils novada teritoriālais plānojums pieļauj, ka šajā zemes gabalā – Sārcē – drīkst būvēt vēja elektrostacijas. Cik man zināms, ja tagad pašvaldība šajā plānojumā ieviestu izmaiņas un noteiktu, ka šajā zemes gabalā tas nav pieļaujams, tad šīs izmaiņas nevarētu attiekties uz 4 WIND projektu, jo attiecībā uz viņiem spēkā būtu tā plānojuma versija, kāda tā bija, kad tika iesniegta projekta iecere.

– Nenostājoties nevienā no pusēm, mēģinot objektīvi palūkoties uz šo situāciju, likums un noteikumi liek par pienākumu pašvaldībai tajās vietās, kur tā redz par nepieciešamu, teritorijas plānojumā noteikt, ka tās ir īpašās aizsardzības zonas, kur ir īpašais regulējums. Verot vaļā katru otro pašvaldību teritoriālo plānojumu, var redzēt, ka pašvaldība pie tā ir domājusi, un tās teritorijas, ko atzīst par savā novadā sargājamām no uzmācīgām pārmaiņām, tiek aizsargātas. Kā tas izskatīsies, ka pašvaldība attiecībā uz vienas ieceres vajadzībām sāktu grozīt šos nosacījumus? Jābūt argumentiem. Bet varbūt pašvaldība patiešām atzīst šo ainavu par lielu vērtību! Tas ir pašvaldības darbs – pašai secināt, kuru zonu, kādiem mērķiem ir atļauts izmantot un kādiem ne.

Ko jūs teiktu par plānoto vēja staciju iespaidīgajiem izmēriem – plānotais augstums 240 metri un rotora diametrs – 158 metri? Līdz šim Latvijā tik lielu vēja ģeneratoru nav bijis. Kā varēs izvērtēt to ietekmi uz vidi, ja nav iepriekšējas pieredzes?

– Apmēram pirms pusgada noslēdzās ietekmes uz vidi novērtējums lielajiem vēja parkiem Dobele un Pienava. Tur šie paši jautājumi tika aktualizēt, bet nekas neizrādījās neiespējams. Ir pasaules pieredze. Vēja elektrostaciju, neatkarīgi no izmēra, ietekmes ir zināmas un prognozējamas. Atkarībā no lieluma mainās tikai apmēri. Taču, piemēram, troksnis lielajām vēja stacijām pat samazinās, jo rotors atrodas tālāk no zemes. Sarežģītas gan ir ainavu vizualizācijas, lai atainotu trīsdimensionāli, kā tas izskatīsies, un būtu saprotams, cik lielā attālumā elektrostacijas būs redzamas. Bet no ietekmes uz vidi novērtēšanas iespēju viedokļa neredzu problēmu.

Vai Dobelē un Pienavā paredzētas tikpat augstas vēja elektrostacijas kā Popē?

– Runa bija par stacijām, kuru kopējais augstums pārsniedz 200 metrus.

Vai ir paredzams, cik ilgi tiks vērtēta SIA 4 WIND projekta ietekme uz vidi? Kad iedzīvotājiem būs iespēja paust savu viedokli kādā no sabiedriskajām apspriešanām?

– Tas būs atkarīgs no projekta ierosinātājiem. To darba daļu, ko dara viņi, mēs nekādi nevaram prognozēt. Tikai zināms, ka tuvāko piecu gadu laikā šī procedūra būtu jāpabeidz, jo tik ilgi ir spēkā izdotie vērtēšanas nosacījumi. Ticams pieņēmums varētu būt, ka tas būs 2020. gadā, varbūt otrajā pusē, varbūt ātrāk, kad būs ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Un tad jau arī sabiedrība varēs aktīvi līdzdarboties. Tad būs arī publikācija laikrakstā, pašvaldības un arī mūsu mājaslapā.

Vai es pareizi saprotu, ka projekta virzītājs ir tas, kas veic gan ietekmes uz vidi novērtējumu, gan stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, tikai piesaistot nepieciešamos speciālistus?

– Jā, un to vērtē valsts un pašvaldību iestādes likuma noteiktajā kārtībā. Ja kaut kas neatbilst prasībām vai ir papildu jautājumi, tad novērtējums tiek papildināts, līdz tiek atzīts, ka novērtējums ir pietiekams.

Foto: 260 metrus augstas vēja turbīnas salīdzinājums ar pasaulē populāriem objektiem. Popē iecerēts būvēt četrus 240 metrus augstus vēja ģeneratorus.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • -1
  Jeska 10.01.2020, 10:05:02

  Bet es kaut kur dzirdēju ka tos vējas ģeneratorus būves ne Pope bet citā vietā, pie Kamarce, 4 km no Tārgales. Un ne četrus, bet vairāk kā desmit. Kam ir taisnība ?

 • 0
  Kriska 10.01.2020, 12:04:54

  Jā, Jeska. Es pat projektu redzēju. Un
  kur palika 7 gab Rīgas šosejas abās pusēs?
  Pa kādu cenu Latvenergo uzpirks elektrību no tām vēja dzirnavām? Atkal pa dubulto tarifu?
  Taisnības pēc elektrības Latvijai trūkst , īpaši vasaras sausājā laikā, jo hidroelektrostacijas nedarbojās.Būvēt vajag

 • -4
  .Panzerfaust 60 10.01.2020, 12:14:54

  Varētu kādas pārdesmit uzsliet pie Puzes "Vecupēm".

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: