2004. gada 4. jūnijā Vārves pagastā tika atklāts Latvijā pirmais mūsdienīgais sadzīves atkritumu poligons Pentuļi, un nu jau 15 gadus tajā nonāk visi Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā savāktie sadzīves atkritumi, nodrošinot šo atkritumu apstrādi un apsaimniekošanu videi drošā veidā.

Pēdējo gadu laikā atkritumu apsaimniekošanas nozare ir strauji attīstījusies, izvirzot nākotnei arvien ambiciozākus mērķus vides aizsardzības jautājumos un veicinot atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu.

Arī Ventspils pilsētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir ievērojami mainījusies pēdējos gados – ir pilnveidota atkritumu savākšana, nodrošinot ikvienam ventspilniekam iespēju videi drošā veidā atbrīvoties no radītajiem atkritumiem, attīstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēma, izveidojot Ventspilī 78 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus un divus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus – Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Tomēr lielākais ieguldījums visa Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā ir mūsdienīga reģionālā sadzīves atkritumu poligona Pentuļi atklāšana. Tā kā poligonā notiekošās darbības iedzīvotājiem ikdienā nav redzamas, var likties, ka atkritumu apsaimniekošanas process beidzas, sadzīves atkritumus izmetot konteineros un tos izvedot, tomēr atkritumu apstrāde poligonā ir viens no svarīgākajiem to apsaimniekošanas posmiem, lai novērstu atkritumu radīto piesārņojumu un nodrošinātu, ka tie tiek izmantoti kā resursi.

Kas ir atkritumu poligons, un kādēļ bija nepieciešams to izveidot?

Pirms poligona atklāšanas Ventspils pilsētā savāktie sadzīves atkritumi nonāca vienā no 13 tolaik vēl Ventspils rajonā esošajām izgāztuvēm – Platenē. Lai gan termini atkritumu izgāztuve un poligons bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, starp tiem pastāv ļoti būtiskas atšķirības. Izgāztuve ir teritorija, kurā notiek atkritumu apglabāšana bez vides aizsardzībai atbilstoša iekārtojuma un iespējām ierobežot tās ietekmi uz apkārtējo vidi, toties atkritumu poligons ir kontrolēta, speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kas nerada draudus videi un cilvēku veselībai, jo ir veikti nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi.

Lai izveidotu mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides prasībām, pilsētas dome un pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts jau 1998. gadā uzsāka darbu pie investīciju projekta Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā sagatavošanas un ieviešanas.

Projekta gaitā paveiktais:

 • atkritumu poligona celtniecība (atkritumu apglabāšanas šūna, pievedceļš, administrācijas ēka, garāža, infiltrāta savākšanas sistēma u.c.),
 • 13 vides aizsardzības prasībām neatbilstošo Ventspils reģiona izgāztuvju rekultivācija un slēgšana,
 • atkritumu savākšanas un poligona apsaimniekošanas iekārtu, tai skaitā atkritumu savākšanas konteineru, iegāde,
 • 2 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu celtniecība Ventspilī.

2004. gada 31. maijā tika nodots ekspluatācijā un 2004. gada 4. jūnijā Vārves pagastā atklāts mūsdienīgs, videi drošs sadzīves atkritumu poligons Pentuļi, kas atbilst nacionālajām un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Poligona izveide vērtējama kā nozīmīgs ieguldījums vides aizsardzības nodrošināšanā un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā.

Poligonā tika izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna, kuras platība ir 4,8 ha, plānojot šīs šūnas darbības laiku vismaz 15 gadiem, kopumā paredzētais poligona darbības laiks bija 50 gadu. Atšķirībā no izgāztuves Platene jaunā poligona tehnoloģija nodrošina to, ka atkritumu radītais piesārņojums nenokļūst gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos.

Līdz pat 2013. gadam visi poligonā ievestie atkritumi uzreiz pēc to pieņemšanas tika apglabāti.

Kādas darbības pašlaik tiek veiktas poligonā?

Kopš 2004. gada, kad tika atklāts sadzīves atkritumu poligons Pentuļi, atkritumu apsaimniekošanas nozarei ir izvirzītas jaunas prioritātes – jānodrošina ne tikai atkritumu apglabāšana videi drošā veidā, bet arī prioritāri atkritumi jāizmanto kā resurss, pēc iespējas mazāku daļu apglabājot. Līdz ar jaunajām prasībām bija jāmainās arī poligonam.

Lai nodrošinātu, ka poligonā ievestie sadzīves atkritumi pēc to pieņemšanas netiktu apglabāti, bet tos varētu sagatavot un izmantot tālākai pārstrādei un reģenerācijai, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts realizēja projektu Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā, II un III kārta – poligona «Pentuļi» infrastruktūras pilnveidošana. Šī projekta īstenošanas laikā ir izveidots atkritumu priekšapstrādes cehs, kurā tehnoloģiskā procesa rezultātā atkritumus sadala divās frakcijās – sausā frakcija jeb neorganiskā daļa un mitrā frakcija jeb organiskā daļa. Neorganiskā daļa izmantojama par izej­vielu no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošanai. NAIK izejmateriāls tiek nodots tālākai pārstrādei un reģenerācijai, ievērojami samazinot apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu.

Dienā vidēji tiek apstrādāts ap 45 tonnām sadzīves atkritumu. Ieviešot atkritumu priekšapstrādi, tiek ne tikai izpildītas Eiropas Savienības direktīvā noteiktās prasības par atkritumu apglabāšanas ierobežošanu, bet arī tiek pagarināts poligona darbības laiks – pēc sākotnējiem aprēķiniem, pašlaik jau būtu jāveido jauna atkritumu apglabāšanas šūna, investējot būvniecībā lielus finanšu līdzekļus.

Pateicoties realizētajiem projektiem, sadzīves atkritumu poligona Pentuļi šūnas darbības laiks tiek pagarināts par vēl vismaz 30 gadiem.

Kādi ir atkritumu apsaimniekošanas nākotnes plāni?

Ventspilī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība tiek plānota ilgtermiņā, plānojot jaunas infrastruktūras izbūvi vai esošās pilnveidošanu un izvērtējot iecerētās darbības ietekmi uz pilsētas attīstību kopumā. Lai veidotu loģisku un ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, atkritumus reģenerējot pēc iespējas tuvāk to rašanās vietai – tādējādi samazinot arī izmešu daudzumu tos pārvadājot – un turpinot samazināt apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, pašlaik tiek realizēts projekts NAIK reģenerācijas iekārtas izbūvei Ventspilī. Projekts ļaus atkritumus pārvērst resursā, turklāt ar pievienoto vērtību – iegūstot siltumu un elektroenerģiju, ko izmantos paši ventspilnieki.

Lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu nepiesārņotā un dabas resursiem bagātā vidē, ikvienam no mums jau tagad ir jāuzņemas atbildība par darbībām, ko veicam, tādēļ pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts turpinās iesākto darbu, samazinot radīto atkritumu piesārņojumu un nodrošinot atkritumu kā resursu izmantošanu.

Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts pateicas saviem esošajiem un bijušajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem, kas bija un vēl pašlaik ir kopā ar mums šo gadu garumā un palīdz izvirzīto mērķu realizēšanā!

Izgāztuve Platene.

Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts CSA poligons Pentuļi 2019. gadā.

  Priekšapstrādes cehs.

Sadzīves atkritumu poligona Pentuļi atklāšana 2004. gadā.

Apamksāta informācija

Lasi vēl

Komentāri (10)

 • -1
  Cuca 13.06.2019, 10:58:00

  "Dienā vidēji tiek apstrādāts ap 45 tonnām sadzīves atkritumu"
  - šķiet nepieciešama neliela korekcija, proti, - Iemīcīts.

  Cik tonnas tad par tiem 15 gadiem ir sašķirotas un kas izņemot atkritumu iemīcīšanu kalnā tur ir sadarīts. Lūdzu skaitļus...

 • -2
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 14.06.2019, 15:40:26

  Kā jau rakstā ir minēts, līdz 2013. gadam visi poligonā ievestie atkritumi tika apglabāti. Realizējot projektu "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā, II un III kārta – poligona «Pentuļi» infrastruktūras pilnveidošana", apglabāti tiek vien ap 16% no kopējiem poligonā ievestajiem atkritumiem.

 • 0
  Pilsēta 13.06.2019, 12:35:16

  Vairākus gadus atpakaļ bija runas par atkritumu dedzināšanas rūpnīcu.

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 14.06.2019, 15:47:41

  Kā jau pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” rakstā ir minējis, darbs pie projekta ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” ir uzsākts un tiek veiksmīgi īstenots, sīkāka informācija par projektu mūsu mājaslapā: http://vlk.lv/projekts-naik/

 • 0
  Maksis 14.06.2019, 08:46:42

  Kādi ir tālākie attīstības plāni? Varbūt mūsdienās ir kāda attīstītāka tendence kā likvidēt atkritumus?

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 14.06.2019, 16:06:08

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka Eiropas savienības un līdz ar to arī Latvijas tuvāko gadu lielākais izaicinājums atkritumu apsaimniekošanas nozarē un vides aizsardzībā ir pāreja uz aprites ekonomiku, kuras mērķis ir nodrošināt, ka produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi - pēc produkta dzīves cikla beigām atstājot tos ekonomikā, izmantojot atkal un atkal, lai radītu papildu vērtību. Lai veiksmīgāk ieviestu aprites ekonomiku, ir pieņemta virkne grozījumu atkritumu apsaimniekošanas nozari regulējošos normatīvajos aktos, nosakot augstākus sasniedzamos mērķus atkritumu šķirošanā, pārstrādē un reģenerācijā, kā arī nosakot atsevišķus ierobežojumus nepārstrādājamu iepakojumu/ produktu ražošanā.

 • 0
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 14.06.2019, 16:06:28

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” plāno atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem- attīstot atkritumu šķirošanu, veicinot vides izglītību, kā arī pēc nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas – nodrošinot šo atkritumu tālāku pārstrādi, līdz minimumam samazinot poligonā apglabājamo atkritumu apjomu.

 • 0
  Cuca 18.06.2019, 09:31:34

  > PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

  Skumdina fakts, ka pilsētas ar rītdienu atkritumu apsaimniekošana ir tikai MK normatīvu izpildīšana un EU fondu apgrozīšana. No saimnieciskuma un attīstības kura varētu patiešām pozicionēt vēstījumu mūsu valstij "Pilsēta ar rītdienu" ir ļoti maz, pat nemaz. Drīzāk - EU fondu izšķērdēšana, kas priekš Latvijas ir lielos apmēros.

 • 0
  Maksis 18.06.2019, 15:25:46

  Kaut kāda neloģiska pretruna Tev tur sanāk - kā zināms, tad ES fondi ir paredzēti konkrētiem mērķiem un runāt par kaut kādu"izšķērdēšanu" ir absurdi. ES dod naudu šādām lietām, kas vērsta uz ilgtspēju un vides aizsardzību, un būtu stulbi to neizmantot.

 • -1
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 19.06.2019, 12:27:30

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka normatīvo aktu regulējums nosaka sasniedzamos mērķus un radītājus, bet ne to, kādas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā jāiegulda un kāda infrastruktūra jāizveido. Tieši pārdomātas un ekonomiski pamatotas investīcijas ir veicinājušas sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” attīstību un modernizāciju, nodrošinot ne tikai ar normatīvajiem aktiem uzlikto prasību izpildi, bet arī nodrošinot iespēju saglabāt stabilu tarifu par atkritumu apglabāšanu poligonā, kas ir būtiski ikvienam no mums.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: