Pašvaldības SIA ŪDEKA šā gada 14.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņu projektu, kas paredz izmaiņas spēkā esošajos tarifos no 2011. gada 1. augusta.

Kāds ūdensapgādes tarifs plānots?

ŪDEKAS izstrādātais tarifa projekts paredz visām patērētāju grupām kanalizācijas pakalpojuma tarifu samazināt par 10% jeb no 0,78 Ls/m³ uz 0,70 Ls/m³ (bez PVN). Savukārt ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināt par 18% jeb no 0,51 Ls uz 0,60 Ls (bez PVN) par katru piegādāto ūdens kubikmetru.

Tas nozīmē, ka tiem Ventspils iedzīvotājiem, kas par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem norēķinās pēc uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja rādītājiem, līdzšinējā 1,29 Ls/m³ vietā būtu jāmaksā 1,30 Ls/m³ (bez PVN). Tādējādi reālās izmaiņas iedzīvotājiem būtu viena santīma apmērā bez pievienotā vērtības nodokļa. Atgādinām, ka šobrīd spēkā esošā PVN likme ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir 22%, tas nozīmē, ka kopējais tarifa projekts ar visu pievienoto vērtības nodokli ir 1,59 Ls/m³.

Kā veidojas tarifs un kāpēc tas mainās?

Saistībā ar 2010. gada 12. maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/8 apstiprināto jauno Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikuŪDEKA, izvērtējot no 2009. gada 1. februāra spēkā esošos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinos izmantotos prognozējamos apjomu rādītājus un izmaksas, nolēma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegt jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts balstoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu nosaka izmaksas, kas rodas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu šos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ūdensapgādes tarifā iekļautas izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un tā piegādi. Savukārt kanalizācijas tarifu ietekmē izmaksas, kas veidojas notekūdeņu savākšanas un to attīrīšanas procesā. Saskaņā ar iepriekšminēto metodi, ūdenssaimniecības pakalpojumu projekta tarifu izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:

  • ekspluatācijas izmaksas, kas ietver personāla izmaksas, tekošo remontdarbu izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas;

  • ilgtermiņa kredīta aizņēmumu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa;

  • pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums;

  • nodokļu un nodevu maksājumi;

  • ūdens zudumi un tehnoloģiskā patēriņa izmaksas.

Tarifu izmaiņas ietekmē gan atsevišķu izdevumu posteņu pieaugums un samazinājums, gan arī realizācijas apjomu izmaiņas pa atsevišķu pakalpojumu veidiem. Piemēram, elektroenerģijas un degvielas izmaksas, kas pēdējā laikā ir strauji pieaugušas un kuru kāpumu ŪDEKA nevar ietekmēt. Savukārt samazinājušās personāla izmaksas un materiālu izmaksas.

Turklāt izmaksu pieaugumu ietekmē arī tas, ka uzņēmums turpina darbu pie projektaŪdenssaimniecības attīstības Ventspilī realizācijas. Projekta nu jau trešās kārtas ietvaros notiek pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sakārtošana, proti, tiek izbūvēti jauni tīkli un rekonstruēti vecie. Lai projektu varētu realizēt, ŪDEKA gan piesaistījusi finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, gan ņēmusi kredītus un līdz ar to palielinājušās uzņēmuma kredītsaistības, kas ietekmē izdevumu daļu tarifu aprēķinos.

Kā iepazīties ar tarifa projektu?

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā kārtībā līdz š.g. 12.aprīlim pašvaldības SIA ŪDEKA Ekonomikas nodaļā (Talsu iela 65, Ventspils, kabinets Nr.7) no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 17. Iepriekš jāsazinās ar ekonomisti Daci Kačevsku pa tālruni 63607298 vai 636 61495.

Tāpat priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA „ŪDEKA” sūtot uz pasta adresei Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602, uz e-pastu udeka@ventspils.gov.lv vai pa faksu 636 61912, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese:sprk@sprk.gov.lv.

Nepieciešamības gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi, lai Ventspils ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji varētu izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus, par to iepriekš desmit dienas brīdinot savā mājas lapā www.sprk.lv.

Jāpiebilst, ka tarifu projekts stāsies spēkā tikai pēc tam, kad to būs izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: