Ventspils pilsētas domes izveidotā komisija iesniedz starpziņojumu par traģisko negadījumu Olimpiskā centra Ventspils mazajā peldbaseinā.

Ventspils pilsētas domes komisija, kas tika izveidota pēc traģiskā nelaimes gadījuma peldbaseinā, nākusi klajā ar starpziņojumu un ierosinājumiem, kas ļautu turpmāk izvairīties no tamlīdzīgām nelaimēm.

Sakarā ar notikušo traģisko negadījumu, kad Olimpiskā centra “Ventspils” peldbaseinā peldēšanas apmācību nodarbības laikā bojā gāja bērns, Ventspils pilsētas dome izveidoja speciālu komisiju, kuras uzdevums bija izvērtēt šī negadījuma apstākļus, veikt pārbaudes objektā, iepazīties ar dokumentāciju un sniegt secinājumus, lai nepieļautu šādu negadījumu atkārtošanos.

Komisija prezentējusi starpziņojumu Ventspils pilsētas domes vadībai, kā arī uzklausījusi paskaidrojumus un viedokļus no Olimpiskā centra Ventspils pārstāvjiem.

Ņemot vērā komisijas starpziņojumu un sanāksmē pārrunāto, izdarīti šādi secinājumi un ieteikumi turpmākajai rīcībai:

 1. Ventspils pilsētas dome aicinās Izglītības un zinātnes ministriju novērst situāciju, ka ārējo normatīvo aktu normas neregulē peldēšanas apmācību organizēšanu un norises kārtību valstī.

 2. Komisija fiksējusi nepilnības gan apmācības programmas, gan administratīvajā dokumentācijā. Šobrīd tiek gaidīts neatkarīgas institūcijas slēdziens.

 3. Atbilstoši komisijas rekomendācijām doti uzdevumi gan Olimpiskajam centram Ventspils, gan Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei, kuras pārraudzībā ir pašvaldības izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītību sporta jomā, veikt visaptverošu pārbaudi, vai personu, kuras vada sporta treniņus (nodarbības), kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

 4. Olimpiskajam centram Ventspils un Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei ir jāiesniedz komisijai rakstisks rīcības plāns, kas ietver veicamos pasākumus un to izpildes termiņus, kā arī atbildīgās personas, nolūkā uzlabot apstākļus, tai skaitā drošību treniņos (nodarbībās) ar paaugstinātu risku.

 5. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei nekavējoties jāizvērtē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu audzēkņu peldēšanas apmācību organizēšanas kārtība, kā arī jāpārliecinās par pedagogu prasmi sniegt pirmo palīdzību, ko apliecina atbilstošs dokuments par pirmās palīdzības programmas apguvi.

 6. Līdz iepriekš minētajiem izvērtējumiem, komisija rosina Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei uz laiku pārtraukt peldēšanas nodarbību organizēšanu.

 7. Ievērojot Olimpiskā centra Ventspils lielo nodarbināto skaitu, komisija rekomendē izvērtēt cilvēkresursu vadības speciālista piesaistes nepieciešamību.

 8. Ņemot vērā negadījuma smagās sekas, kam par iemeslu bijuši trūkumi instruktora darbā, komisija rosina Olimpiskā centra Ventspils vadībai atstādināt vecāko peldēšanas instruktoru, kura uzraudzībā notika negadījums, no turpmākās pienākumu pildīšanas.

 9. Olimpiskā centra Ventspils vadība informēja komisiju, ka saņēmusi negadījumā iesaistītā vecākā peldēšanas instruktora iesniegumu par atbrīvošanu no vecākā peldēšanas instruktora pienākumu veikšanas ar š.g. 4. oktobri.

 10. Tāpat komisija rosina Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei izvērtēt šīs personas atbilstību Sporta skolas Spars direktora amatam.

 11. Komisija rosina Olimpiskā centra Ventspils dalībnieku sapulcē izvērtēt Olimpiskā centra Ventspils amatpersonu atbildību.

Lai turpmāk nodrošinātu drošas nodarbības un atpūtu Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā, plānoti šādi uzlabojumi:

 1. Atsākot nodarbību organizēšanu, komisija rosina nodrošināt ne vairāk kā 12 audzēkņu atrašanos vienā peldbaseina celiņā (ne vairāk kā viens bērns uz 5 m2), kā arī vismaz 2 atbilstoši kvalificētu personu klātbūtni peldēšanas nodarbībā. Būtiski, lai viena no personām būtu speciāli apmācīta pirmās palīdzības sniegšanā bērniem.

 2. Aprīkot visas telpas, kurās notiek jebkādas nodarbības, ar videonovērošanas kamerām.

 3. Pēc komisijas ierosinājuma Olimpiskā centra Ventspils mazajā peldbaseinā ir nepieciešams ierīkot sienu/vertikālu barjeru, kas nodalītu seklo baseina daļu no dziļās.

 4. Visās telpās, kurās notiek nodarbības, izvietot materiālu ar vizualizācijām, kā rīkoties ārkārtas situācijās (kam zvanīt, kā sniegt pirmo palīdzību u.tml.).

 5. Visiem instruktoriem uzdot 2 reizes gadā nokārtot NMPD Pirmās palīdzības apmācību eksāmenu.

 6. Sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju izstrādāt jaunus iekšējās kārtības noteikumus bērnu un pieaugušo peldētapmācībām un baseina publiskajiem apmeklējumiem, kas ietvertu arī instruktoru/pasniedzēju skaitu attiecībā uz bērnu skaitu u.tml.

 7. Mazajā baseinā izvietot dziļumu atzīmes ar bildēm/piktogrammām, lai apmeklētājiem, t.sk. bērniem, tās būtu uztveramas.

 8. Lai gan peldēšanas nodarbību laikā tas varētu novērst bērnu uzmanību, turpmāk aizliegt aizvērt žalūzijas un balkona durvis, lai nodrošinātu iespēju vecākiem redzēt savus bērnus.

Ventspils pilsētas domes izveidotajai komisijai darbības termiņš tiek pagarināts un papildināts ar darba uzdevumiem, lai izvērtētu Olimpiskā centra Ventspils un Izglītības pārvaldes ziņojumus.

Kriminālprocesa ietvaros turpinās izmeklēšana, ko veic Valsts policijas Kurzemes reģionālā pārvalde.

Lasi vēl