Ventspils pilsētas domes sēdē pieņēma lēmumu par vairāku nekustamo īpašumu nojaukšanu, kas pašreiz atrodas avārijas stāvoklī, degradējot pilsētvides ainavu un apdraudot garāmgājējus.

Pils ielā 68, Ventspilī īpašniekam atļauts nojaukt zemes gabalā esošo dzīvojamo ēku. Nojaucamā ēka ir 19.gs. 70.-80.gados celta vienstāva koka konstrukciju dzīvojamā ēka ar 1910.gadā celtu mūra divstāvu piebūvi. Ēka ilgstoši nav tikusi izmantota.

Ventspils pilsētas domes sēdē pieņēma lēmumu īpašniekam atļaut nojaukt nekustamā īpašumā Kuldīgas ielā 129 zemes gabalā esošo dzīvojamo ēku.

Dzīvojamā ēka Kuldīgas ielā 129, Ventspilī ir vienstāva koka konstrukcijas ēka, kas, vizuāli vērtējot, atrodas neapmierinošā stāvoklī un savā pašreizējā skatā bojā pilsētvides ainavu. Minētajai ēkai nav konstatējamas arhitektoniskas vērtības.

Pēc nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 129, Ventspilī sastāvā esošās dzīvojamās ēkas nojaukšanas, nekustamā īpašuma īpašniekiem, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, būs tiesības realizēt jaunas dzīvojamās apbūves būvniecību.

Nolūkā perspektīvē īstenot rūpnieciskās apbūves attīstību Maurciemā un Celtnieku ielas izbūvi, Ventspils pilsētas dome 2016. gada 11. martā pieņēma lēmumu iegādāties īpašumā nekustamo īpašumu “Poļi”, kas sastāv no zemes gabala 106162 kv.m platībā un dzīvojamās apbūves.

Nekustamā īpašuma “Poļi” sastāvā esošām ēkām nav kultūrvēsturiskas vērtības, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs vai neapmierinošs, piedevām to plānotā izmantošana neatbilst Ventspils pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktajam plānotajam (atļautajam) īpašuma “Poļi” teritorijas izmantošanas veidam, kas noteikts kā rūpnieciskā, darījumu iestāžu, transporta tehniskās apkopes staciju un inženiertehniskās, t.sk. ielu, apbūves teritorija. Tāpat, atbilstoši Teritorijas plānojumam, kā arī izstrādātajam nekustamā īpašuma “Poļi”, Ventspilī zemes ierīcības projektam, lielākā daļa no minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošās dzīvojamās apbūves atrodas perspektīvās Celtnieku ielas sarkanajās līnijās.

Pēc nekustamā īpašuma “Poļi” sastāvā esošās dzīvojamās apbūves nojaukšanas, teritorija tiks sakārtota līdz attiecīgu, ar teritorijas attīstību saistītu lēmumu pieņemšanai.

Latvijas teritorijas Rietumu daļā tiek īstenots AS “Augstsprieguma tīkls” pasūtīts valsts nozīmes elektroinfrastruktūras projekts “Kurzemes loks”, tā ietvaros pārbūvējot 110 kV elektropārvades līnijas un no jauna izbūvējot 330 kV elektropārvades līniju, kā rezultātā Kurzemes reģionā ievērojami paaugstināsies (tai skaitā Ventspils pilsētas) elektroapgādes drošums, kā arī tiks nodrošināts jaunu elektroenerģijas lietotāju elektroietaišu pieslēgšanas potenciāls. Projekta ietvaros, nolūkā perspektīvā efektīvāk izmantot rūpnieciskās apbūves teritorijas Maurciemā, izbūvējamā elektropārvades līnija šķērsos arī teritoriju, uz kuras atrodas Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Liepas”, kas sastāv no zemes gabala, dzīvojamās ēkas un trīs palīgēkām.

Nekustamā īpašuma “Liepas” sastāvā esošām ēkām nav kultūrvēsturiskas vērtības, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs vai neapmierinošs, piedevām, nekustamā īpašuma atļautā izmantošana, atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajam, ir rūpnieciskās apbūves teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka projekta “Kurzemes loks” īstenotāji ir apņēmušies pašvaldībai kompensēt izmaksas, kas saistītas ar īrnieku izvietošanu un apbūves demontāžu, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu nojaukt apbūvi, pēc īrnieku izvietošanas, kas dos iespēju īstenot iepriekš minēto projekta ieceri, bet atlikušo daļu no nekustamā īpašuma izmantot rūpnieciskai apbūvei.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • -1
    Vaņa 14.03.2017, 01:32:33

    Nu Pils iela 68- tas ir iespējams tikai Ventspilī, pašvaldībai būtu pienākums pārpirkt un restaurēt šādu ēku!!!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: