Viens no pēdējās desmitgadēs vērienīgākajiem Ventspilī īstenotajiem projektiem ir Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī.

Ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu izbūvētie un atjaunotie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodrošinājuši 98,5% Ventspils iedzīvotāju ar iespēju saņemt kvalitatīvus un nepārtrauktus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

2020. gada sākumā ūdenssaimniecības sniegtās priekšrocības faktiski izmanto 96,8% iedzīvotāju, un šie rādītāji ar katru gadu aug. Pie tā mērķtiecīgi tiek strādāts vispirms jau pašu iedzīvotāju interesēs, taču arī iepriekšminētā ES projekta IV un VI kārtas nosacījumos ticis paredzēts noteiktā termiņā pievienot pilsētas ūdenssaimniecības tīklam mājsaimniecības ar noteiktu skaitu iedzīvotāju.

2018. gadā noslēdzās projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta ietvaros veicamie būvdarbi Robežu ielā (Krievlaukos), tādējādi posmā no Graudu līdz Rotas ielai esošajām 20 mājsaimniecībām, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē nodrošinot iespēju pieslēgties pilsētas ūdenssaimniecības tīkliem.

Līdz š.g. 1. jūnijam sestajā kārtā sniegtās priekšrocības pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai izmantojuši jau 113 iedzīvotāji no plānotajiem 130, kas ir 87%, un līdz 2021. gada beigām plānots sasniegt 100% rādītāju izpildi.

Pēdējos gados pilsētas iedzīvotāji aktīvi pieslēdz savas mājsaimniecības arī iepriekšējos gados izbūvēto ielu tīkliem. Jāatzīmē, ka jaunbūvēm (kā arī veicot pārbūvi) pieslēgšanās centralizētajai sistēmai ir obligāta, un novērots, ka vērā ņemamu daļu pieslēgumu skaita palielinājumu rada tieši šādas ēkas. Turklāt ir novērots, ka pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem iedzīvotājus ir mudinājusi jaunā valstī noteiktā kārtība, kas ar 2019. gadu paredz uzsākt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka šo sistēmu apsaimniekošanas un kontroles kārtību.

Namīpašnieki, kuri nav pieslēgušies pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, izmanto akas un lokālos sadzīves kanalizācijas savākšanas risinājumus, kas lielā daļā gadījumu neatbilst vides prasībām un nav droši cilvēka veselībai. Bieži lokālās notekūdeņu tvertnes nav hermētiski noslēgtas un daļa neattīrītu notekūdeņu nonāk gruntī. Tāpat netrūkst gadījumu, kad tie apzināti tiek novadīti kādā grāvī vai bedrē. Šāda nesakārtota notekūdeņu savākšana un novadīšana nepaliek bez sekām – notekūdeņiem nonākot gruntī, tiek piesārņota vide, paša un kaimiņa dārzs un, ja netālu atrodas dzeramā ūdens aka, piesārņojums nonāk arī dzeramajā ūdenī un cilvēka organismā. Turklāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam līdz 2021. gada 31. decembrim jānodrošina, ka tā īpašumā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma atbilst šo noteikumu prasībām (piemēram, lai esošā krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota atbilstoši noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam – vismaz reizi gadā). Ja šajā termiņā tas netiek izdarīts un ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ventspilī joprojām ir vairāk nekā 300 īpašumu, kuriem ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, bet līdz šim kaut kādu iemeslu dēļ šī iespēja nav īstenota un pieslēgums nav izveidots.

Vasara, kā ierasts, ir arī aktīvā būvniecības sezona, tādēļ šis ir īstais laiks organizēt sava īpašuma pieslēgšanu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības SIA ŪDEKA aicina ikvienu ventspilnieku, kam ir iespēja pieslēgt savus īpašumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet kuri to nav izmantojuši, to darīt šobrīd. Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to atbilstoši prasībām parūpēsies ŪDEKA.

Ventspilī ir ieviesti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu:

 • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un operatīvi, turklāt bez maksas;

 • pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Katra atsevišķā tīkla aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas veido 70 EUR par izbūves metru, kā arī jāņem vērā, kādas ir īpašumā jau esošās inženierkomunikācijas. Parasti – jo tuvāk māja ielai (esošajiem pilsētas tīkliem), jo mazākas pieslēgšanās izmaksas.

Pašlaik visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA ŪDEKA Tehnisko daļu: tālrunis 63607286, e-pasts: udeka@ventspils.lv, vai arī klātienē Talsu ielā 65, Administrācijas telpās, 2. stāvā, piesakot vizīti pa tālruni 63607286.

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par kaitējumu videi un veselībai nav jāuztraucas. Ventspils notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens mūsu pilsētā tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā. Ne velti pēdējās veiktās ventspilnieku aptaujas rezultāti rāda, ka ar tā kvalitāti ir apmierināti 97,1% iedzīvotāju.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Pirms gada Ventspilī tika uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana vienotā datubāzē, kā to nosaka normatīvie akti. Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka reģistrācija turpinās un aicina tos ventspilniekus, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nav pievienotas centralizētajai sistēmai, savlaicīgi vērsties uzņēmumā.

Ministru kabineta (MK) nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kā arī uz to pamata izdotie Ventspils pilsētas saistošie noteikumi paredz reģistru izveidot līdz 2021. gada beigām un līdz tam arī nodrošināt visu šo individuālo sistēmu atbilstību noteiktajām prasībām, līdz ar ko uzņēmums aicina reģistrāciju neatstāt uz pēdējo brīdi, lai pietiktu laika gadījumā, ja ir jāveic kādas darbības esošā risinājuma sakārtošanai.

Kā reģistrēšana tiek organizēta

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā un:

 • jāiesniedz īpašuma piederību apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama);

 • jāaizpilda reģistrācijas iesniegums, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu: (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai  rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī;

 • jāsniedz tehniska rakstura informācija par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas ŪDEKA apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas brīža īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība

Regulējums paredz apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības.

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums ir atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma. Minimālais izvešanas biežums ir viena reize gadā. Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt iekārtu tehnisko apkopi.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Ventspils pilsētas domē.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošie dokumenti, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti. Tāpat sistēmas īpašniekam jānodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas, kā arī Ventspils pašvaldības tīmekļvietnē. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējamām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA ŪDEKA Tehniskajā daļā.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • 0
  trakais oposums 30.06.2020, 20:23:13

  viss sīkums. Jākakā pec eiropas standartiem. citādi mūs eiropa nesapratīs

 • 0
  Kriska 01.07.2020, 09:40:44

  Kur palika pārējie komentāri?
  Būtu jau labi , ja paši eiropieši ievērotu tās direktīvas. Mūsējiem jau jāskrien pa priekšu lokomotīvei.

 • 0
  Nah Nahs XI 01.07.2020, 15:12:20

  http://moralpain.blogspot.com/2008/11/dis-diranas-informcijas-sistma.html

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: