Lielākajai daļai dzīvokļos dzīvojošo ventspilnieku ir skaidrs, ka ir jāatceras ik mēnesi noteiktos datumos paziņot skaitītāju rādījumus. Salīdzinot jaunās norēķinu kārtības ieviešanas pirmo mēnešu rezultātus un pēdējo mēnešu rādītājus, redzams, ka aizmāršīgo, neuzmanīgo vai nezinātāju skaits, kuri nepaziņo skaitītāju rādījumus, samazinājies uz pusi, kas ir pozitīva tendence.

ŪDEKA vēlreiz atgādina, ka precīzi skaitītāju rādījumi ar visiem trim cipariem aiz komata ŪDEKAI jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam vienā no šādiem veidiem:

 • elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv,
 • papīra veidā, ierakstot rādījumus iepriekšējā mēneša rēķina pasaknītī un ievietojot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Saskaņā ar jauno kārtību par skaitītāju nepaziņošanu līdz trīs reizēm pēc kārtas tiek piemēroti vidējie patēriņa rādītāji, jo kādu reizi aizmirst vai netīšām palaist garām rādījumu paziņošanas periodu ir tikai cilvēcīgi, taču, ja tas notiek sistemātiski (vairāk par 3 reizēm pēc kārtas), tad gan dzīvokļa īpašnieks nonāk sliktā statusā un viņam tiek piemērota mājas patēriņa starpība.

Taču rādījumu paziņošana nav vienīgais kritērijs, pamatojoties uz kuru piemērojamas mājas patēriņa starpības. Izvērtējot pēdējo mēnešu statistiku, ŪDEKA secina, ka otrs lielākais starpību piemērošanas kritērijs ir savlaicīgi neverificēti skaitītāji.

ŪDEKA atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu nr. 40 Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts 4.4. punktā noteiktajā kārtībā (verificēšanas periodiskums ūdens patēriņa skaitītājiem noteikumos noteikts ne retāk kā reizi četros gados). Atbilstoši likumā Par mērījumu vienotību definētajiem termiņiem verificēšana ir darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām.

Kur var uzzināt, kad beigsies skaitītāju verifikācijas termiņš?

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām un nonākšanas sliktā statusā, ŪDEKA aicina regulāri sekot līdzi savu skaitītāju verificēšanas datumam. Informācija par savu skaitītāju verificēšanas datumu jeb skaitītāju derīguma termiņu ir pieejama gan ikmēneša rēķinā, gan Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv.

 • Ikmēneša rēķinā skaitītāju derīguma termiņš redzams sadaļā Rēķina atšifrējums, kolonnā Verificēšanas datums līdz.

Attēlā redzamajā piemērā dzīvokļa īpašnieka skaitītāju derīguma termiņš ir beidzies jau 23. augustā, un 3 mēnešu laikā no šī datuma dzīvokļa īpašnieks nav verificējis savus skaitītājus, līdz ar to dzīvokļa īpašniekam ir piemērota mājas ūdens patēriņa starpība.

 • Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv skaitītāju derīguma termiņš redzams sadaļā Ūdens skaitītāju rādījumi, kolonnā Nākošās verifikācijas datums.

 • Klientu ērtību nolūkos ŪDEKA ir veikusi vairākus uzlabojumus, kas atgādina par skaitītāju verifikāciju. Klientu portālā, iestājoties skaitītāju verifikācijas termiņam, datums iekrāsojas sarkanā krāsā, tādējādi signalizējot, ka tam jāpievērš īpaša uzmanība. Tāpat ir ieviests jauns paziņojums, ievadot skaitītāju rādījumus pēc verifikācijas termiņa iestāšanās. Tas brīdina, ka skaitītāju radījumus vairs nebūs iespējams paziņot.

Tāpat ŪDEKA plāno tuvākajā laikā sākt izsūtīt arī atgādinājuma vēstules klientiem, kuru skaitītājiem drīz beigsies verifikācijas derīguma termiņš.

Kas notiks, ja skaitītāji netiks verificēti?

Ja 3 mēnešu laikā pēc rēķinos un portālā norādītā verifikācijas datuma skaitītāji netiek verificēti, tad pakalpojumu sniedzējs turpmāk nedrīkst ņemt vērā šo skaitītāju uzrādīto patēriņu. Tātad ŪDEKA neņems vērā pasaknītī norādītos rādījumus, bet Klientu portālā rādījumu paziņošana nebūs iespējama vispār. Šādā gadījumā dzīvokļa īpašnieks nav veicis normatīvajos aktos noteikto pienākumu verificēt savus skaitītājus un atbilst vienam no kritērijiem, pamatojoties uz kuru tiek piemērota mājas patēriņa starpība, un diemžēl ŪDEKAI nāksies to piemērot.

Ko darīt, ja skaitītāja verifikācijas termiņš tuvojas beigām?

Tuvojoties skaitītāju verifikācijas termiņam, dzīvokļa īpašniekam vajadzētu izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kurš veiks skaitītāju verificēšanu, un pieteikt šo pakalpojumu.

Ja tiek pieņemts lēmums izmantot ŪDEKAS pakalpojumus, tad pakalpojums jāpiesaka, zvanot pa tālr. 63663010, sūtot e-pastu uz abon.udeka@ventspils.lv vai ierodoties personīgi Abonentu daļā, Talsu ielā 65, Ventspilī, tās pieņemšanas laikā.

Ja tiek izvēlēts cits pakalpojuma sniedzējs, tad obligāti jāatceras informēt par to ŪDEKU, divu darba dienu laikā iesniedzot šī attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sastādīto aktu par skaitītāju verificēšanu.

Daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums

ŪDEKA atgādina, ka jaunā norēķinu kārtība, kas ieviesta saistībā ar Saeimas veiktajām izmaiņām LR likumos un MK noteikumos, nosaka, ka norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem primāri ir jāņem vērā mājas kopējais ūdens patēriņš un tas jāsadala starp dzīvokļiem atbilstoši kritērijiem un metodikām, ko nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.

Jāatceras, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir kopīpašums un tās īpašnieks ir visi atsevišķo īpašumu (dzīvokļu) īpašnieki kopā, un, tāpat kā jebkurš cits kāda īpašuma īpašnieks, viņi visi kopā ir atbildīgi par savu īpašumu, tai skaitā par koplietošanas telpām, kas atrodas aiz dzīvokļu ārdurvīm (kāpņu telpa, pagrabs, bēniņi u.c.). Dzīvokļu īpašnieku atbildībā ir segt visas izmaksas, kas rodas kopīpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā. Daudzdzīvokļu mājai piegādātie ūdenssaimniecības pakalpojumi visiem dzīvokļu īpašniekiem kopā ir jāapmaksā tādā apmērā, kādā to uzrāda mājas ievada skaitītājs.

Tas nozīmē, ka arī mājas patēriņa starpība, ja tāda rodas starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un visiem individuālo skaitītāju rādījumiem kopā, ir jāapmaksā mājas īpašniekam, kas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā ir visi dzīvokļu īpašnieki kopā.

Slikto arvien mazāk

Jaunās norēķinu kārtības sākumposmā gandrīz katrā mājā bija kāds tā saucamais sliktais, kurš atbilst kritērijiem par patēriņa starpības uzrēķinu (nepaziņo rādījumus, nav uzstādīts vai verificēts skaitītājs u.c.), līdz ar to bija maz daudzdzīvokļu māju, kurās visiem dzīvokļu īpašniekiem papildus individuālajam patēriņam tika pieskaitīta sadalītā mājas patēriņa starpība. Pārējie mājas iedzīvotāji maksāja tikai par savu faktisko patēriņu. Taču ar katru mēnesi māju skaits, kurās nav neviena sliktā, pieaug. Tas nozīmē, ka starpību uzrēķins disciplinē un liek būt apzinīgākiem, bet līdz ar to pieaug to iedzīvotāju skaits, kam papildus faktiskajam patēriņam tiek pieskaitīta sadalītā patēriņa starpība, jo, ja mājā visi apzinīgi ievēro jaunās kārtības principus, starpība tiek sadalīta starp visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Bet kādēļ starpības joprojām ir lielas, ja reiz slikto nav?

ŪDEKA skaidro, ka tas var būt vairāku faktoru ietekmē. Pirmkārt, dažādos datumos nodoti rādījumi, otrkārt, negodīgi noziņoti rādījumi vai tiek izmantoti dažādi paņēmieni skaitītāju rādījumu ietekmēšanai un ūdens patēriņa neuzrādīšanai, treškārt, dzīvokļi, par kuriem nav nekādas informācijas – tie nepaziņo rādījumus, nereaģē uz vēstulēm, neapmaksā rēķinus un nav skaidrs, vai tajos kāds vispār dzīvo –, ceturtkārt, iekšējo tīklu noplūdes.

Pašlaik ŪDEKA rūpīgi strādā pie to dzīvokļu, par kuriem nav nekādas informācijas, saraksta izveides, un sadarbībā ar māju pārvaldniekiem pakāpeniski tiks noskaidrots arī to statuss. Bet visefektīvāk starpību rašanās iemeslus var noskaidrot, veicot pārbaudes mājā un dzīvokļos.

ŪDEKA aicina iedzīvotājus iesaistīties

Arī iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk sadarboties ar māju pārvaldniekiem. Gadījumos, kad mājai tiek konstatēta aizdomīgi liela patēriņa starpība, it sevišķi, ja tā lielāka par 20 %, iedzīvotajiem būtu jāvēršas pie mājas pārvaldnieka ar lūgumu meklēt patēriņa starpības rašanās iemeslus un organizēt nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu, kā, piemēram, veikt dzīvokļu un mājas iekšējo tīklu apsekošanu. Tikai tā ir iespējams salīdzināt faktisko skaitītāju rādījumus ar ŪDEKAI paziņotajiem, kā arī pārbaudīt, vai skaitītāji netiek mehāniski ietekmēti ar neatļautiem paņēmieniem un vai mājā nav noplūdes. ŪDEKA arī atgādina, ka šādu neatļautu paņēmienu lietošanas konstatācija attiecīgo dzīvokli iekļauj slikto sarakstā.

Lasi vēl

Komentāri (15)

 • 0
  qwerty 08.12.2016, 21:11:13

  Vienkāršiem vārdiem runājot sanāk ka tādā teksta uzdevumā :
  Veikals pieņēma 50 klaipus maizes , piecus klaipus peles apēda, taču man kasē liek maksāt arī par peļu apēstajiem. Neka nebija ! Ja man ir viens klaips, tad es maksāju par vienu ! Lai veikalnieks tiek galā ar pelēm un savus zaudējumus lai nebāž godīgajiem uz kakla.

 • 0
  tabita 09.12.2016, 08:44:03

  Jā, arī uzskatu ka šī jaunā norēķinu kārtība ir negodīga. Saskāros ar tādu problēmu, nebiju laicīgi nomainījusi skaitītājus. Tas nebija ļaunprātīgi, vnk nebiju pamanījusi, ka ir jāmaina. Katru mēnesi pirms tam var redzēt, ka godīgi viss ir maksāts. Vairs nevarēju elektroniski nodot skaitītāju stāvokļus, telefoniski sazinājos ar abonenta daļu, kur paskaidroja, kas par vainu. Tajā pašā mēnesī vēl uzspēju nomainīt skaitītājus, aiznesu uz abonenta daļu aktu par skaitītāju nomaiņu. Bet saņemot rēķinu biju šokā - sarēķināti ap 60 kubiem. Tas ir absurds. Tikai tāpēc ka kāds nav nodevis rādījumus, man piestāda rēķinus par visu māju. Tie 60 kubi, nu tos es varētu patērēt varbūt 1.5 gadu laikā. Nākošajā mēnesī, iespējams abonents kurš nebija norādījis savus skaitītāja stāvokļus, norādīs. Un protams, Ūdeka liks maksāt par šiem patērētajiem kubiem, bet tas jau nekas, ka mēnesi iepriekš maksājot par 60 kubiem jau esmu apmaksājusi otra dzīvokļa ūdens patēriņu. Ūdeka to sauc, ka tādā veidā disciplinēs nenonākt ,,melnajā sarakstā,,. Absurds.. Krāpšana. Lūk kas tas ir.

 • 0
  Novadnieks 09.12.2016, 11:06:31

  Šitas viss ir tikai sākums.Tie kantoru parazīti jums vēl tādus noteikumus,izmaiņas un kārtības(nekārtības) uztaisīs,ka nākotnē saiesiet sviestā galīgi un ne viens vien sāks domāt par striķi un ziepēm.Laimīgs būs tas,kurš nonāks psih.slimnīcā,jo tur jau viss ir pie kājas.

 • 0
  Kurzemnieks 09.12.2016, 13:32:54

  Vnk Ūdekai pašai jāseko līdz saviem skatītājiem, kā to dara Latvenergo.

 • 0
  PSIA_UDEKA 12.12.2016, 11:49:27

  Tabita,
  pakalpojumu sniedzējam, šajā gadījumā ŪDEKAI, ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktais un mēs nedrīkstam norēķinos ņemt vērā neverificētu skaitītāju uzrādīto patēriņu. Atgādinām, ka 3 mēnešus pēc verifikācijas datuma iestāšanās vēl ir iespēja paziņot skaitītāju rādījumus, šī iespēja tiek liegta tikai sākot ar ceturto mēnesi.

  Kurzemniek,
  atšķirībā no elektrības skaitītājiem, kas ir pakalpojuma sniedzēja īpašumā un atbildībā, dzīvokļos esošie ūdens patēriņa skaitītāji ir pakalpojuma saņēmēja jeb dzīvokļa īpašnieka īpašums, tādēļ par tiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir arī jāparūpējas dzīvokļa īpašniekam nevis ŪDEKAI.

  ŪDEKAS īpašumā ir mājas ievada skaitītāji, par kuru verifikāciju rūpējas ŪDEKA.

 • 0
  Kurzemnieks 12.12.2016, 13:54:48

  Ūdeka, tas tā formāli aiz matiem pievilkts,
  ka ūdens skaitītājs esot pakalpojuma saņēmēja īpašums.
  Jo mainītājs i naudu paņem, i īpašniekam pat neprasot - vecos skaitītājus.)

 • 0
  tabita 12.12.2016, 16:56:25

  Es saprotu, ka nebiju laicīgi nomainījusi skaitītājus. Bet tas nebija ļaunprātīgi, vnk nezināju, ka ir jāmaina. Portālā, kur nodod rādījumus neievēroju to. Kāpēc par to nepaziņo rakstiski. Jums taču ir gan e-pasts, telefons, pasta adrese. Man joprojām liekas, ka tas ir tik nepareizi no Jūsu puses. Uzrēķināt uz vienu dzīvokli tādu starpību. Tas ir skaidrs, ka tas ir par citiem dzīvokļiem ūdens patēriņš. Vai Jums tas liekas normāli. Es samaksāju par citiem dzīvokļiem (kā savādāk mājā var būt tāda starpība kā 60 kubi), respektīvi par tiem, kuri nav norādījuši skaitītāja stāvokļus. Nākošajā mēnesī gan jau kāds kurš bija piemirsis norādīt rādījumus, to izdarīs. Esmu jau par šiem dzīvokļiem samaksājusi. Bet viņi lai maksā atkal. Kā Jūs to varētu komentēt. Kā ir iespējams veikt pārrēķinu? Es pieņemu veikt inventerizāciju ūdens skaitītājiem. Es Jums uzrakstīju oficiālu vēstuli, bet atbildes nav.

 • 0
  Eu 13.12.2016, 12:47:18

  Un kā ir ar neodīma magnētiem? Kā lai tos atklāj?
  Ēkā nav noplūde, visiem dzīvokļiem ir verificēti skaitītāji, bet starpība kā ir tā ir.

 • 0
  Nif nifs 13.12.2016, 14:41:35

  >Tabita, rakstot oficiālu vēstuli, raksti divos identiskos ex un uz otrā (savējā) iesniegšanas brīdī pieprasi, lai amatpersona, kura saņem, uzraksta: Saņemts, paraksts, datums. Atteikties nedrīkst, to nosaka likums. Nākamreiz varēsi pierādīt. Bez tam likumā ir arī noteikti termiņi, kuros jāatbild.
  Kad man Gāzes kantoris veica mistiskus uzrēķinus, es vienkārši nemaksāju. Maksāju tālāk pēc skaitītāja, katrā maksājuma uzdevumā uzrādot precīzus ciparus, kubus, summas. Divu gadu laikā neviens man nav uzdrošinājies to mistisko summu piedzīt :)

 • -2
  PSIA_UDEKA 16.12.2016, 13:25:32

  Kurzemniek,
  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju un šo pakalpojumu saņēmēju atbildības robežas skaidri un precīzi ir noteiktas LR normatīvajos aktos, savukārt, kas attiecas uz skaitītāju nomaiņas pakalpojumu, jā, skaitītāju apkopes pakalpojumi ir par maksu gluži tāpat kā, piemēram, automašīnas īpašnieks maksā par savā īpašumā esošā auto tehniskās apskates pakalpojumiem.

 • -2
  PSIA_UDEKA 16.12.2016, 13:26:12

  Eu,
  šādus gadījumus ir iespējams atklāt, veicot pārbaudes dzīvokļos. Aicinām vērsties pie sava mājas pārvaldnieka un lūgt organizēt šādas pārbaudes!

 • 0
  Kurzemnieks 17.12.2016, 21:04:20

  Ūdeka un Siltums ērti aizslēpušies aiz tā saucamajiem LR likumdošanas aktiem, bet vai nav vienkārši tā ka šīs institūcijas līdz šim nemaz nav bijušas ieinteresētas savlaicīgi brīdināt abonentu par skaitītāju maiņu, pārliekot atbildību uz abonentu.
  Viņu pašu portālā informācija bija,
  bet cilvēki, to neievērodami,
  tik knaši sūtīja savus rādījumus, līdz, bāc - maksā nu par visiem Ūdekas un Siltuma zaudējumiem.
  Un, ņemot vērā, ka kādi ir vienkārši nemaksātāji, no kuriem šie piedzīs parādus, Ūdeka un Siltums nopelnīs par visiem 200%.
  Vairāk tieši Siltums ar šito aizraujas.

 • 0
  Kurzemnieks 17.12.2016, 21:11:39

  Un vēl pavisam konkrēts jautājums - kad abonents tiek ārā no 'sliktā' statusa,
  ja skaitītāji nomainīti.
  Jeb viņam tagad uzgrūdīs visus citu patērētāju nenomaksātos rēķinus uz nenoteiktu laiku?
  Ja tas tā, tad jau tiešām atliek uzlikt sazin kādus magnētus un vnk irsināt Ūdeku un Siltumu. Runā, ka nekas grūts tas neesot. Maksājot par citiem nebūs jāmaksā vismaz par sevi pilna summa.)

 • -1
  PSIA_UDEKA 29.12.2016, 11:53:20

  Kurzemniek,
  ja klients ir nokavējis savu skaitītāju verificēšanas termiņu, atgādinām, ka vēl trīs mēnešu laikā pēc tā iestāšanās klienta paziņotie skaitītāju rādījumi tiek pieņemti un "sliktā" statuss netiek piemērots. Taču, ja ir aiztecējuši trīs mēneši pēc skaitītāju derīguma termiņa beigām, tad gan klients automātiski nonāk "sliktā" statusā.

  Ja skaitītājs tiek nomainīts, piemēram, mēneša vidū, tad mājas patēriņa starpība tiek piemērota tikai par to mēneša sākuma daļu, kurā klients ir bijis "sliktais", savukārt par periodu pēc skaitītāju nomaiņas mājas patēriņa starpība netiek piemērota. Ja Jums interesē kāds konkrēts gadījums un ir nepieciešams sīkāks aprēķina skaidrojums, aicinām vērsties ŪDEKAs Abonentu daļā, rakstot e-pastu abon.udeka@ventspils.lv vai zvanot pa tālr.nr. 6 36 63010

 • -1
  PSIA_UDEKA 10.01.2017, 15:45:28

  tabita,
  informācija par skaitītāju verifikācijas termiņa beigām ir norādīta katrā rēķinā, kā arī tā redzama Klientu portālā, turklāt pēc šī termiņa iestāšanās Jums vēl ir 3 mēnešu ilgs laiks, lai skaitītājus nomainītu, jo šajā periodā Jūsu paziņotie rādījumi vēl tiks ņemti vērā un jūs netiksiet iekļauta "slikto" sarakstā, kam tiek piestādītas patēriņa starpības. Mēs izprotam Jūs cilvēciski, taču Jums arī jāsaprot, ka mēs nedrīkstam ņemt vērā skaitītāju, kuri nav lietošanai derīgi, datus. Aicinām sekot līdzi informācijai, kas norādīta rēķinā. Un kā jau mēs to minam publikācijā, ar šo gadu esam ieviesuši vairākus jauninājumus, ar kuru palīdzību vēl vairāk izvelsim, atgādināsim un intensīvāk informēsim par tuvojošos termiņu.

  Kas attiecas uz jautājuma daļu, kur minat par starpības uzrēķinu vienam dzīvoklim, informējam, ka par šādu kārtību - starpību uzrēķins "sliktajiem" dzīvokļiem, kas noteikts arī normatīvajos aktos, esat lēmuši Jūs paši – mājas iedzīvotāji. Ja mājā ir tikai viens "sliktais", tad, diemžēl, starpība arī tikai šim vienam. Atgādinām, ka mājas iedzīvotāji (precīzāk - dzīvokļu īpašnieki) kopsapulcē drīkst lemt par savai mājai vispiemērotāko mājas kopējā patēriņa sadali, mainot esošo kārtību, piemēram, dalīt to identiskās daļās starp visiem dzīvokļiem, neatkarīgi no individuālā patēriņa, dalīt to proporcionāli dzīvokļa platībai, starpības nepiemērojot.

  Atgādinām, ka, ja mājas patēriņa starpība ir lielāka par 20% no mājas kopējā patēriņa, mājas pārvaldnieka pienākums ir noskaidrot tās rašanās iemeslus un veikt nepieciešamās darbības, lai to novērstu. Viens no risinājumiem, kā Jūs to pareizi sakāt, ir skaitītāju pārbaudes dzīvokļos. Aicinām ar šo jautājumu vērsties pie mājas pārvaldnieka, jo šādu pārbaužu organizēšana ir jāveic tieši viņam.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: