Mēs visi noteikti zinām, ka ūdens ir dzīvības pamats un tas nepieciešams visām mums zināmajām dzīvības formām. Bez ūdens nav iespējama dzīvība, bez tā cilvēks nevar ne piedzimt, ne dzīvot, jo tajā slēpjas pilnīgi visa informācija par norisēm mūsu organismā.

Tomēr joprojām bieži vien cilvēki nenovērtē ūdens nozīmi savā ikdienā un pieeju tam uzskata par pašsaprotamu. Reizēm ļaudis izvēlas ūdens vietā slāpes remdēt ar sulu, pienu vai gāzētu dzērienu, tomēr der atcerēties, ka pasaulē ir vairāk nekā miljards cilvēku, kuriem drošam dzeramajam ūdenim nav piekļuves vispār, tādēļ mums jābūt pateicīgiem, ka šis resurss ir pieejamā daudzumā.

 

ŪDEKAS atbildībā

Iedzīvotāju skaita palielināšanās un industriālā attīstība rada ūdens patēriņa pieaugumu, kas savukārt palielina notekūdeņu apjomu un ūdens piesārņojumu. Tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt ūdens resursus un nodrošināt to kvalitāti, piegādājot iedzīvotājiem tīru un kvalitatīvu ūdeni, kā arī attīrot notekūdeņus, lai, nekaitējot videi, tos nogādātu atpakaļ jūrā. Par šiem nozīmīgajiem procesiem Ventspilī ir atbildīga pašvaldības SIA ŪDEKA. Daļai iedzīvotāju, iespējams, liekas pierasti un pašsaprotami, ka mājās pa krānu tek tīrs un kvalitatīvs ūdens, kā arī kanalizācija tiek novadīta ātri un ērti, tomēr ŪDEKAI tas nebūt nav tik ātrs, vienkāršs un lēts process. Ikdienā mēs varbūt nemaz neaizdomājamies, ka katrs pakalpojums, ko saņemam un izmantojam, ir tikai galarezultāts atbildīgam, darbietilpīgam, laikietilpīgam un ieguldījumiem pilnam procesam. Ikviens pakalpojums, ko saņemam un varbūt pat uztveram kā pašsaprotamu, prasa pakalpojumu sniedzējam daudz sagatavošanās darbu, piepūles, resursu un izmaksu. Tādēļ ŪDEKA, rūpējoties par iedzīvotāju un klientu informētību, vēlas sniegt sīkāku informāciju par to, kā tad veidojas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi un ar kādiem resursiem uzņēmumam ir jārēķinās, tos nodrošinot.

 

Iegūst no urbumiem

Ventspilī dzeramais ūdens jau kopš centralizētās ūdensapgādes sistēmas izveides pašiem pirmsākumiem tiek iegūts no 14 km attālumā esošās ūdensgūtves vietas Ogsils. Tajā ūdens tiek iegūts ar 11 jaudīgu 60–70 m dziļu artēzisko urbumu palīdzību un pa maģistrālo ūdensvadu novadīts uz pilsētu. Lai nodrošinātu šo procesu, darbojas sūkņi, spiedvads, savācošais kolektors un otrā pacēluma sūkņu stacija, tiek ekspluatēts transports, patērēta degviela, energoresursi. Un, protams, procesu uzrauga ūdensapgādes daļas atbildīgie speciālisti.

 

Tas ir jāatdzelzo

Paceltaisūdens nonāk un tiek attīrīts Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijā. Tajā paceltais ūdens tiek attīrīts no dzelzs, amonija un mangāna bez ķīmisku vielu pielietošanas, filtrējot to caur speciālu smilšu slāni. Attīrītais ūdens no atdzelzošanas stacijas nonāk tīrā ūdens rezervuāros un ar otrā pacēluma sūkņu stacijas palīdzību pa ūdensvada tīkliem tiek nogādāts patērētājiem. Procesu nodrošina dažādu iekārtu un filtru darbība, līdz ar to tiek patērēti energoresursi, tāpat uzņēmumam ir jāuztur šīs iekārtas, ēka un attīrītā ūdens rezervuāri, savukārt ūdens kvalitātes kontrolei nepieciešama regulāra laboratorijas darbība. Procesu uzrauga un kontrolē ūdens apgādes daļas speciālisti. Rezultāts ir attīrīts ūdens, kas atbilst Eiropas Savienības (ES) kvalitātes prasībām un ir pat daudzreiz labāks.

 

Notekūdeņiem jābūt tīriem

Vissarežģītākais no tehnoloģiskajiem procesiem, ar ko nodarbojas uzņēmums, ir notekūdeņu attīrīšana, kas ir ļoti būtiska, lai atpakaļ vidē nonāktu attīrīts ūdens bez kaitīgām vielām. Pilsētas notekūdeņi – gan saimnieciskie, gan rūpnieciskie – sākotnēji nonāk pilsētas kanalizācijas tīklos, pēc tam kolektoros un sūkņu stacijās, no kurām tālāk tie nonāk pilsētas galvenajā sūkņu stacijā Muitas ielā, kura nodrošina visu Ventspils pilsētas notekūdeņu pārsūknēšanu uz Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Šajā kompleksā ar jaunākajām tehnoloģijām notekūdeņi tiek bioloģiski attīrīti, izmantojot aktīvās dūņas, šeit tiek imitēti tie paši procesi, kas notiek dabā. Notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši ES vides kvalitātes prasībām, un Baltijas jūra netiek piesārņota. Šī sarežģītā procesa īstenošanai ir nepieciešama iekārtu, tehnikas, sūkņu staciju darbība, līdz ar to tiek patērēti energoresursi un degviela, ir jāuztur un jāuzrauga rezervuāri un tvertnes, jānodrošina nepārtraukta laboratorijas darbība. Par šiem procesiem atbildīgi ir kanalizācijas daļas speciālisti.

 

Bez darbiniekiem nekā

Ikkatrā no šiem nozīmīgajiem procesiem iesaistās un strādā atbildīgie darbinieki, kuri nodrošina, uzrauga un kontrolē procesus, apzina radušās problēmas un risina tās. Un bez jau pieminētajiem speciālistiem, kuri piedalās tehnoloģiskajos procesos, nozīmīgu darbu veic arī uzņēmuma pārējais personāls – abonentu un tehniskās daļas speciālisti, dispečeri, ārējo tīklu apkalpošanas speciālisti, energoapgādes daļa, transporta un saimnieciskā daļa, kā arī uzņēmuma administrācija – tāpat kā jebkurā citā uzņēmumā. Papildus minētajiem nepieciešamajiem resursiem uzņēmumam ir jārēķinās arī ar iekārtu un tehnikas nolietošanos, ekspluatācijas izmaksām, remontdarbiem un daudziem citiem resursiem un izmaksām, kas nepieciešami minēto un citu procesu īstenošanai.

 

Īsteno attīstības projektus

ŪDEKA kopš 2001. gada, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, vairākās kārtās realizē Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu. Ar tā palīdzību 2004. gadā notika vērienīgi rekonstrukcijas darbi ūdensgūtves vietā Ogsils, 2005. gadā ekspluatācijā nodotas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacija un Notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī rekonstruētas lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas. Ar projekta palīdzību ik gadu tiek palielināts to iedzīvotāju skaits, kuriem ir iespēja lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Šāda projekta realizēšana ir ne tikai Eiropas direktīvu prasība, kas paredz centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai pieslēgt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, bet arī nepieciešamība, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību un pilsētas attīstību.

 

Jārīkojas tālredzīgi

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālistiem domājot tālredzīgi un pieejot lietām mērķtiecīgi, paralēli ūdenssaimniecības attīstības projektam tiek realizēti arī ielu infrastruktūras attīstības projekti, lai nodrošinātu pilsētas ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka, rekonstruējot vai no jauna izbūvējot ūdens un kanalizācijas cauruļvadus, vienlaicīgi cita projekta ietvaros pilnībā tiek sakārtota ielu infrastruktūra, ko Ventspils iedzīvotāji un arī pilsētas viesi var novērtēt, braucot vai pastaigājoties pa Ventspils ielām. Lai gan lielākā daļa finansējuma šādiem projektiem tiek piesaistīta no ES, arī uzņēmumam pašam ir jāpiedalās ar savu līdzfinansējumu. Projektā kopumā līdz šim ieguldīti vairāk nekā 55 miljoni latu, no tiem tikai aptuveni 22% ir ŪDEKAS līdzfinansējums. Ja ES fondu nauda netiktu piesaistīta un uzņēmums projektā realizēto īstenotu par saviem līdzekļiem, tad visi ieguldījumi un attiecīgās izmaksas būtu jāiekļauj ūdensapgādes un kanalizācijas tarifos. Tas nozīmētu, ka tarifi būtu vismaz divas reizes augstāki nekā pašreiz spēkā esošie. ŪDEKA ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus nav mainījusi kopš 2009. gada sākuma un neplāno tos mainīt arī 2013. gadā.

 

ŪDEKAS darbs neapstājas arī svētku laikā, lai nodrošinātu jūs, iedzīvotāji, ar kvalitatīvu un tīru ūdeni, kā arī – rūpētos par tīru mūsu Baltijas jūru. ŪDEKA aicina arī iedzīvotājus novērtēt ūdens nozīmi un ūdens resursu saglabāšanu.

 

Lai jauks svētku gaidīšanas laiks, priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais gads!

Jūsu pašvaldības SIA ŪDEKA

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: