Ventspils novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 18. janvārī apstiprināts Ventspils novada pašvaldības 2018. gada budžets, kurā konsolidētā pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 13 998 973 eiro, bet izdevumi – 22 815 895 eiro.

Izdevumu pārsniegšanu – 8 816 922,00 eiro – un aizņēmumu pamatsummas atmaksu – 1 053 267 eiro – 2018. gadā ir paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 2 439 902 eiro – un aizņēmuma no Valsts kases – 7 550 060 eiro, kas paredzēts pašvaldības infrastruktūras projektu realizēšanai un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanai.

Sastādot budžetu, Finanšu komitejas locekļi šim jautājumam veltījuši 54 stundas, izskatot 200 tāmes. Kā atzīst Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, plānojot 2018. gada budžetu, izvirzīts uzdevums visu nozaru līmenī nodrošināt vienmērīgu attīstību. Budžets ir saimnieciski pārdomāts, un finanšu līdzekļi sabalansēti gan infrastruktūrai, gan  projektu un dažādu novada izaugsmes pasākumu īstenošanai, gan Eiropas Savienības fondu ieguldījumu nodrošināšanai, neaizmirstot ieguldīt cilvēkresursos.

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ko 2018. gada budžetā plānots saņemt 6 326 574 eiro jeb 45,1% (t.sk. iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 48 546 eiro) no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2018. gadā prognozēti 1 229 000 eiro, kas ir 8,8% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Lielāko izdevumu daļu 6 679 818 eiro jeb 29,3% budžetā sastāda ekonomiskās darbības funkcionālā kategorija. Šajā pozīcijā plānots izlietot līdzekļus Eiropas Savienības projektu īstenošanai – gan līdzfinansējot no pašvaldības budžeta, gan izmantojot aizņēmumu Valsts kasē, gan saņemot Eiropas Savienības finansējumu. Šajā pozīcijā šogad paredzēts turpināt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanu – lauku ceļu sakārtošanu deviņos novada pagastos, ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā izglītības iestādē, pagastu teritoriju labiekārtošanu, pašvaldības infrastruktūras sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību.

Otra lielākā budžeta izdevumu daļa ir izglītības nozare, tai atvēlēts 5 800 229 eiro, kas ir 25,4% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai skaitā 2 083 924 eiro mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamajiem, mācību līdzekļu un literatūras iegādei. Skolēnu pārvadājumu organizēšanai visos pagastos budžetā paredzēti 267 831 eiro. Skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos pašvaldības budžetā atvēlēti 26 210 eiro, tajā skaitā 7 000 eiro no Sociālā dienesta budžeta. Mācību līdzekļu un literatūras iegādei izglītības iestādēs ierēķināti 65 136 eiro, tajā skaitā 25 301 eiro no valsts mērķdotācijām.

Nozīmīgus izdevumu apjomu pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām kategorijām sastāda teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 4 774 799 eiro jeb 20,9% no pamatbudžeta izdevumiem. Šajā pozīcijā paredzēts 526 568 eiro izmantot pašvaldības teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai. 1 400 353 eiro plānots izmantot komunālo saimniecību uzturēšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai, 2 847 878 eiro gan no pašvaldības budžeta, gan aizņēmumu veidā no Valsts kases plānots izlietot pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai. Līdzekļi paredzēti arī graustu nojaukšanai, līdzfinansējumam ēku siltināšanas projektiem, zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ Piltenes pilsētā, Vārves, Tārgales, Popes, Ances, Usmas, Užavas, Jūrkalnes, Zlēku un Ziru pagastā, dotācijai SIA "VNK serviss" deleģēto funkciju veikšanai un citiem pasākumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2018. gadā plānoti 1 119 021 eiro. Tajā skaitā kultūras namu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai 651 160 eiro, bibliotēku uzturēšanai un bibliotēkas krājumu iegādei 259 062 eiro. 14 024 eiro plānots izmantot, lai amatierkolektīvu dalībnieki varētu piedalīties Valsts dziesmu un deju svētkos.

Sociālām vajadzībām no Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 1 228 914 eiro jeb 5,4% no izdevumu kopējā apjoma, tostarp bērnunama "Stikli" darbības nodrošināšanai – 229 650 eiro. Sociālo funkciju izdevumos saglabātas visas līdz šim spēkā esošās sociālās palīdzības iespējas. Turpināsies sadarbība ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība", deleģējot tai pakalpojuma "Aprūpe mājās" funkciju, savukārt, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, turpināsies sadarbība ar nodibinājumu "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš". Sociālo pabalstu izdevumiem budžetā ieplānoti 572 538 eiro.

Autoceļa fondā paredzēts saņemt 501 270 eiro lielu valsts mērķdotāciju. Šī fonda izdevumi plānoti pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, tehnisko projektu izstrādei pašvaldības autoceļu rekonstrukcijai, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un apgaismojuma programmas realizēšanai. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, kas 2018. gada budžetā plānoti 100 000 eiro apmērā, visos pagastos ir rezervēti līdzekļi konteineru īrei lielgabarītu atkritumu savākšanas akcijām ciemu centros un līdzfinansējums iedzīvotājiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Dabas resursu līdzekļi paredzēti arī vides piesārņojuma novēršanai pagastos. Zivju fonda budžetā plānoti līdzekļi zivju mazuļu iegādei un laivu nolaišanas vietas sakārtošanai pie Usmas ezera.

Budžetā paredzētas dotācijas SIA "VNK serviss": ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Ugālē, siltumapgādes sistēmas sakārtošanai Vārves pagastā, Ventavas ciemā, zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ Ugāles un Puzes pagastā un tehnikas iegādei pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības 2018. gada budžetā rezervēti līdzekļi SIA "VNK serviss" pamatkapitāla palielināšanai – 110 373 eiro.

Lasi vēl

Komentāri (2)

  • -3
    Annija_C 22.01.2018, 15:29:22

    Prieks! Ka tik lielu budžeta daļu atvēl izglītībai. Mana mazā peciņa sāks iet pirmajā klasē šogad, ceru uz visu to labāko un kvalitatīvāko. :)))

  • 0
    Nif nifs 24.01.2018, 12:28:26

    Cerams, spēs "pavilkt" skolas un nevienu nenolikvidēt.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: