Mainīs dabas lieguma "Ances purvi un meži" funkcionālo zonējumu, līdzšinējo četru zonu vietā nosakot divas, liecina šodien valdībā atbalstītie dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Dabas liegums "Ances purvi un meži" atrodas Ventspils novada Ances un Tārgales pagastos. Aizsargājamā teritorija izveidota 1999. gadā 8722 hektāru lielā platībā. 2004. gadā dabas liegums iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju "NATURA 2000" tīklā. 2010. gadā dabas liegumam tika pievienoti divi paplašinājumi. Šobrīd dabas lieguma kopplatība ir 10 130 hektāri.

Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo kangaru un vigu ainavu kompleksa saglabāšanu un ar tiem saistīto Latvijas un Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzību. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, kāpu, ūdeņu, mežu un pļavu biotopu, retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju un to dzīvotņu saglabāšanu, kā arī cilvēka ietekmētu meža ekosistēmu dabiskošanu un bioloģiskās daudzveidības palielināšanu.

Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi izstrādāti, jo iepriekšējos Ministru kabineta (MK) noteikumos nav iekļauts 2010. gadā apstiprinātais dabas lieguma teritorijas paplašinājums.

Pērnā gada 28.aprīlī dabas liegumam apstiprināts jauns dabas aizsardzības plāns. Lai nodrošinātu dabas vērtību aizsardzību un apsaimniekošanas pasākumu plāna realizāciju, dabas lieguma teritorija tiek zonēta, izdalot divas funkcionālās zonas - dabas lieguma zonu 10 032 hektāru platībā un neitrālo zonu 98 hektāru platībā.

Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu dabas vērtības - retus un aizsargājamus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes, kā arī, lai veiktu darbības, kas uzlabotu to ekoloģisko vērtību un strukturālo daudzveidību. Neitrālā zona noteikta apdzīvotās teritorijās, paredzot iespēju zemes īpašniekiem šīs teritorijas izmantot ilgtspējīgai saimniekošanai un apbūvei. Neitrālajā zonā ietverti arī valsts autoceļi to nodalījuma joslas platumā.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu, paredz vienkāršot funkcionālo zonējumu - līdzšinējo četru zonu vietā veidojot divas un šādi nodrošinot labāku dabas lieguma dabas vērtību aizsardzību un izveidošanas mērķu sasniegšanu, tai skaitā arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanu. Vienlaikus zonējuma maiņa atvieglo teritorijas uzraudzību un administrēšanu.

Dabas lieguma zonā aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, kā arī koku un krūmu ciršanu elektrolīniju trasēs no 1. marta līdz 31. jūlijam. Sezonas lieguma teritorijā - no 1. februāra līdz 31. jūlijam. Abos gadījumos tiek pieļauti vairāki izņēmumi, tostarp - izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) rakstisku atļauju gadījumos, kad meteoroloģisko apstākļu dēļ putnu ligzdošana nav sākusies.

Ņemot vērā to, ka dabas lieguma teritorijā atrasta vidējā neolīta laika apmetne, noteikumu projekts papildināts ar aizliegumu atrasties dabas lieguma teritorijā ar ierīcēm metāla priekšmetu un materiāla blīvuma noteikšanai bez nekustamā īpašuma īpašnieka atļaujas.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: