Brīvdienās apritēja tieši deviņi mēneši, kopš Ventspilī ieviesta jaunā norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājām. Runājot līdzībās ar cilvēka dzīves pirmo gadu, jaunā kārtība vēl ir bērna autiņos, tomēr pašvaldības SIA ŪDEKA jau novēro tendences, pēta statistiku un izdara pirmos secinājumus, par kuriem rīt informācijas dienā informēs arī iedzīvotājus.

Jauno norēķinu kārtību bija nepieciešams ieviest sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, un būtiskākais, ko paredz jaunā kārtība, – norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jāņem vērā mājas kopējais ūdens patēriņš, ko uzskaita tā saucamais mājas ievadskaitītājs. Savukārt šis kopējais patēriņš ir jāsadala starp dzīvokļiem atbilstoši kritērijiem un metodikām, ko nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un tam pakārtotie MK noteikumi un kurus izvēlējušies paši mājas iedzīvotāji, pieņemot lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pārsvarā visu Ventspils daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu atbilstoši MK noteikumos noteiktajām metodēm un kritērijiem savas mājas kopējo ūdens patēriņu dalīt, ņemot vērā individuālos skaitītājus (dzīvokļu īpašumos uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji), bet patēriņa starpību, ja tāda rodas, sadalīt primāri starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri regulāri nepaziņo individuālo skaitītāju rādījumus, kuri skaitītājus nav uzstādījuši vispār, nav tos verificējuši, ir bojājuši, kā arī liedz piekļuvi veikt to pārbaudi, bet, ja tādu iedzīvotāju nav, tad vienādās daļās starp visiem dzīvokļu īpašumiem.

Pirmajos mēnešos dzīvokļu īpašnieku jautājumu par starpību uzrēķiniem nebija daudz, jo gandrīz katrā mājā bija kāds tā saucamais sliktais, kurš atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, līdz ar to bija maz māju, kurās visiem dzīvokļu īpašniekiem papildus individuālajam patēriņam tika pieskaitīta sadalītā mājas patēriņa starpība. Visa mājas patēriņa starpība tika sadalīta starp sliktajiem, bet pārējiem bija jāmaksā tikai par savu faktisko patēriņu. Taču ar katru mēnesi māju skaits, kurās nav neviena sliktā, pieaug. Tas nozīmē, ka starpību uzrēķins disciplinē un liek būt apzinīgākiem, bet līdz ar to pieaug arī to iedzīvotāju skaits, kuriem papildus faktiskajam patēriņam tiek pieskaitīta sadalītā patēriņa starpība, jo, kā jau tas minēts iepriekš, gadījumos, kad mājā visi apzinīgi ievēro jaunās kārtības principus, saskaņā ar iedzīvotāju lēmuma apstiprināto metodiku starpība tiek sadalīta atbilstoši mājā esošo dzīvokļu skaitam, tātad – vienādās daļām starp visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ja ir kārtībā iekšējie tīkli un visi individuālie skaitītāji ir verificēti un darba kārtībā, patēriņa starpība var veidoties galvenokārt tikai atšķirīgos datumos nolasīto skaitītāju rādījumu rezultātā (no 25. līdz 28. datumam) un tai teorētiski nevajadzētu būt lielākai par vidējo šo četru dienu mājas patēriņu m3. Šeit būtiski atzīmēt, ka starpības apmēru ietekmē arī paziņotie cipari aiz komata, ko daudzi iedzīvotāji nedara.

Tomēr, kā to rāda faktiskā situācija, arī tad, kad mājā visi iedzīvotāji ir paziņojuši savu patēriņu, bieži patēriņa starpība joprojām ir liela. Ja patēriņa starpība ir lielāka par 20%, atšķirīgo datumu faktors visdrīzāk nebūs vienīgais iemesls un iedzīvotājiem būtu jāvēršas pie mājas pārvaldnieka (pilnvarotās personas) ar atgādinājumu, ka viņa pienākums ir veikt starpības rašanās iemeslu noskaidrošanu un nepieciešamos tās novēršanas pasākumus. Protams, ŪDEKAs speciālisti iespēju robežās palīdzēs gan skaitītāju rādījumu uzņemšanas pārbaudēs, gan ar konsultācijām, jo arī uzņēmuma interesēs ir godīgi norēķini un apmierināti klienti, taču, kā tas noteikts arī normatīvajos aktos un ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā, primāri šis jautājums ir jārisina mājas pārvaldniekam (pilnvarotajai personai), kuram mājas īpašnieki, kas ir visu dzīvokļu īpašnieki kopā, deleģējuši mājas apsaimniekošanas tiesības.

Pašvaldības SIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis: «Jaunās norēķinu kārtības ieviešana ir parādījusi to, ka lielākā daļa cilvēku neizprot, ka daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums un tikai paši dzīvokļu saimnieki ir noteicēji par to, kas notiek viņu mājā. ŪDEKA šajā procesā nedrīkst iejaukties. Tas attiecas gan uz pieņemto ūdens patēriņa sadales principu un starpības jautājumu risināšanu, gan augstākas klases skaitītāju uzstādīšanu visā mājā vai attālinātās sistēmas ierīkošanu visā mājā, tāpat uz skaitītāju rādījumu uzņemšanas pārbaužu veikšanu – šie lēmumi ir jāpieņem mājas īpašnieku kopsapulcē. Tādēļ vēlamies aicināt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties sava īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lemjot par savai mājai vispiemērotākajiem risinājumiem.»

Lai izprastu, kādēļ papildus faktiskajam patēriņam ir jāapmaksā pa­tēriņa starpība, svarīgākie atslēgas punkti, kas jāiegaumē, ir šā­di:

daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums, kas pieder visiem tās atsevišķo īpašumu (dzīvokļu un nedzīvojamo telpu) īpašniekiem;

dzīvokļa īpašnieka atbildība nebeidzas pie dzīvokļa ārdurvīm, dzīvokļu īpašnieki kopā ir atbildīgi par māju kopumā, sākot ar piegulošo teritoriju un pagrabu, beidzot ar mājas jumtu;

mājas norēķins par ūdenssaimniecības pakalpojumiem notiek pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja, bet individuālie skaitītāji ir domāti tikai mājas kopējā patēriņa sadalei;

arī patēriņa starpība ir mājai piegādātie ūdenssaimniecības pakalpojumi, kas mājas īpašniekiem (visi dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieki kopā) ir jāapmaksā.

Lai gan pašvaldības SIA ŪDEKA par visgodīgāko mājas kopējā patēriņa sadales principu uzskata sadali, ņemot vērā individuālos skaitītājus, dzīvokļu īpašnieku rokās ir mājas kopsapulcē pieņemt lēmumu par citu mājas kopējā patēriņa sadales principu, piemēram, sadalīt mājas kopējo patēriņu vienādās daļās starp visiem dzīvokļiem (neņemot vērā individuālos skaitītājus) vai proporcionāli dzīvokļa platībai un citos veidos, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Lai informētu par šīm un citām jaunās norēķinu kārtības aktualitātēm un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, otrdien, 4. oktobrī, plkst. 18 Ventspils Galvenajā bibliotēkā ŪDEKA organizē iedzīvotāju informācijas dienu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: