Ar valdības pieņemtām LR likumu un MK noteikumu izmaiņām saistītā jaunā norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem ievieš ievērojamas pārmaiņas Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju ieradumos. Ventspilniekiem turpmāk jāatceras noteiktos datumos paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, kā arī jaunums ir ikmēneša rēķini.

Pirmos pašvaldības SIA ŪDEKA (ŪDEKA) rēķinus – par janvārī patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem – saskaņā ar jauno norēķinu kārtību iedzīvotāji saņems jau šonedēļ, tādēļ ŪDEKA informē par to, kas rēķinos ir atspoguļots, par rēķinu apmaksas kārtību, kā arī aicina uz informācijas dienām.

 

Cer uz jaunās kārtības attaisnošanos

Pirmā rādījumu paziņošana pēc jaunās kārtības janvārī izvērtās gana saspringta gan iedzīvotājiem, gan ŪDEKAi, tomēr jau februāra pirmajā nedēļā tika atbildēts uz praktiski visiem saņemtajiem e-pastiem, atrisinātas neskaidrības un novērstas dažādu iemeslu dēļ ieviesušās kļūdas, līdz ar ko rēķinu sagatavošana varēja notikt bez starpgadījumiem.

 

Rēķini par janvārī patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tika sagatavoti saskaņā ar iedzīvotāju paziņotajiem aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumiem, ko janvāra beigās varēja izdarīt vai nu elektroniski Klientu portālā, vai papīra veidā – ierakstot tos saņemtā 0 rēķina ­pa­saknītī un ievietojot to mājas pār­valdnieka norādītajā pastkastītē.

 

Apstrādājot janvārī paziņotos skaitītāju rādījumus, ŪDEKA ir novērojusi, ka jaunā norēķinu kārtība ir veicinājusi iedzīvotāju disciplinētību. Un, ja šāda tendence turpināsies, jaunā norēķinu kārtība ar laiku attaisnos tās galveno mērķi par taisnīgākiem norēķiniem – godīga mājas kopējā patēriņa sadale un regulāra ikmēneša apmaksa par visiem dzīvojamajā mājā saņemtajiem pakalpojumiem.

 

Pieejams rēķina skaidrojums

Klientu ērtībām ŪDEKA ir sagatavojusi rēķina skaidrojumu un aicina iedzīvotājus rūpīgi ar to iepazī­ties. ŪDEKA cer, ka šis skaid­rojums sniegs noderīgu informāciju un atbildes uz jautājumiem par rēķinā iekļautajām sadaļām, kā arī veicinās telefoniski un klātienē vērsušos klientu skaita samazinājumu.

 

ŪDEKAs rēķina forma ir veidota primāri saskaņā ar grāmatvedības principiem, bet vienlaikus ir piedomāts, lai rēķins būtu saprotams klientiem un tas saturētu pēc iespējas plašāku informāciju par patēriņa apjoma un apmaksājamās summas veidošanos.

 

Jāatzīmē, ka visi iepriekšējie rēķini (sākot ar 2016. gada janvāri) un aktuālais rēķins klientam jebkurā brīdī būs apskatāmi Klientu portālā sadaļā Rēķini, tas ļaus sekot līdzi ikmēneša patēriņam un ērti salīdzināt dažādu mēnešu patēriņus.

 

Rēķinā atspoguļo arī mājas kopējo patēriņu

Būtiskākie dati, kas atspoguļoti rēķinā, ir patērēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums kubikmetros, uz kā pamata tiek veikts apmaksājamās summas aprēķins. Šeit jāatceras svarīga nianse, kas jau vairākkārt skaidrota iepriekšējās publikācijās: turpmāk saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem norēķinos tiks ņemts vērā mājas kopējais ūdens patēriņš un tiks veikta mājas patēriņa starpības sadale. Lai nerastos domstarpības par patēriņa aprēķinu, rēķinā tas tiek atspoguļots detalizēti sadaļā Rēķina atšifrējums.

 

Pirmkārt, tiek uzrādīti visi klienta skaitītāji (ar to identifikācijas numuriem) un katra šī skaitītāja iepriekšējie un pēdējie paziņotie rādījumi. Ja klients kaut kādu iemeslu dēļ noteiktajā periodā nav paziņojis skaitītāju rādījumus, saskaņā ar jauno kārtību klientam tiks piemērots viņa iepriekšējo trīs mēnešu vidējais patēriņš, kas tiks uzrādīts ailē Vidējais patēriņš. Ja šī aile ir tukša, tas nozīmē, ka klients apmaksās savu paziņoto un reālo patēriņu.

 

Otrkārt, rēķinā tiek uzrādīts mājas kopējais patēriņš un mājas patēriņa starpība. Pirmajos rēķinos uzrādītā patēriņa starpība galvenokārt būs signāls, ka mājā ir iedzīvotāji, kuri par savu dzīvokli nav paziņojuši savus skaitītāju rādījumus. Šī starpība saskaņā ar jauno kārtību tiks sadalīta uz dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri nav iesnieguši rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas, kuriem nav skaitītāju, kuri liedz piekļuvi veikt skaitītāju pārbaudi vai kuru skaitītāji nav verificēti, ir bojāti, tiem nav plombējuma vai plom­bējums ir bojāts.

 

Patēriņa starpība tiks uzrādīta rēķina ailē Ūdens patēriņa starpība un pierēķināta individuālajam patēriņam. Ja šī aile ir tukša, tas nozīmē, ka klienta patēriņa aprēķinā ir iekļauts tikai viņa individuālais patēriņš un klients apmaksās tikai savu paziņoto un reālo patēriņu.

 

Pārejas periodā starpības vēl neuzrēķinās

Pirmie trīs jaunās kārtības ieviešanas mēneši ir pieņemti kā pārejas periods, un šajā periodā patēriņa starpības sadale un uzrēķini vēl netiks veikti, taču informatīvi mājas kopējais patēriņš un patēriņa starpība rēķinos tiks uzrādīti.

 

Par patēriņa starpību apzinīgiem klientiem nav jāsatraucas tikmēr, kamēr mājā ir kaut viens dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, kurš atbilst starpības uzrēķinu kritērijiem, jo šādā gadījumā pārējie apmaksā tikai savu individuālo patēriņu.

 

Apmaksas kārtība būtiski nemainās

Vairāki iedzīvotāji informācijas dienās un komentāros pie publikācijām interneta portālos vaicāja, kā turpmāk jāveic maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem. ŪDEKA informē, ka maksājumu kārtība pēc būtības nemainās un būs pat vienkāršāka, jo iedzīvotājiem pašiem vairs nebūs jāveic nekādi aprēķini.

 

Tāpat kā līdz šim maksājumus varēs veikt klientam visērtākajā veidā un vietā – Abonentu daļas kasē, jebkuras bankas filiālē, internetbankā vai citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā. Tomēr būs jāpierod, ka maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāveic vēlāk nekā ierasts – mēneša otrajā pusē pēc rēķina saņemšanas.

 

Veicot maksājumu, turpmāk obligāti jānorāda rēķina numurs, klienta kods, pakalpojumu saņemšanas adrese un rēķinā norādītā Summa apmaksai. Nekādi aprēķini iedzīvotājam pašam nav jāveic, jo tos, sagatavojot rēķinu pēc paziņotajiem rādījumiem, veic ŪDEKA

 

Tā kā rēķinu sagatavošana un izsūtīšana ir jaunums arī ŪDEKAi, pārejas periodā šis process, iespējams, notiks gausāk, taču iedzīvotājiem nav jāraizējas, ja pirmajos mēnešos rēķins ir saņemts novēloti un rēķina apmaksu nav izdevies veikt norādītajā apmaksas termiņā. ŪDEKA gan vērš uzmanību, ka šādos gadījumos nākamajā rēķinā laikus nesamaksātā summa parādīsies pie sadaļas Parāds, jo, sagatavojot rēķinu, tiek ņemti vērā maksājumi, kas veikti līdz norādītajam apmaksas termiņam. Taču klienta veiktais maksājums tiks saņemts un uzrādītais parāds (kas pēc būtības nav parāds, bet novēloti samaksāts rēķins) dzēsīsies jau nākamajā rēķinā, un šādos gadījumos sākotnēji nekādi līgumsodi netiks piemēroti.

 

Jauna Swedbank internetbankas definētā maksājuma forma

Iepriekš patēriņa paziņošana notika vienlaikus ar maksājumu. Piemēram, veicot maksājumu internetbankā, skaitītāju rādījumi bija jānorāda definētā maksājuma formā, savukārt, maksājot Abonentu daļas kasē, bija jāaizpilda abonentu grāmatiņa. Taču turpmāk rādījumu paziņošana tiks nodalīta no maksājuma veikšanas. Tas nozīmē, ka turpmāk maksājumos nav ne­pieciešams norādīt skaitītāju rādī­jumus, jo tie jau būs paziņoti iepriekš Klientu portālā vai ie­rakstīti pasaknītī. Un maksājumi būs jāveic pēc saņemtā rēķina, kurā būs redzami iepriekš nodotie skaitītāju rādījumi.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, klientu ērtībām ir pielāgota iepriekšējā Swedbank internetbankas definētā maksājuma forma, tā vairs nesatur ailes skaitītāju rādījumu paziņošanai, bet ir papildināta ar vairākām jaunām ailēm – Rēķina numurs, Klienta kods (klienta numurs) un Adrese.

 

Jaunais definētais maksājums atrodams pie sadaļas Vietējie maksājumi – apakšsadaļā Bankas definētiemaksājumi, kur izvēlnē jāatrod Ventspils, Ūdeka.

 

Informācija privātmāju īpašniekiem

Privātmāju īpašniekiem, kuriem skaitītāji atrodas viņu mājokļos un tos nolasa viņi paši, rādījumu paziņošana pagaidām notiek vēl pēc iepriekšējās kārtības, paziņojot rādījumus vienlaicīgi ar maksājuma veikšanu. Šiem klientiem mak­sājums Swedbank internetbankā pagaidām jāveic, izmantojot Vietējie maksājumi maksājumu formu un rādījumus ierakstot sadaļā Maksājuma mērķis. Taču arī šiem privātmāju iedzīvotājiem jau drīzumā tiks piedāvāta iespēja reģistrēties Klientu portālā un saņemt rēķinus, līdz ar ko arī viņi varēs izmantot jauno definētā maksājuma formu. Aicinām sekot līdzi in­for­mācijai.

 

ŪDEKA ir uzsākusi sarunas arī ar citām bankām definēto maksājumu izveidošanai internetbankās.

 

ŪDEKA aicina uz informācijas dienām

Iedzīvotāju ērtībām, jo īpaši tiem klientiem, kas nelasa laikrakstus un neapmeklē interneta portālus, ŪDEKA nākamnedēļ organizēs divas informācijas dienas – 23. un 24. februārī. Tās tiks īpaši veltītas rēķina sadaļu skaidrojumam un rēķina apmaksai, tajās atkārtoti tiks izstāstīta rādījumu paziņošanas kārtība un veidi, kā arī tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par jauno norēķinu kārtību.

 

ŪDEKA atgādina, ka jau nākamnedēļ, 25. februārī, sāksies otrais rādījumu paziņošanas periods pēc jaunās kārtības, kurā līdz 28. februārim būs jāpaziņo februārī patērēto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms.

 

ŪDEKA aicina būt saprotošiem un iecietīgiem šajā pārejas periodā un pēc iespējas vairāk izmantot elektronisko saziņas veidu – e-pastu, rakstot savus jautājumus uz abon.udeka@ventspils.lv (jānorāda kontaktinformācija).

 

Iedzīvotāju informācijas dienas notiks: otrdien, 23. februārī, plkst. 18.00 Pārventas bibliotēkā; trešdien, 24. februārī, plkst. 18.00 Galvenajā bibliotēkā.

 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: