Savus iedzīvotājus, izsakot pateicību par ieguldījumu attīstībā un godprātīgu attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, šomēnes sveiks arī vairākos Ventspils novada pagastos.

Sagaidot valsts svētkus, apbalvos:

VARVĒ

Raiti Krūmiņu, zemnieku saimniecības "Oši" īpašnieku – par ieguldījumu Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, nodarbojoties ar cūkkopību un graudkopību, mūsu zemes kopšanu, darba vietu nodrošināšanu iedzīvotājiem, finansiālu pasākumu nodrošināšanu, atbalstot tos, piedāvājot arī savu produkciju;

Iru Zariņu, Vārves pagasta pastnieci – par atsaucību un izpalīdzību pagasta iedzīvotājiem, piegādājot zāles un citas nepieciešamās preces;

Pūpoliņu ģimeni, Ziru pagasta iedzīvotājus – par aktīvu iesaistīšanos Vārves pagasta sabiedriskajā dzīvē, darbojoties pagasta amatierkolektīvos un skolas vecāku padomē;

Ilzi Šelegovsku, Vārves pagasta medicīnas darbinieci – par atsaucīgu un iejūtīgu attieksmi darbā ar saviem pacientiem medicīnas jomā;

Uldi Kārkliņu, "Leču muižas" īpašnieku – par Vārves pagasta un Ventspils novada popularizēšanu un pozitīvā tēla veidošanu, atjaunojot vēsturisko mantojumu;

Hamsteru ģimeni, Vārves pagasta daudzbērnu ģimeni – par rūpēm un atbalstu bērnu audzināšanā un skološanā;

Ritu Ģiguli, Vārves pagasta iedzīvotāju – par ilggadēju darbu un ieguldījumu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanā;

Everiku Klovāni, Vārves pagasta iedzīvotāju – par apzinīgu darbu un atbalstu skolas muzeja izveidē.

JŪRKALNĒ

Etnogrāfisko ansambli "Maģie suiti" – par suitu folkloras kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, Jūrkalnes un Ventspils novada tēla popularizēšanu.

PUZĒ

Daigu Kubu – par izpalīdzību, apzinību, laipnību, atsaucību, strādājot savā darbavietā – Puzes pasta nodaļā – un izpalīdzot iedzīvotājiem ārpus darba laika;

Amandu Zilberjāni – par ilggadēju, aktīvu sabiedrisko darbu Stiklu ciematā;

Viesturu Puduli-Indānu – par paveikto Puzes pagasta labā;

Puzes pagasta evaņģēliski luterisko draudzi un diakonijas centru "Samarietis"– par dāsnumu un materiālo atbalstu Puzes pamatskolai un iedzīvotājiem.

Andri Grundmani – par izpalīdzību, sirsnību, nesavtību un atbalstu līdzcilvēkiem;

Pēterfeldu ģimeni – par centīgu saimniekošanu, ieguldījumu Puzenieku ciema sakārtošanā, izpalīdzību pagasta iedzīvotājiem;

Ernstsonu ģimeni – par aktīvu, atbalstošu un draudzīgu sadarbību ar Puzes pagasta izglītības un kultūras iestādēm, lai veicinātu svētku, tradīciju un inovāciju iedzīvināšanu;

Ingu Jēkabsonu – par sava pagasta, skolas popularizēšanu, aktīvu darbību bērnu un jauniešu centrā "Avots", piedalīšanos un atbalstu dažādos jauniešiem rīkotajos konkursos;

Ilzi Eniņu – par atsaucību, izpalīdzību, par vides labiekārtošanu Stiklu ciemā un tā apkārtnē;

Līgu Galdiņu – par pašdarbnieku motivēšanu, kolektīvu saliedēšanu un atbalstīšanu, par nesavtību un entuziasmu kultūras dzīves dažādošanā.

TĀRGALĒ

Frici Rumbergu – par apzinīgu, godprātīgu un ilggadēju darbu kolhozos "Mičurins" un, "Draudzība", p/s "Tārgale" un SIA "Tārgalīte", strādājot par elektriķi;

Liānu Smirnovu – par atsaucību, precizitāti un ilggadēju darbu kolhozos "Mičurins", "Draudzība", p/s "Tārgale" un SIA "Tārgalīte", veicot dažādus darbus, tagad – par noliktavas pārzini;

Rutu Ziemeli – par rokdarbnieču prasmju un iemaņu tālāknodošanu, atsaucību, līdzdalību izstādēs rokdarbu klubiņa "Marta" nodarbībās un rīkotajos pasākumos Tārgales pagastā un Ventspils novadā;

Revitu Sproģi-Golubevu – par apzinīgu un ilggadēju pedagoģes darbu Tārgales pamatskolā;

Veltu Feldmani – par atbildīgu un čaklu darbu Tārgales pamatskolā, strādājot par pavāri.

PILTENĒ

Mairu Zāli, Piltenes bibliotekāri – par radošu pieeju darbā ar mazajiem lasītājiem un sirsnību attiecībās ar līdzcilvēkiem.

UŽAVĀ

Guntru Magonīti, Užavas pamatskolas direktori – par godprātīgu un radošu ieguldījumu skolēnu izaugsmē;

Veltu Lagzdiņu, Užavas pamatskolas apkopēju – par godprātīgu un ilggadēju darbu, apzinīgu pienākumu izpildi Užavas pamatskolā;

Ilzi Gesti, Užavas sieviešu vokālā ansambļa "Saiva" vadītāju

– par ilggadēju ansambļa vadīšanu un ieguldījumu Užavas kultūras dzīvē;

Sabīni Zegneri, skolotāju pirmskolas grupā – par radošu un idejām bagātu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.

UGĀLĒ

Larisu Zariņu, Ugāles Mūzikas un mākslas skolas skolotāju un izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" vadītāju – par kvalitatīvu profesionālo darbu un ieguldījumu skolas vides veidošanā;

Diānu Lejasmeieri, pārdevēju – par ilggadēju un godprātīgu darbu;

Daigu Briedi, Ugāles pagasta pārvaldes sekretāri – par ilggadēju un godprātīgu, ar lielu atbildību veiktu darbu;

Kirilu Rodionovu, biedrības "Ugāles futbola klubs" vadītāju – par ieguldījumu futbola spēles popularizēšanā Ugāles pagastā, bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika organizēšanu;

Klavdiju Andrejevu, Ugāles vidusskolas garderobisti – par atbildīgu, kvalitatīvu un aktīvu darbu skolas vides pilnveidošanā;

Elizabeti Leiguti, 12. klases skolnieci – par ieguldījumu Ugāles pagasta kultūras dzīves veidošanā, Ugāles un Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē

Elitu Leiti, Ugāles vidusskolas mūzikas skolotāju – par atbildīgu, kvalitatīvu un aktīvu darbu skolas pasākumu sagatavošanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā;

Ingrīdu Ziemiņu, Ugāles PII "Lācītis" skolotāju – par radošu darbību pedagoģiskā procesa organizēšanā un ieguldījumu iestādes vides uzlabošanā, veiksmīgi sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem dažādu projektu realizācijā;

Daci Venškevicu, Ugāles PII "Lācītis" skolotāja palīgu – par godprātīgu attieksmi tiešo pienākumu veikšanā, aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā un ārpusnodarbību pasākumos;

Jeļenu Daņiļeviču, Ugāles PII "Lācītis" apkopēju – par godprātīgu attieksmi tiešo pienākumu veikšanā un ieguldījumu iestādes vides uzlabošanā;

Jēkabu Leigutu, PSIA "Ugāles nami" tehnisko darbinieku – par aktīvu darbību Ugāles kultūras dzīves veidošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā.

Kristīni Silarāju, medicīnas māsu – par iejūtību, ilggadēju un godprātīgu darba veikšanu un labdarību.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Novadnieks 14.11.2016, 12:30:19

    Nu re,kādi dūšīgi novadnieki.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: