Pašvaldības SIA ŪDEKA telpās tikās trīs pašvaldības kapitālsabiedrību – Ventspils siltums, Ventspils nekustamie īpašumi un ŪDEKA – pārstāvji, lai kopīgi izvērtētu šī gada 1. janvārī spēkā stājušos jauno norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās.

Jāatgādina, ka jaunā norēķinu kārtība ne tikai prasīja ieradumu maiņu iedzīvotājiem, bet arī krasi mainīja pakalpojumu sniedzēju ierasto darba kārtību un principus – bija jāpārslēdz pakalpojumu līgumi, jo individuālo līgumu vietā tagad katrai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai jābūt noslēgtam vienam līgumam starp pakalpojumu sniedzēju un mājas īpašnieku pilnvaroto personu, bija jāievieš rēķinu sistēma, jaunas datorprogrammas, jāizstrādā Klientu portāls, jāizveido pilnīgi jauna datubāze, apzinot e-pakalpojumu lietotājus, sistēmā un aprēķinos bija jāiestrādā sadaļas mājas kopējam patēriņam, jāizveido savstarpējās sadarbības modelis starp Siltumu un ŪDEKU, lai iedzīvotājiem nebūtu ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – skaitītāji) rādījumi jānodod dubultā, kā arī jāievieš vēl neskaitāmi citi jauninājumi. Un, kaut gan pagājis jau pusgads, sabiedrības atzīst, ka visas nianses joprojām nav izzinātas, un ik mēnesi nākas saskarties ar kādu nebijušu individuālu situāciju, kas nereti ietekmē patēriņa aprēķina un rēķinu sagatavošanas laiku visiem mājas iedzīvotājiem.

Veicina rēķinu ātrāku izsūtīšanu

Viens no pirmajiem jautājumiem, par ko tika diskutēts tikšanās reizē, – kā uzlabot savstarpējās informācijas apmaiņu starp sabiedrībām, lai, pirmkārt, iedzīvotāji rēķinus par iepriekšējā mēneša patēriņu saņemtu pēc iespējas ātrāk un no ŪDEKAS un Siltuma apmēram vienlaikus, otrkārt, lai informācija par mājas iedzīvotājiem aprēķinātajiem patēriņiem savlaicīgi būtu pieejama arī māju apsaimniekotājiem, jo nereti tieši viņi ir pirmie, pie kuriem ar dažādiem jautājumiem par saņemtajā rēķinā redzamo aprēķinu vēršas iedzīvotāji.

ŪDEKA atzina, ka pārsvarā ar visiem mazajiem māju apsaimniekotājiem, kuru pārziņā ir dažas mājas, jau izveidojusies veiksmīga sadarbība; informācijas apmaiņa notiek operatīvi un bez problēmām. Taču ar lielajiem apsaimniekotājiem, piemēram, VNĪ, kas apsaimnieko teju divus simtus daudzdzīvokļu māju Ventspilī, lielā datu apjoma dēļ informācijas apmaiņa līdz šim notika lēnāk, un reizēm, iedzīvotājam vēršoties ar jautājumiem par rēķinā atspoguļoto, apsaimniekotājs atbildi nepieejamās informācijas dēļ nespēja sniegt.

Sabiedrību pārstāvji vienojās turpmāk izmantot mūsdienīgus e-vides risinājumus, kas turpmāk informācijas apmaiņu ļaus veikt operatīvāk, tādējādi ar laiku nodrošinot arī ātrāku rēķinu izsūtīšanu iedzīvotājiem, kā arī ļaus VNĪ ātrāku pieeju iedzīvotāju patēriņu aprēķiniem, līdz ar ko uzlabosies klientu apkalpošanas kvalitāte.

Veiks skaitītāju rādījumu pārbaudes

Kā to pakalpojumu sniedzēji paredzēja jau iepriekš, ar laiku tā saucamo slikto jeb nedisciplinēto klientu kļūst arvien mazāk. Vienreiz saņēmis ūdens patēriņa starpības uzrēķinu par, piemēram, savlaicīgi neverificētu skaitītāju vai vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas nepaziņotiem skaitītāju rādījumiem, iedzīvotājs, visdrīzāk, turpmāk rūpīgi ievēros jaunās norēķinu kārtības principus. Līdz ar to pieaug gadījumi, kad mājā slikto nav.

Tomēr arī šādos gadījumos bieži rodas mājas patēriņa starpības. Viens no iemesliem var būt problēmas ar iekšējiem tīkliem un noplūde kādā koplietošanas telpā. Bet, ja šādu problēmu nav, tomēr mājas patēriņa starpība joprojām ir liela, tad gandrīz 100% var teikt, ka kāds no iedzīvotājiem ir negodīgs un nepaziņo savu reālo patēriņu vai ir kaut kādā veidā ietekmējis savus skaitītājus un tie uzrāda mazāku patēriņu par faktiski izlietoto.

VNĪ izrādīja iniciatīvu un ierosināja jautājuma risināšanai izstrādāt kārtību, kādā kopā ar ŪDEKAS pārstāvjiem regulāri veikt individuālo skaitītāju rādījumu pārbaudes dzīvokļos. Sabiedrības vienojās, ka primāri šādas pārbaudes tiks veiktas mājās, kurās mājas patēriņa starpība trīs mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20%, kā arī mājās, kurās slikto nav, bet mājas patēriņa starpība joprojām ir liela un tiek sadalīta starp visiem dzīvokļiem. Atsevišķās mājās, kurās jau veiktas šādas pārbaudes, atklājies, ka nepamatoti lielais mājas patēriņa starpības iemesls ir bijis tieši apzināti nepatiesi paziņoti skaitītāju rādījumi.

Saskaņā ar jauno kārtību, ja iedzīvotājs atkārtoti liedz piekļuvi savu skaitītāju pārbaudei, viņš automātiski kļūst par slikto un viņam sāk uzrēķināt patēriņa starpības.

Ne visos gadījumos prombūtne glābj no starpībām

Negodprātīgi cilvēki vienmēr meklēs veidus, kā neievērot noteikto kārtību, atklājušies pirmie mēģinājumi apiet arī nule kā ieviesto norēķinu kārtību. Daži cilvēki izdomājuši, ka var negodīgi izmantot tiesību normu, kas paredz ilgstošā prombūtnē esošajiem izvairīties no starpību uzrēķiniem. Atklāti vairāki gadījumi, kad cilvēks iesniedzis iesniegumu par ilgstošu prombūtni, taču faktiski atrodas dzīvoklī un turpina izmantot pakalpojumus. Šāda rīcība var paglābt no sliktā statusa. Taču īslaicīgi. Līdz pārbaudes brīdim, kad atklāsies, ka skaitītājs tomēr fiktīvās prombūtnes laikā ir uzskaitījis patēriņu.

Tikšanās laikā sabiedrības pārrunāja arī to, kā sadalāmas starpības, ja mājā «slikto» nav, bet ir no pakalpojumiem atslēgti dzīvokļi un ilgstošā prombūtnē esoši dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. Kā to nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, šādos gadījumos mājas patēriņa starpība tiek sadalīta starp pilnīgi visiem atsevišķajiem dzīvokļu īpašumiem – tātad arī tiem, kuru īpašnieki ir prombūtnē, un tiem, kuri pakalpojumus ir atslēguši. Šeit jāsaprot, ka, kaut arī pakalpojumi konkrētajā dzīvoklī netiek lietoti, dzīvoklis atrodas mājā, kas ir kopīpašums, un, ja patēriņa starpība konstatēta mājas koplietošanas telpās vai nav pierādāma tās izcelsme, tā ir jāapmaksā visiem mājas īpašniekiem kopā.

Skaitītāju verifikācija

Viens no biežāk konstatētajiem iemesliem patēriņa starpības uzrēķinam ir savlaicīgi neverificēti (nomainīti) individuālie skaitītāji. ŪDEKA atgādina, ka skaitītāju verifikācijas beigu termiņš ir norādīts katrā ŪDEKAS rēķinā, sadaļā Rēķina atšifrējums. Ja trīs mēnešu laikā pēc rēķinā norādītā verifikācijas datuma skaitītāji netiek verificēti, nākamajā mēnesī tiek aprēķināta patēriņa starpība. ŪDEKA aicina sekot līdzi šiem datumiem un savlaicīgi organizēt skaitītāju nomaiņu, ko veic gan ŪDEKA, gan citi komersanti.

Daudz pašu iedzīvotāju rokās

Lai veicinātu negodīgu situāciju izskaušanu un pēc iespējas mazākas mājas patēriņa starpības, jāatgādina, ka arī paši iedzīvotāji var būt iniciatori dažādiem pasākumiem. Ar kopsapulces lēmumu dzīvokļu īpašnieki var pilnvarot kādu personu, piemēram, kādu uzticamu un uzņēmīgu kaimiņu, kas veiks individuālo skaitītāju rādījumu pārbaudes dzīvokļos un salīdzinās iedzīvotāju paziņotos datus ar faktiskajiem (pārbaudēs var tikt pieaicināti arī pakalpojumu sniedzēju pārstāvji), tāpat mājas īpašnieki var lemt par tikai viena veida un ar lielāku precizitāti skaitītāju uzstādīšanu visos dzīvokļos.

Bet visieteicamākais risinājums, lai nodrošinātu iespējami mazāko mājas patēriņa starpību, kā arī ērtības iedzīvotājiem, jo nebūs ik mēnesi jāatceras par skaitītāju rādījumu nodošanu, ir attālināti nolasāmo datu sistēmas ierīkošana visā mājā. Arī šādas kārtības ieviešana ir pašu iedzīvotāju rokās, tādēļ pakalpojumu sniedzēji aicina šo jautājumu izskatīt kādā no tuvākajām mājas kopsapulcēm.

Atgādinājums!

Lai izvairītos no sliktā statusa un veicinātu iespējami mazāku mājas patēriņa starpību, svarīgākais, kas jāatceras:

katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam paziņot savu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus (ierakstot rēķina pasaknīti un ievietojot to apsaimniekotāja (pilnvarotās personas) norādītajā pastkastītē vai paziņojot tos elektroniski www.klientiem.udeka.lv);

sekot līdzi skaitītāju verifikācijas datumam un, tam tuvojoties, pieteikt skaitītāju nomaiņu;

neizvairīties no skaitītāju rādījumu pārbaudes;

iesaistīties kopīpašumā radušos aktuālo jautājumu risināšanā, ierosinot un apmeklējot mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: