Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka pirmdien, 25. aprīlī, sākas kārtējais ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas periods, kurā, kā jau tas trīs mēnešus kopš šī gada sākuma ierasts, līdz 28. datumam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jānodod savu aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumi. Lai uzzinātu, kādēļ, sākot ar aprīļa mēnesi, rādījumu paziņošanai turpmāk jāpievērš vēl lielāka uzmanība nekā līdz šim, jālasa tālāk!

Pagājušā gada nogalē vietējos medijos izplatītā informācija par jauno komunālo pakalpojumu norēķinu kārtību sacēla samērā ievērojamu ažiotāžu un lielāko daļu ventspilnieku nebūt neiepriecināja, jo tā paredzēja vairāku gadu garumā piekopto ieradumu maiņu un citu šķietami nevajadzīgu jaunumu, taču pašlaik pozitīvas atsauksmes no klientiem ŪDEKA saņem arvien biežāk. Cilvēki uzteic ērtības, ko rada detalizēta informācijas un aprēķinu atspoguļošana rēķinos bez nepieciešamības veikt aprēķinus pašiem (tai skaitā trūcīgām un maznodrošinātām personām piešķirto pabalstu aprēķināšana), klienti atzinīgi vērtē arī elektroniskos rēķinus un Klientu portāla priekšrocības. Savukārt ŪDEKA šo trīs mēnešu laikā novērojusi, ka klienti kļūst disciplinētāki un vairāk interesējas un seko līdzi saviem norēķiniem, acīmredzot saņemtie rēķini rada lielāku pienākuma izjūtu nekā iepriekšējā kārtība, kad rādījumu paziņošana un saņemto pakalpojumu apmaksa notika patvaļīgi.

Noslēdzies noteiktais pārejas periods

Izprotot nepieciešamību gan ŪDEKAI, gan iedzīvotājiem pielāgoties un pierast pie izmaiņām un jaunumiem, līdz aprīlim jaunā norēķinu kārtība darbojās pārejas režīmā. Šos trīs mēnešus ŪDEKA centās analizēt ieviesto kārtību un ņemt vērā klientu norādes, piemēram, pēc klientu ierosinājumiem tika pilnveidota rēķina forma, iekļaujot tajā sociālo atlaidi, klientu ērtībām tika izveidots rēķina skaidrojums, kā arī uzlabotas Klientu portāla sadaļas. Šajā pārejas periodā ŪDEKA centās nākt pretim klientiem un katrā individuālajā situācijā rast piemērotāko risinājumu, pieļaujot dažādas atkāpes, tāpat netika piemēroti līgumsodi par laikus neapmaksātu rēķinu, kā arī mājas kopējais patēriņš un patēriņa starpība rēķinos tika uzrādīti tikai informatīvi.

Aprīlis ir jau ceturtais jaunās norēķinu kārtības mēnesis, un, ja iedzīvotāji ir sekojuši līdzi informācijai un līdz šim ievērojuši visus tās nosacījumus, pārejas perioda noslēgšanās šos iedzīvotājus būtiski neskars. Tomēr, tā kā turpmāk ikviena mājas iedzīvotāja rīcība ietekmēs mājas kopējā paziņotā patēriņa atbilstību faktiskajam kopējam patēriņam, kas atsauksies uz starpības apmēru un tās sadali, svarīgākais, kas jāatceras šomēnes un turpmāk, – katru mēnesi precīzi nolasīt un paziņot savu skaitītāju rādījumus un sekot līdzi skaitītāju verificēšanas termiņam.

Sāks piemērot patēriņa starpības maksājumus

ŪDEKA atgādina, ka 2016. gada 1. janvārī spēkā stājušais Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem kā galveno patēriņa skaitītāju ņemt vērā to skaitītāju, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu (visu dzīvokļu patēriņu kopā), jo ir jāsaprot, ka daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums un katra dzīvokļa īpašnieka atbildība nebeidzas pie dzīvokļa ārdurvīm. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ir visi dzīvokļu īpašnieki kopā, un viņi kopā ir atbildīgi arī par to, kādā stāvoklī ir kāpņu telpa, pagrabs, jumts, iekšējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, kā arī citas koplietošanas komunikācijas.

Savukārt uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi nosaka patēriņa starpības sadales kritērijus un metodiku, no kuriem mājas atsevišķo īpašumu īpašnieki kopsapulcē lēma par piemērotāko risinājumu, to atrunājot pakalpojumu līgumā, ko ar ŪDEKU noslēdza mājas īpašnieku pilnvarotā persona (visbiežāk – mājas pārvaldnieks).

Mājas kopējā patēriņa starpība galvenokārt rodas negodprātīgo iedzīvotāju rīcības rezultātā un tādu iedzīvotāju dēļ, kuru faktiskais patēriņš nav precīzi nosakāms, tādēļ būtiski ir saprast un atcerēties, ka primāri starpības sadale tiks veikta starp šādiem iedzīvotājiem:

  • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas;

  • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;

  • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā/-o skaitītāja/-u pārbaudei;

  • kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti.

Taču pārējie iedzīvotāji apmaksās tikai savu individuālo patēriņu saskaņā ar rādījumu paziņošanas periodā paziņotajiem skaitītāju rādījumiem Klientu portālā vai pasaknītī. Iedzīvotājiem, kuriem tiks piemēroti starpības maksājumi, rēķinos tie tiks uzrādīti papildu individuālajam patēriņam.

Saskaņā ar šī brīža ŪDEKAS rīcībā esošo informāciju to klientu skaits, kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas ir ap 700, to dzīvokļu skaits, kuros nav uzstādīti skaitītāji, ir vismaz 320, savukārt kopā ir 405 tādi dzīvokļi, kuros atrodas un ūdeni uzskaita neverificēti skaitītāji (dažādos dzīvokļos var būt dažāds skaitītāju daudzums, kopā neverificēto skaitītāju daudzums ir 887).

Aptuvenie aprēķini saskaņā ar minētajiem datiem rāda, ka vienā daudzdzīvokļu mājā ir vidēji vismaz viens dzīvoklis, kurā nav uzstādīti skaitītāji, un vismaz viens dzīvoklis, kurā skaitītāji nav verificēti.

Cer uz pozitīvām pārmaiņām

ŪDEKA cer, ka papildus individuālajam dzīvokļa patēriņam piemērotie mājas kopējā patēriņa starpības maksājumi ierobežos apzināti ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu, par to nemaksājot ne centa, un aizsargās godīgos un kārtīgos iedzīvotājus, kuri katru mēnesi nodod patieso patēriņa informāciju un to apmaksā līgumā noteiktajos termiņos.

Ar laiku, cilvēkiem kļūstot apzinīgiem un cītīgi ievērojot jaunās kārtības nosacījumus, var būt situācija, kad mājā nav neviena iedzīvotāja, kurš atbilstu kritērijiem par mājas starpības sadali, taču starpība joprojām rodas. Šādos gadījumos pie nosacījuma, ka mājas iekšējie tīkli ir tehniski labā kārtībā, nav konstatētas noplūdes mājas koplietošanas telpās un visi iedzīvotāji ir godīgi uzrādījuši savu ikmēneša patēriņu, starpībai vajadzētu būt vien dažiem procentiem no mājas kopējā patēriņa, par ko liecina arī to māju (piem., BĀKA-NK apsaimniekoto māju) rādītāji, kur visos dzīvokļos uzstādīta attālināti nolasāmo datu sistēma. Šādos gadījumos starpība tiks sadalīta atbilstoši individuālo īpašumu skaitam, starp visiem dzīvokļiem, taču tas papildus izmaksās vien dažus centus.

Vēlreiz par rādījumu paziņošanu

Kā jau tas vairākkārt minēts, visbūtiskākais, kas jāievēro, lai nebūtu jāsaskaras ar lieliem papildu maksājumiem, – ik mēnesi noteiktajos datumos jāpaziņo patiesie skaitītāju rādījumi, tādēļ ŪDEKA atgādina, ka rādījumu paziņošanas periods katru mēnesi sākas 25. datumā un ilgst četras dienas, līdz 28. datumam. Šajā laika periodā savu aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumi iedzīvotājiem ir jāpaziņo vienā no izvēlētajiem veidiem: Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot tos iepriekšējā saņemtā rēķina apakšdaļā esošajā pasaknītī, un aizpildīto pasaknīti ievietojot mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Nevajadzētu satraukties, ja arī kādu mēnesi aizmāršības vai citu iemeslu dēļ rādījumi nav paziņoti noteiktajā paziņošanas periodā, jo turpmāk šādos gadījumos iedzīvotājam tiks piemērots viņa iepriekšējo trīs mēnešu vidējais patēriņš. Te gan jāatceras, ka šādas aizmāršības pieļaujamas tikai trīs reizes pēc kārtas, jo ceturtajā reizē arī šim iedzīvotājam nāksies saskarties ar starpību maksājumiem.

Bet, ja tiek plānota ilgstoša prombūtne, ŪDEKA piedāvā divus variantus, lai izvairītos no patēriņa starpības uzrēķiniem: iesniedzot rakstisku iesniegumu par plānoto prombūtni vai izmantojot pakalpojumu uz laiku atslēgt ūdens un kanalizācijas pakalpojumus (iesnieguma veidlapas par minēto pakalpojumu pieteikšanu pieejamas mājaslapā www.udeka.lv).

SVARĪGI! Tiem dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem, kuru dzīvokļos pašlaik nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tādus ir vēlams uzstādīt, lai izvairītos no starpību maksājumiem. Lai to izdarītu, ir jāvēršas pie uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu (tai skaitā – ŪDEKA) vai šis jautājums jārisina kopīgi ar mājas pārvaldnieku. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas) var saņemt materiālu palīdzību ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas izmaksu kompensācijai. Lai to izdarītu, ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā.

Informācija māju pārvaldniekiem!

Lai izvairītos no starpgadījumiem ar pazudušiem pasaknīšiem, ŪDEKA aicina māju pārvaldniekus izmantot elektronisko datu apmaiņu ar uzņēmumu, tas nozīmē – katru mēnesi par katru māju iesniegt pasaknīšos uzrādītos skaitītāju rādījumus elektroniski, ierakstot tos ŪDEKAS sagatavotā veidnē, kas līdz katra mēneša 28. datumam (pēdējā rādījumu paziņošanas perioda diena) tiks nosūtīta elektroniski pārvaldniekam par katru viņa pārvaldāmo māju.

Šāda veida sadarbība jau izveidojusies ar otru lielāko namu apsaimniekotāju Ventspilī – SIA Nekustamā īpašuma aģentūra «Ventspils nami». Elektroniskā datu apmaiņa nodrošina papildu drošību un izsekošanas iespējamību papīra veidā paziņotajiem iedzīvotāju skaitītāju rādījumiem dažādos pretenziju gadījumos, tādēļ māju pārvaldnieki tiek aicināti par šo iespēju sazināties elektroniski: abon.udeka@ventspils.lv

Informācija iedzīvotājiem par skaitītāju maiņu

Ja iedzīvotāji skaitītāju nomaiņai vai uzstādīšanai izmanto citu uzņēmumu pakalpojumus, nereti dokumentu par šo notikušo faktu uzņēmumi ŪDEKAI iesniedz novēloti, līdz ar ko reizēm nav iespējams atspoguļot aktuālo informāciju iedzīvotāja nākamajā rēķinā un Klientu portālā, kas savukārt var radīt neskaidrības ar rādījumu paziņošanu. Lai izvairītos no domstarpībām, informācija par skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu iedzīvotājam pašam ir nekavējoties jāsniedz ŪDEKAI telefoniski vai, vislabāk, jānosūta akta kopija pa e-pastu abon.udeka@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: