Saka, ka pirms jaunā gada ir jābūt paveiktiem visiem darbiem, ko bija paredzēts padarīt aizvadītajā, un gada sākumā jāatrod brīdis atskatīties uz iepriekš paveikto. Tomēr ilgi kavēties atmiņās nevajadzētu, jo atkal jālemj par turpmāko un jāizvirza jauni mērķi.

Strādājot komandā vienotu mērķu labā, var paveikt daudz vairāk. Arī pašvaldības SIA ŪDEKA, atskatoties uz paveikto, ar gandarījumu var teikt, ka, strādājot roku rokā ar pašvaldību, visi izvirzītie mērķi sasniegti, savukārt šogad jau sastādīta virkne jaunu apņemšanos.

Vairs nav jāraizējas

Līdz 1957. gadam Ventspilī nebija centralizētas ūdensapgādes un ūdeni ņēma no privātām vai publiskām akām, bet, attīstoties Ventspils ostai, bija nepieciešamība arī pēc centralizētas ūdensapgādes sistēmas. 1957. gadā ūdeni uz pilsētu sāka padot no četriem izveidotajiem artēziskajiem urbumiem ūdensgūtves vietā Ogsils, tomēr, attīstoties rūpniecībai, pieaugot pilsētas pieprasījumam un ūdens patēriņam, Ogsilam nepietika jaudas. Tādēļ tika nolemts uz Ventspili padot arī virszemes ūdeni, ko ņēma no Puzes ezera un attīrīja 1982. gadā ekspluatācijā nodotajā ūdens attīrīšanas kompleksā. Puzes ezera ūdens kopā ar pazemes ūdeni tika nogādāts iedzīvotājiem līdz pat 1999. gadam. Vēlāk piegādātajā dzeramajā ūdenī tika novērots augsts dzelzs saturs, kas radīja ūdenim brūnganu nokrāsu. Lai gan šāds ūdens nebija kaitīgs veselībai, tas radīja diskomfortu.

1977. gadā ekspluatācijā tika nodotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – tolaik šāds komplekss bija viens no modernākajiem Latvijā. Tika izbūvētas arī sūkņu stacijas un zemteka zem Ventas upes gultnes, kas, savienojot abus krastus, deva iespēju visus pilsētā savāktos notekūdeņus novadīt uz attīrīšanas iekārtām. Tomēr, laikam ejot, komplekss ne tehnoloģiskā procesa, ne aprīkojuma, ne iekārtu kvalitātes ziņā vairs neatbilda mūsdienu prasībām un nenodrošināja notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu.

Vēl kāda būtiska problēma, ar ko ventspilnieki senāk saskārās, bija biežie ūdens padeves traucējumi, jo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi bija veci un savu laiku nokalpojuši.

Ar pašvaldības un ES fondu atbalstu

Lai risinātu minētās problēmas, ŪDEKA sadarbībā ar Ventspils pašvaldību, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus, pirms vairāk nekā desmit gadiem uzsāka Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu vairākās kārtās.

«Ar projekta palīdzību tā I kārtā tika modernizēta dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Ogsilā izbūvēti jauni 11 lieljaudas artēziskie urbumi, kas apmierina pilsētas pieprasījumu, izbūvēta Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija, kā rezultātā ventspilnieki jau kopš 2004. gada saņem dzidru, tīru un kvalitatīvu ūdeni, kurš atbilst valsts un ES kvalitātes prasībām,» projekta ieguvumus akcentē ŪDEKAS valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis.

Tā kā dabas vērtību aizsardzība kļūst jo dienas, jo būtiskāka, īpaši liela nozīme ir tam, ka ŪDEKA nodrošina kvalitatīvi attīrīta ūdens novadīšanu Baltijas jūrā, tā rūpējoties par jūru un vidi, kurā dzīvojam.

«Projekta pirmās kārtas ietvaros tika rekonstruētas lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvētas jaunas Notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas nodrošina gan saimniecisko, gan rūpniecisko notekūdeņu efektīvu, kvalitatīvu un videi draudzīgu attīrīšanu un novadīšanu jūrā. Šis komplekss ir modernāks, atbilstošs ES standartiem, ekoloģiski drošs, kā arī aizņem ievērojami mazāku teritoriju nekā iepriekšējais, mazākas ir arī tā ekspluatācijas izmaksas,» stāstījumu turpina Edgars Daugelis.

Projekta ietvaros tiek arī rekonstruēti un no jauna izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, radot iespējas vairākiem simtiem lietotāju pieslēgties centralizētajai sistēmai.

«Sakārtojot apakšzemes komunikācijas, tiek samazināti un novērsti ūdens zudumi tīklos, tiek novērsta gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem. Būtiski ir samazinājies izsaukumu skaits uz avārijām ārējos tīklos. Uzsākot projekta realizāciju, gada laikā avāriju skaits bija mērāms vairākos simtos, pat tūkstošos, bet, piemēram, aizvadītajā gadā to skaits bija vien ap 40,» papildina ŪDEKAS valdes priekšsēdētājs.

Projekta progress 2012. gadā

Lai gan paveikts daudz, darbs neapstājas. Jau kopš 2010. gada rit projekta III kārta. Tās laikā tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli vēl 79 dažādos ielu posmos, galvenokārt – privāto dzīvojamo māju rajonos, kas šajos rajonos rada plašākas iespējas lietot centralizētus ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Šīs projekta kārtas īstenošanas rezultātā minētie pakalpojumi būs pieejami jau 97,6% iedzīvotāju (pirms III kārtas realizēšanas – 93,4%). Kopā projekta III kārtas ietvaros līdz 2012. gada beigām jau izbūvēti aptuveni 32 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kas kopā nodrošinājuši vairāk nekā 650 jaunu pieslēgumu izbūvēšanu mājsaimniecībām.

2012. gadā tika plānoti ūdenssaimniecības sakārtošanas būvniecības darbi desmit objektos – Ābolu, Sārnates un Medus ielā Žāžciemā, kā arī Šķērsu, Stendera, Rūjienas, Abavas, Arāju, Mālu un Iecavas ielā Zaķciemā. Kopā 2012. gadā apgūtas investīcijas 1,4 miljonu latu (bez PVN) apmērā, izbūvēti 3,17 km maģistrālā ūdensvada un 2,55 km kanalizācijas tīklu, izbūvēti jauni pieslēgumi 91 mājsaimniecībai. Šobrīd visi būvniecības darbi, ko veica izpildītāji – SIA VIA un SIA Variants –,ir pabeigti un visas ielas nodotas ekspluatācijā. Tātad 2012. gadā plānotais ir paveikts, informē Edgars Daugelis.

«Projekta III kārtas būvdarbu kopējās izmaksas, pamatojoties uz projekta II kārtas faktiskajām būvdarbu izmaksām, tika plānotas piesardzīgi un ar rezervi, bet 2010. gadā, kad valstī bija vērojams kritums būvdarbu izmaksās, veiktā iepirkuma rezultātā ir radies finansējuma ietaupījums 0,9 miljonu latu (bez PVN) apmērā. ŪDEKA plāno šo ieekonomēto finansējumu izmantot papildu aktivitātēm šajā gadā – ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai septiņu ielu posmos. Būtiski ir tas, ka Ventspils ir viena no retajām pilsētām, kurai ir izdevies ietaupīt, realizējot šādu ūdenssaimniecības projektu,» stāsta Edgars Daugelis.

Turpmākie plāni

2013. gadā ŪDEKA plāno noslēdzošos būvdarbus projekta III kārtas ietvaros. Šogad kopumā paredzēti būvdarbi 13 ielu posmos un paplašināšana vienā ielas posmā. Līgumi par darbu veikšanu sešos ielu posmos – Pļavas, Kuldīgas, Pionieru, Līvu, Kapteiņu, Inženieru ielā – un par sadzīves kanalizācijas kolektora renovāciju ar izpildītājiem - SIA Ostas celtnieks un SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts - noslēgti jau pagājušajā gadā. Savukārt par aktivitātēm, ko iespējams īstenot par ieekonomēto finansējumu, iepirkuma procedūras uzsākšana plānota šā gada otrajā ceturksnī, bet būvdarbu veikšana – gada otrajā pusē. Par ietaupījumiem plānotas aktivitātes Mazirbes, Kapteiņu (Līvu–Kroņa iela), Austrumu, Zvejnieku, Sporta, Sanatorijas (no P. Stradiņa ielas līdz Sanatorijas ielai nr. 2) ielas posmos, paredzēta maģistrālā sadzīves kanalizācijas kolektora renovācija Jūras ielā (Kuldīgas–Brīvības), izmantojot efektīvo cauruļvadu oderēšanas metodi, izbūvējot 1,14 km maģistrālā ūdensvada un 1,17 km kanalizācijas tīklu.

Projekta III kārtas sākotnējā posma (2010–2012) aktivitātes vairāk tika vērstas uz jaunu tīklu izbūvi, lai nodrošinātu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Ventspils pilsētas rajonos, kur nav šādas iespējas, bet noslēdzošajā posmā – 2013. gadā – tiek paredzētas aktivitātes, lai veiktu ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un novecojušo tīklu atjaunošanu pilsētas centrālajā daļā un vecpilsētā - Ostgala rajonā. Galvenie ieguvumi būs sniegto pakalpojumu nepārtraukta nodrošināšana un drošība, avāriju skaita samazināšana, energoresursu optimizācija, samazināsies ūdens zudumi un notekūdeņu infiltrācija.

Projekta III kārta kopumā paredz maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūvi gandrīz 38 km garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūvi uz privātīpašumiem 11 km garumā.

Runājot par tālākiem nākotnes plāniem, ŪDEKA atklāj, ka patlaban kopā ar pašvaldību tiek plānota jauna ES Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta īstenošana, kura ietvaros paredzēta ūdenssaimniecības sakārtošana arī attālākos pilsētas rajonos.

Nopietns komandas darbs

Ikkatrā ceļā uz sasniegumiem liela nozīme ir efektīvam komandas darbam. Tikai ar pašvaldības atbalstu ŪDEKAI ir iespēja attīstīt ūdenssaimniecību Ventspilī un dot iespēju katru gadu arvien vairāk iedzīvotāju saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Strādājot komandā, ir iespējams paveikt vairāk un vienlaikus ar ūdenssaimniecības savešanu kārtībā veikt arī ielu infrastruktūras sakārtošanas darbus.

Guntis Blumbergs,

pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos:

– Realizējot Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektu vairākās kārtās jau kopš 2001. gada, tajā ir izdevies investēt vairāk nekā 55 miljonus latu. Tik vērienīgus darba apjomus izdevies īstenot, pateicoties piesaistītajam līdzfinansējumam no valsts un Ventspils pašvaldības budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas kopumā veido apmēram 80% no attiecināmajām izmaksām. Ja nebūtu bijis šāda līdzfinansējuma, ventspilniekiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nāktos maksāt vismaz divas reizes dārgāk, tas nozīmē, ka tarifs būtu vairāk nekā Ls 3 par kubikmetru.

Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties saliedētas komandas darbam, pilsētas domes atbildīgajām komisijām un nodaļām strādājot ciešā sadarbībā ar Ventspils brīvostu, Komunālo pārvaldi un ŪDEKU. Kopīgais darbs ir radījis ekonomiski veiksmīgu, iedzīvotājiem un viesiem draudzīgu pilsētvidi un nodrošina ilgtspējīgu pilsētas attīstību.

Andris Kausenieks,

p/i Komunālā pārvalde direktors:

– Ventspilī kompleksi ar ūdenssaimniecības attīstības projektu tiek realizēts arī ielu infrastruktūras sakārtošanas projekts. Strādājot komandā ar pašvaldības vadību un ŪDEKU, tiek piesaistīti un kombinēti dažādi ārējie finanšu avoti, tādējādi nodrošinot pilnīgu mūsdienīgas un kvalitatīvas apakšzemes un virszemes infrastruktūras sakārtošanu objektos. Vienlaicīgi ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbiem objektos tiek izbūvēts arī segums, sakārtotas ielu apmales, apgaismojums un veikti citi labiekārtošanas darbi.

Projektu īstenošanas rezultāti atspoguļojas iedzīvotāju un viesu apmierinātībā un labklājībā. Ventspils ir kļuvusi par skaistu, sakoptu, daudzveidīgu un mūsdienīgu pilsētu, ar ko lepojamies mēs paši – ventspilnieki – un kuru novērtē mūsu ciemiņi.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: