„Atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas finansējuma palīdzību!” tā aicina Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atvērtās dienas, kas 8. un 9. septembrī norisināsies visā Latvijā.

Projektu dienās ikvienam Latvijas iedzīvotājam no vairāk nekā pieciem tūkstošiem ES fondu finansētu projektu apskatei bez maksas būs atvērti vairāk nekā 150 Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansēti projekti ikvienā Latvijas reģionā. Ventspils pilsētas dome 8. un 9. septembrī interesentiem piedāvās iepazīties ar diviem ES fondu līdzfinansētiem projektiem:

  • no plkst. 9.00 līdz 11.00 Vārves pagastā atkritumu apglabāšanas poligonā „Pentuļi” varēs uzzināt par Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta II un III kārtas īstenošanu (papildus informācija, zvanot pa tālruni 63622747);

  • no plkst. 11.00 līdz 12.00 apmeklējot Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju Talsu ielā 67 (vietu skaits ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 63607287) un no plkst. 12.00 līdz 13.00 dodoties ekskursijā pa Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Ziemeļu ielā 21a, pasākuma apmeklētāji varēs uzzināt par Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta I, II un III kārtas īstenošanas gaitu (papildus informācija, zvanot pa tālruni 636 07287).

ES fondu projektu atvērto dienu projekti reprezentē kohēzijas politikas jeb ES fondu finansējumu izaugsmei 2007.-2013. gadā 3.2 miljardu latu apmērā, kas ir visnozīmīgākās investīcijas Latvijā un veido 70% no kopējā publiskajā finansējuma. Kohēzijas politikas līdzekļi ir ieguldījums ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanā un tiek investēti izaugsmē un attīstībā publiskajā sektorā – izglītības, veselības, sociālās aprūpes iestādēs, autoceļos, ostās, ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanā, tūrisma un kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī uzņēmējdarbībā visās tautsaimniecības nozarēs, izglītībā un zinātnē, nodarbinātības veicināšanā, NVO stiprināšanā u.c. Kohēzijas politikas investīcijas rada pamatu un augsni tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai.

 

Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī vari apskatīt visā Latvijā, meklē apskates objektu kartē www.esfondi.lv.


Informācija par Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektiem:

Projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī”, „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” mērķis ir uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši LR un ES vides prasībām un notekūdeņu kvalitāti atbilstoši ES un HELCOM vides prasībām. Projekta I kārtas ietvaros no jauna uzbūvēti un 2005.gadā ekspluatācijā nodoti divas svarīgi objekti - Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un Notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī rekonstruēta dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Projekta II un III kārtās tiek turpināts iesāktais darbs pie Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas, lai nodrošinātu 100% ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā, t.i., tiek rekonstruēti un no jauna izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli vairāku kilometru garumā, vienlaikus veicot arī ielu infrastruktūras sakārtošanu. Tāpat projekta ietvaros tiek veikta ūdens hidrantu un aizbīdņu nomaiņa, kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un tehnoloģisko procesu uzlabošana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

Informācija par Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem:

Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta - poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros plānots izvedot sadzīves atkritumu priekšapstrādes cehu ar atkritumu presi, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūtu materiālu ekoloģiskā kurināmā (RDF) ražošanai un organisko vielu, no kuras var iegūt biogāzi. Paredzēts, ka daļa biogāzes ar tās sastāvā esošo metānu tiks sadedzināta lāpā, tādējādi nepieļaujot metāna emisijas atmosfērā un daļa biogāzes tiek izmantota poligonā esošās infrastruktūras apkurei. Projekta realizācijas rezultātā samazinātos poligonā apglabājamo atkritumu apjoms un tiktu izpildītas Eiropas Savienības direktīvu prasības. Projekta II kārtu plānots īstenot līdz 2012. gada beigām.


Paralēli projekta otrajai kārtai līdz 2012.gada beigām tiks īstenots projekts „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”, kura ietvaros paredzēts uzlabot sadzīves atkritumu poligona „Pentuļi” infrastruktūru, papildinot to ar gāzes tehnoloģiskās padeves iekārtām, to apsaisti, tehnoloģiskiem cauruļvadiem, sūkņiem, kompresoriem, kā arī uzstādīt gāzes tehnoloģijas procesa vadības un kontroles sistēmu un izbūvēt elektroapgādes tīklus, tādējādi paaugstinot projekta II kārtā paredzēto gāzes savākšanas daudzumu par 5% un samazinot metāna gāzes emisijas ietekmi uz apkārtējo vidi.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: