Pilsētā pabeigts aktīvs 3 gadu darbs sadarbībā ar izglītības iestādēm izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Mūsdienīgs mācību process jaunas izglītības paradigmas parādīšanās apstākļos – tā ir skolēnu darba pieredzes uzkrāšana dažādos informācijas veidos un mērķtiecīga tās izmantošana.

Stunda aicina nodrošināt skolēna pašattīstību un pašaktualizāciju. Galvenais uzdevums – prasmju patstāvīgi apgūt zināšanas saskaņā ar skolēna personīgajiem mērķiem attīstīšana, to pielietošana ne tikai standarta situācijās, bet arī dzīves problēmu risināšanā (socializācija). Tā skolēns ir aktīvs mācību procesa dalībnieks, bet skolotājs – darbības organizators, mācību procesa projektētājs. Šāda pieeja stundas veidošanai – bērna personības atzīšana.

Mūsdienīga skolotāja profesionālo kompetenci nodrošina 3 apstākļi:

  • izglītības vide;

  • stundas mijiedarbības efektivitāte (sadarbība, IKT izmantošana);

  • motivēts skolēns.

Pašvaldība gudri saplānojusi visu trīs virzienu attīstību. Skolas un pirmsskolas iestādes ir modernizētas, nodrošinātas mūsdienīgiem multimēdiju līdzekļiem, informācijas tehnoloģijām.

Skolotāja rīcībā ir viss nepieciešamais efektīva mācību procesa vadīšanai.

Efektīvas sadarbības un produktīvas komunikācijas principos un metodēs mūs apmācīja pieredzējuši Latvijas Universitātes DZM speciālisti.

Aktīvi un rezultatīvi savu darbu uzsācis pilsētas metodiskais dienests, izmantojot iedvesmojošus elementus pedagogu emociju un profesionālās kvalitātes vadīšanai. Ir kvalitatīvi padarīta darba sajūta!

Turklāt skolas aktīvi iesaistītas mācību priekšmetu mācīšanās grupās, izmantojot savstarpējo stundu apmeklējumu kā pieredzes apmaiņu un bagātināšanos ar pedagoģiskajiem atklājumiem, izstrādājot vienotus kritērijus vecāko klašu skolēnu radošo un zinātnisko darbu vērtēšanai utt.

Šāda savstarpēja mijiedarbība – skolotājs – skolotājs – vainagojas labiem rezultātiem pedagoģiskās sadarbības pamatprincipu - demokrātisma (izvēles brīvība, līdztiesība, attiecību personiskums), atvērtības (atteikšanās no tradicionālās darbības, kritikas brīvība), alternatīvas (mācību procesa satura un līdzekļu daudzveidība), refleksijas (mērķa , satura, darbības veidu, iedarbības rakstura apzināšanās), dialoga (dažādu uzskatu un viedokļu esamība) – izmantošanā.

Un visbeidzot – motivācija – iedarbīgs stimuls cilvēka intereses pret noteiktu procesu, objektu, priekšmetu attīstībai.

Mācību iestādēs radītajai informatīvi komunikatīvo tehnoloģiju videi skolniekos jārosina izzinoši motīvi un noturīga interese pret mācībām (pašmācība, pašattīstība).

Pilsētā un skolās ir veicināšanas sistēmas, motivācijas sistēmas kā skolēniem, tā skolotājiem. Materiālās un nemateriālās stimulēšanas metožu savietojums dod savus rezultātus. Paldies par gudru prognozēšanu!

Noteiktu izglītības sistēmas prioritāšu realizācijas rezultātu kvalitātes izvērtēšanai regulāri tiek veiktas aptaujas, anonīmas skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšanas Edurio sistēmā.

Rezultātu analīze iedvesmo meklēt jaunus ceļus mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un dod vielu pārdomām un problemātisko (uzlabojamo) pozīciju koriģēšanai.

Sveicu visus pilsētas skolotājus ar veiksmīgu šī notikumiem bagātā, saturīgā mācību gada noslēgumu un vēlu visiem izjust lepnumu par savu pedagoģisko darbu!

Mūs mīl, ciena, un pateicību mums izjūt milzīgs skaits mūsu audzēkņu.

Dvēseles kripatiņas, kas ieliktas cēlā lietā, noteikti dos spilgtus augļus skaistu, talantīgu skolēnu dzīvju veidā.

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: